Приеха с абсолютно мнозинство план-сметката за чистотата

* Необвръзката е 420 хил. лв. и ако парламентът не гласува предложението на НСОРБ отчисленията за депонираните отпадъци да остават в общините, предстои вдигане на ТБО * Мариян Данчев: „През 2021 г. се случиха добри неща в управлението на отпадъците“ * Донка Михайлова: „Нашето разбиране е, че двата процеса (разделното събиране и сепарирането) трябва да вървят успоредно“
В Общинския съвет
Поглед към новата сепарираща инсталация
НА ПОСЛЕДНАТА за миналата година сесия на Общинския съвет в Троян (23 декември) с абсолютно мнозинство – 29 „за“ от 29 гласували, бе приета предложената план-сметка за разходите в раздел „Чистота“ за 2022 г. Планираният общ разчет на разходите е 3,240 млн. лв. (срещу 3,134 млн. лв. за 2021 г.). При заявена воля на общинската администрация да не се повишава таксата за битовите отпадъци (ТБО) въпреки „условията на икономическа и здравна криза и натиска на редица фактори, водещи до чувствително нарастване на разходите (сред тях са са по-високите цени на горивата и електроенергията и повишаването на минималната работна заплата)“.

ОСНОВНИЯТ дял в разходите за чистота през 2022 г. е обезпечаването на дейностите, извършвани от общинското предприятие ОП „Комунални услуги - Троян“, общо 2,481 млн. лв. (при 2,126 млн. през 2021 г.); тук влиза събирането, съхраняването и транспортирането на битовите отпадъци до депото и съоръженията за обезвреждане (940 хил. лв.), почистването на улиците, площадите, алеите и парковете (1,075 млн. лв.) и изграждането, поддръжката и експлоатацията, в това число закриването и мониторинга на запълнените клетки, на депото за твърди битови отпадъци (466,4 хил. лв.). Увеличението на разходите на ОП „Комунални услуги - Троян“ в сравнение с предходната година е 354,9 хил. лв., което се дължи основно на повечето средства за поддръжка на депото и ръста на цените на горивата и тока. Другата част от общинските разходи по чистотата са за дейности, които са пряка отговорност на Община Троян, общо 758 хил. лв.: плащане на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (530,5 хил. лв.) и осигуряване на заплати и материална издръжка на назначените в селата служители и контрольори по поддръжка на чистотата (228,1 хил. лв.).

Разделното събиране на зелените отпадъци вече е факт
ДОБРАТА новина е, че след изграждането и влизането в експлоатация на новите инсталации за сепариране на общо събраните битови отпадъци и компостиране на разделно събраните зелени и биоразградими отпадъци и други въведени през годината действия за разделно събиране на някои видове отпадъци (зелени отпадъци, текстилни отпадъци и дрехи, кожени отпадъци) отчисленията на Община Троян по чл. 60 и чл. 64 на ЗУО, спадат наполовина – до 53,05 лв./тон (през 2021 г. бяха 100,55 лв./тон), което ще освободи 475 хил. лв.

ОЧАКВАНИТЕ приходи за 2022 г. при запазването на действащата ставка на такса ТБО са 2,820 млн. лв., т. е. заложената необвръзка в план-сметката за чистотата е 420 хил. лв. В преговорите по републиканския бюджет за 2022 г. Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) предлага на правителството отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2021 г. да останат по сметките на общините и те да се разпореждат с тях; ако това се случи, необвръзката ще бъде покрита с тези средства, а ако не – със средства от общинския бюджет, т. е. не е изключено въпреки заявената воля да не се променя таксата за битови отпадъци, да се стигне до повишаването й.

***

В ДИСКУСИЯТА по предложената план-сметка за разходите в раздел „Чистота“ за 2022 г. се включи общинският съветник инж. Мариян Данчев (коалиция „Глас народен“), чиято приоритетна тема в работата му в местния парламент е именно управлението на отпадъците и е познат с безкомпромисните си и в повечето случаи критични оценки. Но този път тонът на г-н Данчев бе по-различен и оптимистичен, цитираме част от казаното: 
Мариян Данчев
„През 2021 г. се случиха добри неща в управлението на отпадъците както в нашата община, така и в община Априлци. Завършиха се и влязоха в експлоатация инсталациите за предварително третиране на отпадъците (сепарираща и компостираща); и понеже често пъти съм отправял критики, смятам, че е коректно и редно сега да отправя похвала и благодарности към всички, взели по някакъв начин участие в осъществяването на този проект, който не е евтин, но е нужен и за в бъдеще може да бъде полезен за нашата община. Също така – стъпката по отношение на разделното събиране на отпадъците, основно растителните, за които Община Троян чрез ОП „Комунални услуги - Троян“ постави специални контейнери. Поставиха се и няколко контейнера за текстилни отпадъци и дрехи, което е новост за общината ни. В крайна сметка всичко това даде възможност да бъдат намалени наполовина отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, което от своя страна спомага да не бъде увеличена таксата за битови отпадъци. Според мен предстоят още доста стъпки и усилия новоизградените инсталации да заработят ефикасно и в течение на времето да бъдат постигнати желаните проценти на оползотворяване на отпадъците.

Личното ми мнение е, че за да се постигне такава ефективност, е необходим един комплексен подход, при който да се синхронизират действията на всички участници в процеса – като се започне, първо, от гражданите, които генерират отпадъците и не трябва да се интересуват само дали ще вдигнат таксата, а да се търси начин да се повиши тяхната култура, цялото им отношение към отпадъците. След това е ОП „Комунални услуги – Троян“, които работят добре, но могат винаги да оптимизират работата си по събиране на отпадъците. Най-важна за в бъдеще ще бъде инсталацията за сепариране и компостиране. И накрая, но не по важност – депото за твърди битови отпадъци. Тези четири компонента, участници в процеса, трябва добре да синхронизират своята работа, за да има наистина реален ефект и да се получи добър процент за повторно усвояване на ресурси. Споделям мнението, че това трудно би могло да стане без поетапно да се въвеждат стъпки за разделно събиране на отпадъците още при източника, което да облекчи работата на инсталациите. Виждам, че това се осъзнава от общинската администрация, която планирала, както четем, да продължи работата в посока разделното събиране“.
СВОЯТА ПОЗИЦИЯ по план-сметката изрази и вносителят, кметът Донка Михайлова:
Донка Михайлова
„През отминалата година бяха вложени много усилия за създаването на предпоставки за по-добро управление на отпадъците, една от важните теми пред българските общини в последните години. От една страна ние сме от общините, които вървят напред с изграждането на сепарираща и компостираща инсталация, успяхме в рамките на настоящия програмен период да привлечем финансиране и да изградим инсталациите. Между другото, ние сме една от немногото български общини, които чрез собствени фирми извършват сепарирането и компостирането; това се случи по наше предложение и с ваше решение и мисля, че е едно разумно решение, тъй като по този начин продължаваме целенасочените си многогодишни усилия, започнали от мандати назад във времето, да осъществяваме всички комунални услуги на територията на общината чрез собствени фирми. Лично аз съм убедена, че това е една от важните предпоставки за устойчивост на общинския бюджет. Разбира се, много по-трудно е, по-лесното би било да дадеш една комунална дейност на концесия, но да плащаш за нея значително повече средства.

Нека не забравяме, че през тази година (2021 г.) ние изградихме на 50% новата трета клетка на депото и в рамките на следващите два месеца, най-късно през м. март (2022 г.) ще я въведем в експлоатация, което също е една сериозна стъпка напред по отношение на управлението на отпадъците. Вече имаме идея как ще продължим нататък – след закупуването на компактора и вкарването му в действие, на практика във първа и втора клетка ще се освободят обеми, тъй че след няколкомесечна работа на компактора ние ще имаме свободни обеми в първа и втора клетка поне за още две години плюс новата трета клетка. Не скривам, че започваме да мислим и за евентуално разширение, тъй като процесът е доста сложен и доста продължителен във времето и ние трябва да си резервираме терен, който за в бъдеще да може да бъде използван за разширение на депото, ако това е необходимо. Лично аз не съм пределен оптимист, че скоро ще дойде времето, когато отпадъци няма да се депонират и всичко ще се отделя и преработва.

По отношение на по-нататъшната работа в посока на разделното събиране, напълно споделям казаното от г-н Данчев, още повече на база на ежедневния практически опит от работата на сепариращата инсталация, където се вижда, че голяма част от събрания общо отпадък не може да бъде отделян и оттам и преработван. Нашето разбиране е, че двата процеса трябва да вървят успоредно. Веднага след Нова година имаме намерение, без да влагаме допълнителни средства, на местата, където има по три-четири съда за събиране на отпадъци, с табели да обозначим в кой съд какъв отпадък да се събира; разбира се, нямаме илюзия, че това ще се случи от днес за утре, ще трябва да поработим по-сериозно с гражданите – за убеждаване в смисъла на разделното събиране, за дисциплиниране. Мисля, че това ще бъде едно сериозно усилие и ако съумеем да отделяме на първо време поне стъкло, пластмаса и хартия, би било чудесно. Разбира се, тук си струва да помислим и за някакви стимули за гражданите, които съдействат за разделното събиране. В момента се обсъжда идеята за разделно събиране и на медикаменти, батерии и т. н. Вероятно ще повишим ефикасността на работата по събирането на кашоните, от магазините има такава организация, в момента то се извършва от ОП „Комунални услуги - Троян“, но по всяка вероятност дейността ще трябва да я прехвърлим в новата общинска фирма („Хемус ресурс - Троян и Априлци“ ООД) и да подобрим организацията.

Необвързаната част в план-сметката за 2022 г. ще бъде 420 хил. лв., ако Народното събрание не приеме предложението, което НСОРБ внесе (отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО да остават в общините). Аз сериозно работих по текста на това предложение, всъщност го инициирахме заедно с кмета на Карлово. Внесохме го като предложение за промяна в ЗУО, но това нямаше как да стане до края на годината, затова ще го внесем повторно в Закона за бюджета и очакваме народните представители да го гласуват, вече е предоставено на вниманието на председателя на парламента и ще се опитаме да го защитим. Другият вариант е вдигане на таксата за битови отпадъци.“
Т21

Още по темата:

1 Коментара:

tihomir pavlov каза...

че двата процеса (разделното събиране и сепарирането)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????????????????????

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |