Продължаване на процедурата за определяне на съдебни заседатели


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРОЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ТРОЯН ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ

          Във връзка с искане на Окръжен съд - Ловеч с вх. №ОбС-392/18.11.2019 г. относно попълване на списъка с кандидатите за съдебни заседатели с 9 съдебни заседатели за Районен съд - Троян, ОБЯВЯВАМ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА за набиране на кандидати за съдебни заседатели.

          Общински съвет - Троян кани всички заинтересовани лица на община Троян да представят необходимите документи в срок до 04.12.2019 г. (сряда) включително, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6.

*** 

1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:
1.1. да е на възраст от 21 до 68 години;
1.2. да има настоящ адрес в община Троян, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;
1.3. да има завършено най-малко средно образование;
1.4. да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страда от психически заболявания;
1.6. да не е съдебен заседател в друг съд;
1.7. да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд – Троян;
1.8. да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Троян;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет – Троян следните документи:
2.1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1);
2.2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
2.4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
2.5. данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки (Приложение №5);
2.6. мотивационно писмо;
2.7. писмено съгласие (Приложение №4);
2.8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2);
2.9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
2.10. Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3).

Обстоятелството по т. 1.4. от настоящото обявление се установява служебно от комисията.

***

          Образците на документите са на разположение в Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6, както и на интернет страницата на Общински съвет - Троян, www.obs.troyan.bg и интернет страница на Община Троян, www.troyan.bg.

***

          Допуснатите кандидати за съдебни заседатели следва да се явят на изслушването по чл. 68а от ЗСВ пред комисия към Общински съвет - Троян, което ще се проведе на 05.12.2019 г., от 09:00 ч в Салона на ОбС – Троян, ет. 1, сградата на Община Троян.

***

          За информация и контакти: Иванка Радойкова, главен специалист „Техническо обслужване Общински съвет“, тел. 0670/6-80-06

*** 

          Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд - Троян:
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5


Инж. Петко Пенков,  
председател на ОбС - Троян 


В публикуваната версия на този документ някои от данните са заличени на основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни


Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |