Управлението на отпадъците – права и задължения на власти, граждани и фирми

* „Нека, който има желание, проучи наредбата и формулира въпроси или предложения, които можем да зададем или внесем до кмета и администрацията на общината по съответния надлежен ред“

Мариян Данчев

Тема с продължение

Пореден материал за управлението на отпадъците (при нас и изобщо) на общинския съветник инж. Мариян Данчев - един от най-ангажираните и подготвените по темата в местния троянски парламент. Този път г-н Данчев засяга аспекта за правата и задълженията на всички ни – местни власти (кмет и общински съвет), граждани, фирми. Изводът е, че имаме подробна, съобразена с европейските изисквания, с разписани ясно права и задължения на всички ни (местни власти, граждани, фирми) Наредба №9 за управление на отпадъците в община Троян. Но тази добра наредба си остава само на думи, а за промяната, т. е. да стане наистина работещ нормативен документ, е нужна „промяна на всеки един от нас“. Т21

ПОЛИТИКАТА на показността, на евтиния пиар, политиката с акцент на външното, политиката на опаковката, старателно скриваща в същото време прогнилата и мухлясала вътрешност, отдавна се наложи като модел на политическия успех у нас. Модел, не само усвоен в дълбочина и прилаган от дългогодишни опитни политици, но също и като примамлив пример за подражание за младите, желаещите да направят бърза и стремглава политическа кариера. Мярката за добро и зло, използвана от съвременния тип „успешни“ политици, не се изразява в нищо друго, освен в това какъв брой гласове на следващите избори ще им донесе едно или друго деяние, една или друга стъпка, следствие на техните властови решения или стеклите се обстоятелства.

ВИДНО е, че този начин на правене на политика, макар и да се увенчава с кратковременен успех, изразяващ се в задоволителни изборни резултати и участие във  властта, всъщност не може да роди никакви трайни и добри плодове в нашия обществен живот. Политиката на лицемерието, на лъстивостта, на популизма и лукавството съвсем естествено ражда горчивите си обществени производни: нарцистичен тип лидери, с мироглед, доминиран от собственото им его; и опростачени граждани –  повърхностни,  неспособни и нежелаещи да вникнат в същността на същественото!

ТАКА жадуваната промяна неизменно се превръща в подмяна, разочароваща мнозинството на излъганите в очакванията си, отказващи да приемат, че промяната на общото изисква промяна на всяка една част от това общо. Уви, обществено-политическият живот не е моментна лотария- Търкаш билетчето и… печелиш или не печелиш! За обществото, като  за жив организъм, са характерни процесите на сеене и жънене, на зачеване и раждане. Процеси, подвластни на неизменните естествени закони, според които  добрият плод изисква време,  благоприятни условия, усилен труд и грижи на способен и неленив стопанин.

***

В СФЕРАТА на публичното управление нито един проблем не може да бъде решен трайно без внимателно и задълбочено обследване, без вникване в същността му, без детайлно разглеждане от всички страни. В аспект на казаното дотук бих искал да продължа темата за битовите отпадъци в община Троян.

ВСИЧКИ знаем, че след влизането на България в Европейския съюз нашето законодателство постепенно бе приспособено към европейското. Като резултат от този процес българските общини се сдобиха с множество осъвременени наредби, тъй-наречените подзаконови нормативни актове, които уреждат и чрез които се осъществява процесът на местно самоуправление. Както в останалите общини и в нашата съществува отделна наредба за управление отпадъците – Наредба №9 за управление на отпадъците на територията на община Троян. Наредбата е доста дълга, но в същото време детайлно и точно указва подхода и начините за решаване на проблемите в посочената сфера. Затова бих искал да запозная обществеността с някои важни елементи от нея, които касаят пряко обсъждания проблем с отпадъците. Помолих г-н Маринов („Троян 21“), ако е възможно да публикува във вестника втора, трета и четвърта глава от Наредба №9, които се отнасят съответно до правата и задълженията на кмета на общината, на общинския съвет и на физическите и юридическите лица. Всеки, който се запознае с тях, ще види колко далеч сме ние като общество от ония неща, които трябва да постигнем.

ОТКЪДЕ би трябвало да започнем? Както посочих по-горе: от промяната на всеки един от нас! Ето една възможност, с която можем да проверим способно ли е гражданското общество в града ни да роди нещо добро – нека, който има желание, проучи наредбата и формулира въпроси или предложения, които можем да зададем или внесем до кмета и администрацията на общината по съответния надлежен ред. Още повече че това е залегнало като възможност в чл. 8 от наредбата. 

С уважение:  инж. Мариян Данчев,
общински съветник от коалиция „Глас народен“ 

 

ИЗ НАРЕДБА №9 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН 

 

Глава втора. Права и задължения на кмета на общината

 

Чл. 5. Кметът на общината:

1. Разработва и изпълнява Общинската програма за управление на отпадъците в съответствие с изискванията на ЗУО.

2. Представлява общината в Регионалното сдружение за управление на отпадъците Троян - Априлци и изпълнява решенията на общото му събрание.

3. По отношение на строителните отпадъци:

а) Одобрява планове за управление на строителни отпадъци на възложители на строежи, определени в чл.11 на ЗУО.

б) Отговаря за предаване за оползотворяване на отделените по видове строителни отпадъци при принудително премахване на строежи и за влагане на рециклираните строителни материали.

в) Възлага разработване на планове за управление на строителните отпадъци, когато са необходими такива за обекти общинска собственост.

г) Организира събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината.

4. Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на сметоизвозване.

5. Отговаря за почистване  на  уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

6. Отговаря  за осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други.

7.  Oтговаря  за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депото или други инсталации и съоръжения за оползотворяването им.

 8. Oтговаря  за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване, рекултивация и мониторинг на депото за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването на битови отпадъци.

 9. Отговаря за разделното събиране на битови отпадъци, най-малко за отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло.

10. Организира осигуряването на информация на обществеността за местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и сортиране на отпадъци и предаването им за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, в т. ч. площадките за: излезли от употреба МПС, смяна на отработени моторни масла, събиране на стари автомобилни гуми, събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и поставяне на съдове за тях, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и поставяне на съдове за разделното им събиране, безвъзмездно предаване на разделно събрани от домакинствата отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло.

11. Отговаря  за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организира почистването им.

12. Организира почистването от отпадъци на общинските пътища.

13. Осигурява площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в гр. Троян (едроразмерни, опасни битови отпадъци и др.).

14. Организира разделното събиране и оползотворяване чрез компостиране или анаеробно разграждане на битови биоразградими отпадъци.

15. Организира дни за почистване на населените места с участието на гражданите, фирмите, обществените организации и други, като осигурява необходимите транспортни и технически средства.

16. Контролира дейностите по депониране на производствени отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян - Априлци.

17. Контролира спазването на условията и реда за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали.

18. Обявява телефон, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да правят предложения, свързани с дейностите по третиране на отпадъците и чистотата на населените места.

19. Организира дни за почистване на населените места с участие на доброволци, като осигурява необходимите транспортни средства.

20. Кметът на общината може да оправомощава длъжностни лица от общинската администрация с правомощията  по тази наредба.

21. Отговаря за организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане. 

 

Глава трета. Права и задължения на
Общински съвет - Троян

 

Чл. 6. Общинският съвет - Троян:

1. Определя изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т. ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други.

2. Определя заплащането за предоставяните услуги за дейностите, свързани с битовите и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространените отпадъци, на своята територия. За целта, в срок до 6 месеца, считано от датата на приемане на настоящата наредба, Общинският съвет приема такси и цени на услуги по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

3. Приема решение за участие в регионално сдружение по чл. 24 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), копие, от което се изпраща на Кмета на общината, на чиято територия се предвижда изграждането или са разположени съоръжения за третиране на отпадъците.

4. Приема Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Троян, разработена по чл. 5, т. 1 от тази наредба, и контролира изпълнението й.

5. Определя годишния размер на таксата за битови отпадъци (ТБО) за всяко населено място и за всяка дейност поотделно (сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване), въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

б) събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

в) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;

г) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

Бел. ред. Очаквайте в отделен материал – правата, задълженията и отговорностите на физическите и юридическите лица във връзка с управлението отпадъците (Глава четвърта. Наредба №9 за управление на отпадъците на територията на община Троян).


Още по темата:
 
Още от и за същия автор:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |