Защо на Запад може, а у нас не може?

* „Очевидно не е достатъчно да имаме добре написани закони и наредби, нужна е воля и усилия на всички да бъдат прилагани и целите им осъществени“

Мариян Данчев

Тема с продължение

Пореден материал за управлението на отпадъците (при нас и изобщо) на общинския съветник инж. Мариян Данчев - един от най-ангажираните и подготвените по темата в местния троянски парламент. Г-н Данчев вече засегна аспекта за правата и задълженията местни власти - кмет и общински съвет (виж „Управлението на отпадъците – права и задължения на власти, граждани и фирми“ – бел. ред.), сега насочва вниманието към правата и задълженията на гражданите и юридическите лица (фирмите и институциите). Изводът е, че имаме подробна, съобразена с европейските изисквания, с разписани ясно права и задължения на всички ни (местни власти, граждани, фирми) Наредба №9 за управление на отпадъците в община Троян. Но тази добра наредба си остава само на думи, а за промяната, т. е. да стане наистина работещ нормативен документ, е нужна „промяна на всеки един от нас“. Т21

У НАС думата „политика“ все повече се свързва с нещо нечисто, измамно, корупционно и какви ли не още лоши проявления. В началото обаче не е било така. Коренът на думата „политика“ и на нейните производни е от „полис“, сиреч град. Древното разбиране за „град“ без съмнение изхожда от един от най-древните архетипи, залегнал в генетичната памет на човеците. Архетипът за „градина“. Онази градина, сътворена и подредена от Този, който свидетелства за себе си „Аз съм Алфа и Омега - Началото и Края“! От Онзи, Който е Редът, защото редът значи Живот, както противоположното му - Хаосът, означава Смърт. Достъпът до тази градина човеците още отначало изгубиха, споменът за нея обаче остана, защото тя беше такава, че не можеше да се забрави. Именно този спомен вдъхновява древните да съграждат и на земята градове по подобие на изгубения от тях Рай.

ДА БЪДЕШ политик не означава да си изкусен манипулатор, да владееш административната еквилибристика, да представяш черното за бяло, когато и както е необходимо за привременния ти рейтинг - така мислещите политици не са оставяли нищо трайно след себе си. Да бъдеш политик, всъщност, означава да установяваш Божествения ред и подредба и на земята, така както това е на Небето. Няма как обаче да го правиш това успешно, ако не признаваш този ред и не потърсиш първо да го установиш в самия себе си. Ако не можеш да подредиш собствения си мир, собствения си дом, собственото си семейство, то как ще можеш да установиш ред в обществото – задача, ставаща все повече и повече сложна! Тъй като с колкото повече неща изпълваме битието си, толкова по-трудно става да им намерим правилното място и подредба.

СТЕПЕНТА на цивилизованост на днешните общества обикновено се съпоставя с нивото на тяхната уреденост. Впрочем думата „цивилизация“ в превод също идва отново от понятието за „град“; „цивилен“ - означава „граждански“.  Лично на мен подредбата на западните общества ми харесва повече и винаги съм се стремял да приложа и у нас нещо видяно там, като продължавам да търся отговора на въпроса: „Защо там може, а у нас не може?“ Едната част от отговора безспорно се състои в това, което ония хора са разбрали, а ние все още не сме или не искаме да разберем. А именно, че едно общество се изгражда и урежда с усилията на всички – както на властимащите, така и на гражданите, като всеки поеме своята отговорност. Очевидно не е достатъчно да имаме добре написани закони и наредби, нужна е воля и усилия на всички да бъдат прилагани и целите им осъществени. Как са били научени ония хора да имат отговорно  мислене, както и  изградено обществено-полезно гражданско самосъзнание, са въпроси, които изследвам и за които ще пиша по-нататък.

СЕГА ще завърша с един цитат от зората на нашия град, твърде показателен според мен: „Троян, като нов градец, не бе урегулиран. Улиците му не бяха постлани с калдъръм, те бяха неравни и кални. Тук-там имаше стъпала от камъни за преминаване от една страна в друга в кално и дъждовно време. Тогавашните кметове (около 1868 г. Троян е имал две махали, Долна и Горна, като всяка е имала отделен кмет българин), стремящи се да премахнат и това зло, грижливо се заеха да поуредят градеца си и въобще във всяко отношение да го поставят на изискуемите се градски условия. Те подбудиха мюдюрина и тоя последният издаде заповед, щото всеки гражданин, имащ дюкян, къщи или празно място в главната улица, в един известен срок да си направи пред тях калдъръм. И под страх от наказание с глоба и запиране, тая заповед се изпълни и главната улица в късо време почти беше постлана с калдъръм според тогавашния тип. По същия начин последва заповед и за държане чистота в улицата, всеки да мете най-малко един път в седмицата пред дюкяна и къщата си. Това беше един очевиден прогрес, една гигантска крачка на Троян по отношение на урегулирането и благосъстоянието му! И въпреки това все се намираха и опаки хора, които спъваха всяка прогресивна за градеца стъпка…“ (Цитатът е от книгата „Спомени и очерки из българките революционни движения 1868-1878 г.“ на Минко Ив. Марковски)

С уважение
: инж. Мариян Данчев,
общински съветник от местната коалиция „Глас народен“

ИЗ НАРЕДБА №9 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

Глава четвърта. Права, задължения и отговорности на физическите и юридическите лица


Чл. 8. Физическите и юридическите лица и едноличните търговци имат право:

1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината;

2. Да сигнализират на общинската администрация за нарушения на разпоредбите на ЗУО и настоящата наредба;

3. Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или за некачествено изпълнение на задълженията от лицата, извършващи дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината;

4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.

Чл. 9. Физическите и юридическите лица и едноличните търговци са длъжни:

1. Да изхвърлят различните видове отпадъци само в определените за целта специализирани съдове, като ги опазват и не допускат разпиляване на отпадъците извън тях;

2. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите, на които са собственици, ползватели или наематели;

3. Да почистват, в т. ч. от сняг и лед, и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и др., в които живеят или стопанисват;

4. Да спазват регламентирания със ЗУО, подзаконовите актове и настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадъци.

5. Юридическите лица, образуващи отпадъци от производствената си дейност, различни от битовите, са длъжни да организират сами съхраняването и предаването им в инсталация и/или съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждане, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и при спазване на изискванията му;

6. Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метал, образувани от търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради задължително се събират разделно;

7. Всички лица, живущи на територията на община Троян или временно пребиваващи в селищата от общината, следва да изхвърлят отпадъците разделно, съгласно установената на територията на община Троян система за разделно събиране на отпадъците.

Чл. 10. Забранява се:

1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци;

2. Смесването на различни фракции оползотворими компоненти, както и смесването на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъци;

3. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и от търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет;

4. Изхвърляне на едрогабаритни отпадъци извън определената площадка за гр. Троян и дни от определения график за съставните на общината села;

5. Изхвърляне в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, строителството, селското стопанство и животновъдството;

6. Изхвърлянето в съдовете за неопасни отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и/или здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника (в т. ч. строителни, едрогабаритни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др.);

7. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за отпадъци или повреждането им по друг начин и изхвърлянето на незагасена жар;

8. Изваждане на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните (за разделно събиране);

9. Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения, на които са издадени съответните разрешителни;

10. Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и течни опасни вещества в повърхностните води и в канализационните системи;

11. Извършване на смяна на отработени масла на места, без издаден документ по чл. 35 от ЗУО;

12. Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, местата за отдих;

13. Изхвърлянето и натрупването на земни маси, отпадъци от строителна и селскостопанска дейност, оборска тор, трупове на животни и птици в съдовете за битови отпадъци, около тях и на местата за обществено ползване, а също и край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, и всички комуникации, свързващи отделните имоти;

14. Транспортиране на материали, продукция, стоки и отпадъци по улиците на населените места и по републиканската и общинска пътна мрежа с транспортни средства, допускащи разпиляване и замърсяване на пътя;

15. Предаването на производствени и опасни отпадъци на лица, които не притежават съответния документ по  реда на чл. 35 от ЗУО;

16. Разместването на съдовете за отпадъци, находящи се на общински терени;

17. Паркирането на пътни превозни средства по начин, който би попречил на събирането и извозването на отпадъците;

18. Смесване с друг вид отпадъци и разреждане на опасни вещества;

19. Изоставянето на излезли от употреба МПС върху имоти – държавна или общинска собственост, както и освобождаването от тях или от техните компоненти или материали по начини, различни от предвидените в настоящата наредба;
 
22. Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на НУБА, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори;
 
23. Изхвърлянето на опасни отпадъци от лечебните заведения на нерегламентирани места;
 
26. Оставянето на непочистени тротоари и улични площи след прибиране на стоварените строителни материали от собственика им;
 
27. Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнерите за битови отпадъци и в съдовете за събиране на отпадъци или смесването им с други материали или отпадъци по начин;

28. Изхвърляне на битови, строителни, производствени, масово разпространени и опасни отпадъци по улиците, площадите, парковете, градините, поречията на реките, деретата и други.

 

Още по темата:
 
Още от и за същия автор:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |