Увеличиха такса смет и несправедливостта

* В община Троян реална такса смет плащат едва около 15% от гражданите, в същото време 15 % нищо не плащат, 50 % плащат по-малко от необходимото, а 20 % плащат повече отколкото трябва
* Основната тежест по плащане на такса смет се поема не от едрия, а от дребния бизнес в общината; продължава да действа принципът от недалечното минало „Един пие, друг плаща“ * Съмнения за задкулисно разплащане между бизнес и управляващи
 чрез такса битови отпадъци!
Гореща тема
Мариян Данчев
Авторът инж. Мариян Данчев е инициатор и дарител на редица добри троянски каузи, водеща фигура на гражданското сдружение „Бъдеще за Орешак“, организатор на гражданската дискусия „Предизвиквам промяната“. Общински съветник от групата на местната коалиция „Глас Народен“. От доста време инж. Данчев проучва проблема с управлението на отпадъците в нашата община, а повод за този му материал е приетото от Общинския съвет на 17 декември (с гласовете на съветниците от БСП, ДПС и ВМРО) предложение на кмета за повишаване на такса битови отпадъци (ТБО) за гражданите и бизнеса с 10%, като първоначалното намерение бе за още по-голямо увеличение – с 20%. Т21 
 
Години наред Община Троян прилага несправедлив подход при изчисляване на такса битови отпадъци, като с всяко увеличаване на таксата расте и несправедливостта по отношение разпределянето на финансовата тежест върху гражданите от общината. Уважаеми съграждани, във връзка с гласуваното увеличение на такса битови отпадъци на последната сесия на Общинския съвет бих искал публично да изразя свое становище, касаещо въпросната тема.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ дейностите по отдел „Чистота“ в общината, фирмата, извършваща съответните услуги, в случая Общинско предприятие „Комунални услуги - Троян“, изработва план сметка на годишна база, която включва необходимите разходи за всяка една дейност по събиране, осигуряване на съдове, депониране  и т. н. на генерираните отпадъци, включително за почистване на уличните платна и всички места предназначени за обществено ползване. Напълно логично е разходната част по тази план сметка да бъде покривана от тези, които генерират отпадъците. От една страна това са всички граждани на общината, които, живеейки на територията на общината, имат  адресна регистрация или имоти тук, и съответно генерират битови отпадъци. От друга страна стои бизнесът - малък, среден и голям, който в съответствие със своите дейности генерира повече или по-малко отпадъци, както и обществените институции, ако не са освободени от плащане.

1. ГРАЖДАНИТЕ

НЕКА да видим първо как стои въпросът при гражданите. При тях облагането години наред си остава на база промили в зависимост от данъчната оценка на имота, на който съответния гражданин е собственик, забележете – не на който живее по адресна регистрация, а на който е собственик.

ОТТУК произлиза и първата несправедливост – колкото повече имоти има човек и колкото е по-голяма данъчната им оценка, толкова повече такса смет плаща!? И ако за данък сгради това е логично, съвсем не смятам че е така за такса смет, тъй като  собствеността сама по себе си по никакъв начин не гарантира пропорционално количество изхвърлени отпадъци. Именно обвързването на такса смет с данъчната оценка автоматично изключва от солидарно участие в покриването на план сметката „Чистота“ една не малка част от пълнолетните и пълноправни граждани в общината (според мен около 15%), които поради една или друга причина не притежават имот или  данъчната оценка на имотът им е под прага на същественост, въпреки че като всички останали и те генерират ежедневно битови отпадъци.

ЕДНА голяма част от жилищата в общината са с остарели и неактуализирани данъчни оценки, гражданите са подавали декларации за тях преди десетки години! По принцип след направен сериозен ремонт по сградите – смяна на дограма, изолация, свързване към канализация, би следвало за жилището да се подава нова декларация и данъчната оценка да се завишава. Че това не се практикува масово, е ясно, тъй като и контролът е несъществен. Трябва да се споменат и хитреците, които умишлено не бързат да регистрират в данъчна служба своя имот и по този начин спестяват такса смет. От започването на един строеж, до достигането на  етап, при който той реално се ползва за живеене и издаване на акт 16 и разрешително за ползване, понякога минават десетилетия. Кой би трябвало да проведе контрола по верността на данъчните декларации и възнамерява ли се да се прави масова актуализация на данъчните оценки са въпроси, на които тепърва ще търся отговори.

ПО ОТНОШЕНИЕ
на гражданите втората несправедливост е тъй нареченото зониране, или зависимостта на такса смет от разположението на  съответния имот, върху който се начислява такса смет. Давам пример. Бащината ми къща в с. Орешак дължи такса смет в размер на 28 лв. за 2020 г., за къщата, в която живея в кв. „Ливадето“, плащам около 20 лв. В същото време за апартамента ми, намиращ се в центъра на Троян, дължимата сума е близо 200 лв. Немалка разлика, въпреки че става въпрос за сходни по капацитет жилища. Тази ситуация поставя един голям процент от населението в общината (според мен от около 50%), предимно живеещите по селата и в крайните квартали на града, в положение да заплащат значително по-ниска такса от друг процент от жителите (отново според моите проучвания около 20%), които отнасят тежестта и плащат повече, отколкото реално трябва. Колко би трябвало да плаща реално всеки един гражданин е въпрос с нелесен отговор! При все това считам, че такса в размер от порядъка на 20-30 лева за година е нереално ниска и с такси от подобен порядък, сравними с цената на две бучки сирене и един салам, ние европейско качество на услугите по чистотата няма как да осигурим.

И ТАКА, използвайки индуктивен метод (при който се извежда заключение от частното към общото), понеже достъп до масива данни за платени такса смет нямам, в процентно съотношение изводът, които правя, е следният: в община Троян приблизително реална такса смет плащат едва около 15% от гражданите, в същото време 15 % нищо не плащат, 50 % плащат по-малко от необходимото, а 20 % плащат повече отколкото трябва. Тук да уточня, че 20-те процента, които плащат повече от необходимото, не са чак толкова, че да компенсират напълно недостига на средства в план сметката. Този недостиг се компенсира от друго перо, а именно от малкия бизнес в общината,  което ще обясня по-долу. Преди това обаче да заявя, че в която и да било община в България методът за изчисляване на такса смет в промили спрямо данъчната оценка дава сходни по несправедливост резултати, присъщи за едно недалечно минало, когато се наложи принципът „Един пие, друг плаща“. Затова едва ли в някоя развита европейска държава този метод  се използва. Там се използват други подходи, насочени към справедливи решения, така че кой колкото боклук прави, толкова и да плаща.

ДЕРЗАЙТЕ! Макар и бавно в България законодателството се синхронизира с европейското. Така с изменение на Закона за местните данъци и такси (публикувано в ДВ, бр. 98/27.11.2018 г.) се определя, че от 2022 г. за общините няма да бъде възможно използването на данъчната оценка като основа за определяне на размера на таксата битови отпадъци. Ще трябва да се търсят други по-справедливи начини и методи. И понеже е ясно, че достигането до максимално справедлив начин за определяне такса смет не е проста работа, а изисква сериозни анализи и подготовка, то на общините е дадено време през 2020 г. и 2021 г. да проиграят свои модели за справедливо определяне такса смет. Не знам за Община Троян през 2020 г. нещо да е направено в тази посока и това пролича от предложения проект на наредба за едно механично процентно завишаване на такса битови отпадъци. Остава новата 2021 г., надявам се общинска администрация да положи нужните усилия, да проанализира данните от плащанията, да се поучи от опита на други общини и за следващата 2022 г. да има по-справедливо облагане.

2. БИЗНЕСЪТ

СЕГА да видим как стои въпросът с такса битови отпадъци, касаеща бизнеса в общината. Редно е да уточня, че разделението, което правя на граждани и бизнес, не е съвсем точно. Всъщност наредбата разделя имотите на жилищни и нежилищни, като при нежилищните промилът е значително завишен, което съчетано с по-голямата  данъчна оценка, дава като резултат  нереално високи такси, които стават непосилни за плащане. Поради това наредбата за местните данъци и такси дава възможност на фирми и граждани да плащат такса смет на брой декларирани съдове за битови отпадъци. Всъщност в наредбата привидно е упоменато, че за жилищни и нежилищни имоти таксата се формира на база количество на битовите отпадъци и ако това не може да се установи, се използва за база данъчната оценка. Реално обаче измерване на количество  на килограми или обем не се прилага, тъй като факторът „брой съдове“, без фактора „честота на изхвърляне за определен период време“ по никакъв начин не дава количество!

СЪДОВЕТЕ, използвани на територията на общината, биват три вида – кофа за смет, контейнер тип “Бобър“ и голям метален контейнер. Цените за 2020 г. бяха са съответно 800 лв. за кофа, 2500 лв. за контейнер тип „Бобър“ и 7740 лв. за голям метален контейнер. По своя преценка граждани и собственици на фирми в определен срок на предходната година могат да заявят желание за следващата година таксата им смет да не бъде изчислена на база промили върху данъчна основа, а на база брой ползвани от тях съдове. По същество тази възможност, давана от Община Троян, представлява стъпка към по-справедлив начин за определяне такса смет, съобразен с количеството на изхвърления отпадък. Тази стъпка си остава обаче половинчата – бизнесът няма възможност, както в други общини, да избира колко пъти седмично или месечно в зависимост от отпадъка да бъдат извозвани съдовете му и от това реално да зависи плащаната такса. При все това по-голямата част от бизнеса използва този вариант, тъй като все пак той е по-приемлив ценово.
 
ПОРАДИ липса на данни не мога да кажа какъв процент от тежестта поемат големият и средният бизнес в общината. Мога обаче да кажа и смея да твърдя, че основната тежест по плащане на такса смет се поема от дребния бизнес в общината. Собственици на магазини, къщи за гости, заведения и на други дребни семейни бизнеси са принудени да плащат минималния по възможност вариант (за 2021 г.,  да ви е честито, вече  880 лв. за една кофа или 2750 лв. за един контейнер тип „Бобър“). Тук  несправедливостта се състои в следното. Поради липсата на ясни правила коя фирма колко и какви съдове трябва да декларира, големите фирми могат да декларират малко съдове, които след уговорката да бъдат изхвърляни по-често, решават проблемите им с отпадъците. Така сумите, разпределени върху по-голям брой работещи в средна или голяма фирма, не представляват кой знае каква финансова тежест. Не е така обаче за малкия семеен бизнес, при който тежестта се разпределя реално върху двама-трима души!

И ТАКА, опитах се да направя анализ на проблематиката, касаеща такса смет в града и общината ни. Тези, които не са съгласни с мен, нека направят собствен такъв, още повече тези, които имат достъп до целия масив от данни. Не вярвам да не могат, по-скоро не искат! И това поражда съмнение, че и в нашата община едно от средствата за задкулисно разплащане между бизнес и управляващи е именно играта с такса битови отпадъци!

3. ПОСЛЕДСТВИЯТА

ЗА ЖАЛОСТ посочените от мен несправедливости относно финансовото обезпечаване не са най-голямото зло на сега действащата наредба. Най-лошото е това, че самата наредба, а с това и Община Троян през изминалите години по никакъв начин не стимулира нито гражданите, нито фирмите към стремеж за изхвърляне на по-малко отпадъци. А именно това е същността на европейската философия и практика по въпросната тема. И като резултат имаме едни изгубени години, през които не се отчита почти никакъв напредък за формиране на модерно европейско гражданско мислене и самосъзнание, без които си оставаме отново на опашката и превръщаме красивата си страна в боклуджийницата на Европа!

17 декември 2020 г., Троян

Мариян Данчев,
общински съветник, Местна коалиция „Глас народен“

Бел. ред. Курсивите са на автора.


Още по темата
 
Още от и за същия автор:

1 Коментара:

КОРЕКТЕН каза...

БСП-то си сваля доверието от кмета на Перник само защото е предложил да се увеличат данъците,което е в разреЗ с политиката на БСП.А за нашата оптимистична кметичка какво да си мислим в тази ситуация освен общински пир и пиар по време на чума.?Предвидено е ,че работниците от комуналните ще работят в оранжерията,която е икономически нецелесъобразна и свързаните с обема на тази заигравка средства.Кметичката да не е забравила,че в соц.реализма селскостопанските инициативи се дотираха от промишлеността.По думичките им в джипа на ББ ЩЕ ИМА И ЦЕХ ЗА КОНСЕРВИРАНЕ НА ИЗЛИШЪЦИТЕ ОТ ТАЗИ ПРОДУКЦИЯ.Тя знае ли как се работи в оранжерия и проблемите с реализацията на продукцията?Нещо се е объркала във времето и ситуацията.Или ще раздава домати по къщите за да я изберат пак.Дано дажбата ако има де,да не бъде само маруля с краставица и два домата,а и лук ,чесън или не чесън.И така мръсния град ще си е по-мръсен.
А колкото до несъбраните данъци има огромна лъжа в тези %-
ти.Всичко опира до "Местни приходи".Там е огромната язва на


Общината.За това няма пари.И все по-няма да има.П0-малко производство и услуги,по-малко боклуци и по-големи данъци.Догодина пак
ще вдигнат данъците.Структурната реформа е пълен смях,но и общ.съветници спят .Като са ни закичили с ЕВРОЕТИКЕТ ,къде ни е прозрачността,а?Дано се разбере и какви бонуси ще има за общ.служители по Нова година.Не всички са маскари ,ама и много не са за там, и то все на отговорни постове.Управленческа немощ на всяко ниво.Това е факт щом се вдигат данъците.НОВА ГОДИНА,НОВ КЪСМЕТ С НОВ КМЕТ!!!АМИН.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |