Белодробна болница - Троян, ОБЯВА

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закон за обществените поръчки, във връзка с Приложение №3 към чл. 13б от ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (в сила от 02.09.2011 г., доп., ДВ бр. 49 от 04.06.2013 г.) и Заповед № 103/05.10.2018 г. на Управителя на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД, град Троян


ОБЯВЯВА:

избор на финансово-кредитна институция, която да предоставя комплексно банково обслужване на територията на град Троян, съобразно изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие. Наименованието на процедурата:  
„Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ - Троян” ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години“.

Документацията за участие е публикувана на интернет страницата на Възложителя www.sbalbb-troyan.com, и може да бъда получена при поискване на място в сградата на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД, отдел „Счетоводство“, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. „Васил Левски” №253 до 16:00 ч. на 19.10.2018 г., включително.

Участници в процедурата могат да бъдат банки по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ), които:
     1.1. представят Лиценз (съгласно с чл.15 от „НАРЕДБА № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции” /Загл. доп. - ДВ, бр. 36 от 2009 г./ обн. ДВ, бр. 6 от 19.01.2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 15.05.2009 г., изм., бр. 48 от 24.06.2011 г.), издаден от БНБ за извършване на банкова дейност и заповед на БНБ за извършване на дейност – като се представят заверени копия;
     1.2. документ за последен кредитен рейтинг от агенция за кредитен рейтинг - заверено копие;
     1.3. наличие на работещ банков клон/офис на територията на град Троян.
Офертите се подават в срок до 16:00 ч. на 19.10.2018 г. в отдел „Счетоводство“ на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. „Васил Левски” №253. В случай че офертите се подават чрез куриерска фирма, то същите следва да бъдат входирани в срок до 16:00 ч. на 19.10.2018 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 22.10.2018 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на „СБАЛББ - Троян“ЕООД област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. „Васил Левски” №253 от длъжностни лица, определени със заповед на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град роян. Същите лица извършат разглеждане и оценка на офертите.

Оценяването на предложенията на всеки един участник ще се извършва покритерия „икономически най-изгодна оферта“, която ще бъде формирана от количествени критерии и неколичествени критерии съгласно ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Д-р Цветомила Дудевска, д.м.
управител на СБАЛББ - Троян

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |