Открита е процедура за определяне на съдебни заседатели

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРОЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ТРОЯН И ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ
ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ

На 27.05.2019 г. в деловодството на Общински съвет - Троян е постъпило писмо с вх. №ОбС-231/ 27.05.2019 г. от Милена Вълчева, председател на Окръжен съд - Ловеч, с което се уведомява, че мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за Районен съд - Троян, изтича на 07.01.2020 г. Общото събрание на съдиите при Окръжен съд - Ловеч е определило броя на съдебните заседатели, които трябва да бъдат предложени от Общинския съвет - Троян за Районен съд - Троян, а именно: 26 съдебни заседатели.

С писмо вх. №ОбС-235/04.06.2019 г. председателят на Апелативен съд - Велико Търново Янко Янев уведомява, че мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за окръжните съдилища от района на Апелативен съд - Велико Търново, изтича в края на 2019 г. Общото събрание на съдиите при Апелативен съд - Велико Търново в изпълнение на задължението си по чл. 67а от Закона за съдебната власт (ЗСВ) определи 35 броя съдебни заседатели за Окръжен съд - Ловеч, като от района на Общински съвет - Троян следва да бъде предложен 1 съдебен заседател.

С оглед на гореизложеното и в изпълнение на Решение №1006/25.07.2019 г. по Протокол №45/25.07.2019 г. Общински съвет - Троян открива процедура за определяне на съдебни заседатели за нов четиригодишен мандат.

Общински съвет - Троян кани всички заинтересовани лица на община Троян да представят необходимите документи в срок до 22.08.2019 г. (четвъртък) включително, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Общински съвет - Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6.

***

1.    За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:
     1.1.    да е на възраст от 21 до 68 години;
     1.2.    да има настоящ адрес в община Троян, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;
     1.3.    да има завършено най-малко средно образование;
     1.4.    да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
     1.5.    да не страда от психически заболявания;
     1.6.    да не е съдебен заседател в друг съд;
     1.7.    да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд - Троян и Окръжен съд - Ловеч;
     1.8.    да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
     1.9.    да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Троян и Окръжен съд - Ловеч;
     1.10.    да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2.    Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет - Троян следните документи:
     2.1.    Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а);
     2.2.    подробна автобиография, подписана от кандидата;
     2.3.    нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
     2.4.    медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
     2.5.    данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки (Приложение №5);
     2.6.    мотивационно писмо;
     2.7.    писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);
     2.8.    Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2 или Приложение №2а);
     2.9.    документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
     2.10.    Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

Обстоятелството по т. 1.4. от настоящото обявление се установява служебно от комисията.

***

Образците на документите са на разположение в Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6, както и на интернет страницата на Общински съвет – Троян, www.obs.troyan.bg и интернет страница на Община Троян, www.troyan.bg.

***

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техни автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страница на Общински съвет - Троян най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ от Постоянната комисия „Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите“ към Общински съвет - Троян, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

***

За информация и контакти: 
Иванка Радойкова, 
главен специалист „Техническо обслужване Общински съвет“,
тел. 0670/6-80-06

***

•    Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд - Троян:
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5

•    Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Окръжен съд - Ловеч
Приложение №1а
Приложение №2а
Приложение №3а
Приложение №4а
Приложение №5

Инж. Петко Пенков,
председател на Общински съвет - Троян

В публикуваната версия на този документ някои от данните са заличени на основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Приложение №1
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРОЯН

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ................................................................................................
                                                     (име, презиме, фамилия)
ЕГН..............................................................................................

Настоящ адрес: ..........................................................................

Професия: ..................................................................................

Месторабота: .............................................................................

Телефони за контакти:
Мобилен ....................................................................................
Домашен ....................................................................................
Служебен ...................................................................................
Електронна поща: .....................................................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъда допуснат/а до участие в процедура за определяне на  съдебни заседатели към  Районен съд - Троян.

Прилагам следните документи по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Троян да се обръща за препоръки (Приложение №5);
5. мотивационно писмо;
6. писмено съгласие (Приложение №4);
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2);
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3).

Дата: .........................   

Подпис:.................................

Име и фамилия:..............................................
  

Приложение №2

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРОЯН

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

От ...............................................................................................
                                                     (име, презиме, фамилия)

ЕГН ..................................., настоящ адрес: ............................

...................................................................................................


С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За мен, в качеството ми на кандидат за съдебен заседател в Районен съд – Троян за мандат 2020 – 2024 г., липсват обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, а именно:
   
1.  Не съм съдебен заседател в друг съд;
2.  Не съм общински съветник от съдебния район на Районен съд – Троян;
3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който съм кандидат за съдебен заседател.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .........................   
   
Подпис:.................................

Име и фамилия:..............................................


Приложение №3

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРОЯН

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 69, ал. 2 от ЗСВ

От ...............................................................................................
                                                     (име, презиме, фамилия)

ЕГН ..................................., настоящ адрес: .............................

.....................................................................................................


С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За мен, в качеството ми на кандидат за съдебен заседател в Районен съд - Троян за мандат 2020 - 2024 г., не съм избиран/-а за повече от два последователни мандата към Районен съд – Троян.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .........................   

Подпис:.................................

Име и фамилия:..............................................


Приложение №4

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРОЯН

ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
 по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ

Долуподписаният/ата .................................................................                                                     (име, презиме, фамилия)

ЕГН ..................................., настоящ адрес: .............................

......................................................................................................


Заявявам своето изрично съгласие  да участвам в подбора за съдебен заседател за Районен съд – Троян с мандат 2020 г. – 2024 г.


Информиран/-а съм, че предоставените от мен данни, са защитени по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни и декларирам съгласието си да бъдат обработвани и използвани в обем и по начин само и единствено за целите на настоящата процедура.

Дата: .........................   

Подпис:.................................

Име и фамилия:..............................................


Приложение №5
ДАННИ
за лицата по т. 4 от Заявлението
(съгласно чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ)

1. ...............................................................................................
                                                     (име, презиме, фамилия)
Настоящ адрес: ........................................................................................

Телефон за контакти: ..............................................................................2. .............................................................................................
                                                     (име, презиме, фамилия)
Настоящ адрес: ........................................................................................

Телефон за контакти: ..............................................................................

Дата: .........................   

Подпис:.................................

Име и фамилия:..............................................


Приложение №1а

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРОЯН

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ...........................................................................................
                                                     (име, презиме, фамилия)

ЕГН ..................................., настоящ адрес: .......................

...............................................................................................

Професия: ............................................................................
Месторабота: .......................................................................
Телефони за контакти:
Мобилен ....................................................................................
Домашен ....................................................................................
Служебен ...................................................................................
Електронна поща: .....................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъда допуснат/а до участие в процедура за определяне на  съдебни заседатели към  Окръжен съд – Ловеч.

Прилагам следните документи по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Троян да се обръща за препоръки (Приложение №5);
5. мотивационно писмо;
6. писмено съгласие (Приложение №4);
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2);
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3).

Дата: .........................   

Подпис:.................................

Име и фамилия:..............................................


Приложение №2а

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРОЯН


ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

От .............................................................................................
                                                     (име, презиме, фамилия)

ЕГН ..................................., настоящ адрес: ...........................

....................................................................................................

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

    За мен, в качеството ми на кандидат за съдебен заседател в Окръжен съд – Ловеч за нов четиригодишен мандат, липсват обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, а именно:
   
1.  Не съм съдебен заседател в друг съд;
2.  Не съм общински съветник от съдебния район на Окръжен съд – Ловеч;
3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който съм кандидат за съдебен заседател.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .........................   
   
Подпис:.................................

Име и фамилия:..............................................


Приложение №3а

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРОЯН

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 69, ал. 2 от ЗСВ

От ..................................................................................................
                                                     (име, презиме, фамилия)

ЕГН ..................................., настоящ адрес: ................................

.........................................................................................................


С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За мен, в качеството ми на кандидат за съдебен заседател в Окръжен съд - Ловеч за нов четиригодишен мандат, не съм избиран/-а за повече от два последователни мандата към Окръжен съд - Ловеч.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .........................   

Подпис:.................................

Име и фамилия:..............................................
 

  Приложение №4а

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРОЯН

ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
 по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ

Долуподписаният/ата ........................................................................                         (име, презиме, фамилия)

ЕГН ..................................., настоящ адрес: ...............................

.......................................................................................................

Заявявам своето изрично съгласие  да участвам в подбора за съдебен заседател за Окръжен съд - Ловеч за нов четиригодишен мандат.

Информиран/а съм, че предоставените от мен данни, са защитени по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни и декларирам съгласието си да бъдат обработвани и използвани в обем и по начин само и единствено за целите на настоящата процедура.

Дата: .........................   

Подпис:.................................

Име и фамилия:..............................................

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |