Николай Тодоров внесе предложение за освобождаване от такса смет

* Целта е засегнатите лица, които в резултат на обявеното извънредно положение са преустановили стопанската дейност в имот, предмет на ограничението от страна на държавата, да получат възможност за освобождаване от ТБО за определен период от 2020 г.
 
Николай Тодоров
Тема с продължение

След публичния призив към гражданите на община Троян за подкрепа на инициативата му за освобождаване от такса битови отпадъци (ТБО, такса смет) на стопански обекти, затворени заради епидемичните мерки, наложени от държавата през 2020 г. (виж „Призовавам към взаимодействие за промяна на Наредба №7“ – бел. ред.), общинският съветник Николай Тодоров направи следващата крачка. Г-н Тодоров е внесъл в Общинския съвет свой проект за изменение на общинската Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян (в частта й за ТБО) заедно с мотивите за предложението. А чрез медиите отправя и покана към гражданите и заинтересованите юридически лица за участие в обществената консултация, свързана с предложеното изменение на нормативния акт (поканата публикуваме отделно). Т21

До: Общински съвет Троян
Относно: Приемане на Решение за освобождаване на данъчно задължените лица и предприятия  от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, за определен период от 2020 г.

Уважаеми общински съветници, необходимостта от внасяне в Общински съвет Троян на предложение за промяна в Наредба  № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян се обуславя от промени в Закона за местнте данъци и такси (ЗМДТ) и произтичащите от това  предоставени пред общинските съвети възможности.

Дава се възможност за актуализация на подзаконовия нормативен акт във връзка с измененията на Закона за местните данъци и такси обнародван в ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г., приет от народното събрание на 30.07.2020г. във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ДВ бр. 22/2020 г.) и Заповед №РД-01- 124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването до 13.05.2020 г. (ДВ бр. 33/2020 г.) за въведени строги противоепидемични мерки, с които се преустановяват различни по вид търговски дейности. 

Както и с изменението в ЗМДТ, обнародвано в ДВ бр. 107 от 18.12.2020 г., е създаден §6, съгласно който в преходните и заключителните разпоредби (ДВ, бр. 71 от 2020 г.) в §3(1) след думите „13 март 2020 г.“ с добавени „съответно на извънредната епидемична обстановка“. Съгласно §3(2) Преустановяването на дейността за съответния период се удостоверява от лицата по ал. 1 с финансови и други документи, по ред и начин, определен от общинския съвет.
Съгласно горепосочените законови изменения се дава възможност общинският съвет да освобождава от заплащане на таксата за битови отпадъци, за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, за определен период от 2020 г. С оглед на трудностите, които търпи местната икономика в резултат на пандемията и наложените ограничителни мерки от страна на държавата, считаме, че е крайно наложително да бъде облекчена административната тежест на задължените лица по разглеждания налог. Това ще облекчи финансовите затруднения пред бизнеса и ще способства за по-успешното преодоляване на икономическите трудности произтичащи от пандемията.

Таксите, за разлика от данъците, са налози, които се заплащат от задължените лица за ползването на конкретна услуга, която следва да има определена стойност. Затова и законодателят обвързва техния размер с цената и количеството на конкретната услуга. При положение, че през времето на ограничителните мерки от страна на държавата, съответната стопанска дейност е била спряна или силно ограничена, с което е спряла или силно ограничила произтичащото от тази дейност количество на генерираните на отпадъци. Съвсем естествено и логично е таксата за битови отпадъци да не остане постоянна величина за цялата 2020 г., както и в пълен размер по всички съставляващи я компоненти. Това се съдържа и в естеството на приетите промени в ЗМДТ. Това е целта на настоящото предложение за промени в Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8(6) от ЗМДТ, предлагам на Общински съвет Троян, следния проект на

РЕШЕНИЕ:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

§1 В преходни  и  заключителни  разпоредби се създава нов §36:

§36 (1) Освобождават се от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на Община Троян.

(2) Преустановяването на дейността осъществявана в недвижимия имот за съответния период се удостоверява от задължените лица с финансови и други документи, както следва:

- Документи доказващи, че упражняваната стопанска дейност в предметния имот, е в списъка на дейностите ограничени от държавата. Това следва да стане видно от обявените кодове за икономическа дейност, посочени в – „Справка за предприятието за 2020 година“ от Годишния отчет за дейността на предприятията през 2020 година, подавани към Национална Агенция по Приходите (НАП) и  Национален статистически институт (НСИ);

- Отчетни приходни регистри за съответния период от ограничаване на дейността – периодични фискални отчети за съответния период от: електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП), фискални принтери (ФПр), извлечение на банкови сметки;

- Други документи доказващи ограничаването на дейността за съответните периоди в съответните недвижими имоти;

- Декларация по чл. 313 от НК.

(3) Управителния орган на предприятието или упълномощено от него лице, подава искане свободен текст, за освобождаване от услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за искания период. В искането се посочват и Заповедите на Министъра на здравеопазването, заповед на РЗИ и/или други здравни органи, на които се основава прекратяване на дейността за съответните периоди в съответния недвижим имот. Към искането се прилагат заверени копия на описаните в ал. 2 финансови документи, доказващи ограничаването на стопанската дейност в съответния недвижим имот. В случаите, когато са налице наемни взаимоотношения, както и учредени вещни права, искането за освобождаване се подава от лицето на което се води партидата в регистър местни приходи на Община Троян, а се прилагат документите доказващи ограничаването на стопанската дейност, на стопанисващото недвижимия обект лице. Исканията с придружаващите ги документи се подават в отдел „Местни приходи“, в срок до два месеца, следващи датата на влизане в сила на настоящата наредба.
 
(4) Доброволно платените суми на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г., не се възстановяват на задължените лица. Същите ще бъдат прихванати за бъдещи задължения по такса битови отпадъци.
 
Предложил: Николай Тодоров, общински съветник

Мотиви
съгласно изискванията на чл.28, ал. 1. от ЗНА, към предложения проект на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, прилагам мотиви, отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА

 

1. Причини, налагащи приемането на наредбата

Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян, са следните:

Да актуализира подзаконовия нормативен акт във връзка с измененията на Закона за местните данъци и такси, обнародван в ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г., приет от Народното събрание на 30.07.2020 г. във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ДВ бр. 22/2020 г.) и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването до 13.05.2020 г. (ДВ бр. 33/2020 г.) за въведени строги противоепидемични мерки, с които се преустановяват различни по вид търговски дейности. Както и с изменението в ЗМДТ, обнародвано в ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г., е създаден §6, съгласно който в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 71 от 2020 г.) в §3(1) след думите „13 март 2020 г." с добавени „съответно на извънредната епидемична обстановка".

Съгласно горепосочените законови изменения се дава възможност Общинският съвет да освобождава от заплащане на таксата за битови отпадъци, за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, за определен период от 2020 г. С оглед на трудностите, които търпи местната икономика в резултат на пандемията и наложените ограничителни мерки от страна на държавата, считаме, че е крайно наложително да бъде облекчена административната тежест на задължените лица по разглеждания налог. Това ще облекчи финансовите затруднения пред бизнеса и ще способства за по-успешното преодоляване на икономическите трудности произтичащи от пандемията.

Таксите, за разлика от данъците, са налози, които се заплащат от задължените лица за ползването на конкретна услуга, която следва да има определена стойност. Затова и законодателят обвързва техния размер с цената и количеството на конкретната услуга. При положение че през времето на ограничителните мерки от страна на държавата съответната стопанска дейност е била спряна или силно ограничена, с което е спряла или силно ограничила произтичащото от тази дейност количество на генерираните на отпадъци. Съвсем естествено и логично е таксата за битови отпадъци да не остане постоянна величина за цялата 2020 г., както и в пълен размер по всички съставляващи я компоненти. Това се съдържа и в естеството на приетите промени в ЗМДТ. Това е целта на настоящото предложение за промени в Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян.

2. Цели, които се поставят

Целите, които се поставят при приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, е на засегнатите лица, които в резултат на обявеното извънредно положение са преустановили стопанската дейност в имота, предмет на ограничението от страна на държавата, да се даде възможност за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
 
Прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Троян не е свързано с изразходване на допълнителни средства от бюджета на общината.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива

Очакваните резултати след приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Троян, е то да доведе до положителен ефект и благоприятни последствия за задължените лица по отношение на по-справедливо разпределение на административната тежест.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 
Проектът на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян е в съответствие с действащото национално законодателство, като не противоречи на актове от по-висока степен и на актове на Европейския съюз.

Призовавам към взаимодействие за промяна на Наредба №7.

Начало

Още по темата

1 Коментара:

КОРЕКТЕН каза...

Всичко това е прекалено хубаво, за да се случи.Академичния език на написаното предложение ще се окаже неразбираем за тези, които трябва след прочитане да реагират адекватно.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |