Къде е правото? Има ли го?

* „Недоумявам как се спира наказателно производство при толкова събрани доказателства, толкова допълнително явили се пострадали, очевидна измама в голям размер и най-вече - противозаконно изсичане и напълно унищожаване на горски масиви…”

Отворено писмо
Нашата съгражданка Райна Радевска, която от няколко години живее и работи в София, ни изпрати миналата седмица пропито с болка писмо. Споделящо за едно грозно престъпление, което по някакви причини не получава възмездие – мошеническо изсичане на нейни наследствени гори. Извършителите са известни, деянието е документирано, но наказателното производство най-неочаквано е прекратено. „Къде е правото? Има ли го? Къде е справедливостта?”, пита г-жа Радевска, която не се е отказала да се бори за истината.
Т21

До: Антон Долапчиев, Джейхан Ибрямов, Димитър Горов,
 Иван Миховски и Кирил Цочев,
 народни представители от 11-ти Ловешки многомандатен избирателен район

Копие: вестник „Троян 21”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, пиша ви това писмо с надежда за съдействие. По същество казусът е личен, но има и обществено значение, тъй като са засегнати много хоро от региона, а и като цяло дървената мафия е явление, срещу което трябва всички да се борим.

СЛУЧАЯТ МИ е следният. През 2014 г. упълномощих лицето Християн Николаев Христов, от с. Малиново, община Ловеч, улица „Гайдар Кольо” 7, с представителна власт и правото да извършва сеч в пет горски имота, оставени ми в наследство от баба ми Рада Петрова Маноевска и намиращи се в землището на селата Малиново и Стефаново, община Ловеч (пълномощно № 83/21.08.2014).

НА 20 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. Християн ми се обади по телефона и ме уведоми, че дървесината в два от имотите ми (единият с кадастрален номер 69225.218.12, в землището на с. Стефаново; другият с кадастрален номер 46396.319.185, в землището на с. Малиново) е отишъл на оглед и е установил, че вече е извършена сеч, неясно от кого. Повярвах му и го помолих незабавно да уведоми Регионална дирекция на горите (РДГ) - Ловеч, тъй като аз живея и работя в София и физически ми бе трудно да реагирам. Той прие и две седмици твърдеше, че е подал жалба, но намираше причина да не ми даде входящия номер, което силно ме усъмни и след много настоявания на 4 октомври 2014 г. най-после ми изпрати номера на жалбата, но без дата. Това окончателно затвърди съмненията ми и се заех да проверя обстоятелствата.

ПО НОМЕРА на жалбата разбрах, че е входирана едва на 3 октомври 2014 г. (Жалба № I-2-7327/03.10.2014). Породилите се в мен сериозни съмнения ме накараха да взема решение да оттегля пълномощията си към Християн. Упълномощих адвокат да оттегли пълномощното и да уведоми по реда за оттегляното и кметствата в с. Малиново и с. Стефаново, Държавно горско стопанство (ДГС) - Ловеч, Областната дирекция „Земеделие”, РДГ - Ловеч, лицензирани лесовъди, фирми, с които от мое име има сключени договори за извършване на дърводобив от описаните в пълномощното горски имоти.

ВЪВ ВРЪЗКА с подадената жалба от РДГ - Ловеч получих информация за състояние на имотите ми. Стана ясно, че за единия имот (кад. ном. 69225.218.12) не е взимано разрешение, но са изсечени – 63 м.куб. дървесина; а за другия имот (кад. ном. 46396.319.185) Християн Христов е взел разрешение за сеч – за 30% санитарна сеч, но на практика имотът е изсечен над 80%. Получих информация и за превозните билети, които е издал частният лесовъд и оттам стана ясно, че някои от твърденията на Христов са откровена лъжа. И още - че именно с неговия камион от единия имот е изкарана дървесината и е откарана в София. След като това стана ясно, той ми каза, че ще ми плати дължимото за този имот, но когато има средства.

ПОДАДОХ НОВА жалба до РДГ - Ловеч ( № I-2-7786/20.10.2014) и започна разследване, което трая повече от 1 година (досъдебно производство 124/2014 по описа на ОД на МВР – Ловеч). Междувременно аз също проучвах по собствен ред случилото се и за мен се очерта ясно престъпната схема, а именно:  
     • Проучват се горите, кои са добри и ще има добър добив, взема се пълномощно с обещания за добра цена;
     • Взема се позволително за сеч, незабавно;
     • С помощта на частен лесовъд се оформят „удобни” документи и след това се уведомява собственикът, че гората му е изсечена от някой  друг!

ТАЗИ СХЕМА е прилагана от Христов многократно, най-много са пострадалите в с. Малиново, но също и в селата Прелом, Стефаново, Казачево. Цялата събрана от мен информация аз споделях на разследващия полицай и изисквах да се разследват тези обстоятелства. В хода на досъдебното производство се събраха много доказателства, че Христов е извършил сечта в моите имоти, беше конфискуван и камионът, с който е извозвана дървесината. Два тома доказателствен материал и разпити на редица свидетели бяха приложени (като приложение към писмото описвам най-основните доказателства).

ПО ВРЕМЕ на досъдебното производство Христов се опитваше да се споразумее с мен да прекратя действията си, но получи моя отказ. Предупреждаваше ме да се откажа, понеже имал силни хора, които щели да го „оправят” и нямало нищо да постигна. В края на досъдебното производство, през м. май тази година, усетих, че има някакъв натиск и разколебаване на прокурорката; тя ми се обади, че Христов е отишъл и е дал доброволно показания, ако желая да отида и се запозная. Отидох, запознах се с показанията му, не ги приех (документирано е).

СЛЕД КОЕТО дойде моментът за разпределение на преписката за предявяване. Три пъти се смениха датите в сайта на Районна прокуратура (РП) – Ловеч: първа дата - 10 май 2016 г., втора дата - 9 юни, трета дата - 23 юни; а когато се обадих в деловодството да попитам защо, се оказа, че е поради отвод на прокурора. Разбрах, че трима прокурори са си направили отвод с абсурдния мотив, че са в близки отношения с мен, което е невъзможно, аз не ги познавам! Написах писмо до районния прокурор защо се бави произнасянето, не получих отговор. На 28 юни 2016 г. в сайта на РП - Ловеч бе публикувано постановление от прокурор за спиране на наказателното производство. Няколко дни по късно получих и решението, произнасянето е от зам.-районен прокурор при РП – Ловеч. Същото решение се позовава само на някои факти от досъдебното производство, а други услужливо не засяга! 

НЕДОУМЯВАМ как се спира наказателно производство при толкова събрани доказателства, толкова допълнително явили се пострадали, очевидна измама в голям размер и най-вече - противозаконно изсичане и напълно унищожаване на горски масиви, което е безценен и дълго възстановим ресурс. Къде е правото? Има ли го? Къде е справедливостта?

ТОЗИ ВЪПРОС за мен се превърна в кауза. Искам истината и справедливо наказание за двамата обвиняеми, за да спрат с безчинствата си в региона, да се опази горският ресурс и да се сече по правилата. Правя го и в памет на моите предци, работили и успели да създадат, опазят и ми оставят в наследство гора. Аз не успях да сторя същото, но ако безчинствата не се спрат, бъдещето ще е още по-тъжно. Надявам се, че с общи усилия можем да се справим! Прилагам към писмото и копие на жалбата ми към Районен съд - Ловеч във връзка с решението на РП - Ловеч и коментари във връзка със събрани доказателства, които прокуратурата не взима под внимание без да обяснява защо.

29 юли 2016 г., София
С уважение: Райна Радевска

***
Жалба
Адв. Александър Кашъмов:  
Бездействието на компетентните органи поощрява и окуражава извършителите на престъпления

адв. Александър Кашъмов
ЗАЩИТНИКЪТ на каузата на Райна Радевска – известният столичен адвокат Александър Кашъмов (печелил през 2008 г. наградата на правната гилдия за адвокат №1 на България), на 27 юли 2016 г. е подал жалба до Районен съд – Ловеч срещу прекратяването на въпросното наказателно производство. Адв. Кашъмов е категоричен, че с прекратяването са нарушени основни принципи на наказателния процес, цитираме:
     „1. Задължението за разкриване на обективната истина (чл. 13 от НПК);
      2. Задължението за обективно, пълно и всестранно изследване на всички обстоятелства по дело във връзка с формирането на вътрешно убеждение;
      3. Задължението за проверяване на събраните доказателства (чл. 107, ал. 5 от НПК).”

АДВ. КАШЪМОВ отново припомня фактите, включително дадените свидетелски показания, доказващи категорично вината на Християн Христов. И изразява съмнение, че с отказа да се приемат безспорни и необорени доказателства се нарушават принципите на обективността, нещо повече – нарушава се законът. „След като по пътя на логиката се установява, че няма как дървесината да е изчезнала от само себе си, т. е. тя е извозена, то е недопустимо да се прекратява наказателното производство поради мнение, че това е станало не с този автомобил, а с друг, без да е направен дори опит да се установи кой е този друг автомобил. Да не се приема логичната и реалистична причинно-следствена връзка – извозването на дървесината с иззетия автомобил, при събрани безспорни и необорени доказателства, а вместо това да се приема мистична причинно-следствена връзка, която не е идентифицирана в природния свят, е тежко нарушение на принципа за издирване на обективната истина. Този принцип поставя изискването при констатирано несъмнено извършено престъпление да се положат максимални усилия за изясняване на всички свързани с него обстоятелства, а не да се дава път на мистични обяснения или да се бездейства по отношение на обяснението на свързаните с престъпленията обстоятелства. Това не е сторено, в нарушение на закона”, заявява защитникът.

ПРИПОМНЯ СЕ и друг важен момент – че става дума за рецидив и че се касае за престъпна дейност (незаконна сеч) с голяма обществена опасност:  „Смятам, че следва да се отчете обстоятелството, изяснено по досъдебното производство, че обвиняемите са известни с участие и в други деяния от същия или сходен вид. Предвид обществената опасност на деянията и наличието на данни за други закононарушения, извършени с участието на същите лица, прокуратурата следва да се заеме сериозно с изпълнението на ролята си, предписана с Конституцията. Касае се за престъпна дейност, която е известно, че се осъществява в широки мащаби на територията на страната… Бездействието на компетентните органи, от друга страна, поощрява и окуражава извършителите на престъпления да продължават да нанасят вреди на обществото и гражданите и да разширяват мащаба на тази си дейност. Затова трябва да бъдат възпрени с помощта на средствата на правовата държава”.

ЖАЛБАТА до Районен съд - Ловеч завършва с аргументирано обръщение: „Предвид изложеното моля Съдът да отмени постановлението за прекратяване на наказателното производство на основание чл. 243, ал. 5, т. 3 от НПК и да даде задължителни указания на прокурора относно прилагането на закона”. 

Т21

6 коментара:

Анонимен каза...

Добре дошли в помиярщината на Ловеч и неграмотността на служителите в институциите. Това за ловешките магистрати е съвсем нормално. Госпожо Радевска ,дайте гласност на случая по нагоре в министерството за да назначат проверка и на прокурорите ,защото това се случва не само на вас , трябва всеки потърпевш да направи като Вас. Тази престъпност е практика в Ловеч и Троян.

Анонимен каза...

На мен и на още няколко съседи ни осякоха горите. Въпреки, че хванаха мършата, цацаратурата в Троян прекрати производството щото нямало доказателства. Не съм се разправял, щото имам семейство, а и съд, милиция и цацаратура работят в симбиоза. Няма начин да изляза сам срещу трите власти.

Анонимен каза...

Ко искаш, гледам из прокуратурата са разхождат наборчета, дъщери на бивши видни троянски комунета, дето даскалите с отвращение им пишеха тройки, ама по всичко тройки. И откачаха докато им измъкнат нещо за тройката, щото тогава и това се заслужаваше, колкото и да е мизерно. Та така драги ми тавариши и таваришутки, ква борба с престъпността, ква справедливост, кви 3,14 лева нацяло...

Анонимен каза...

Този ужас продължава с пълна сила до ден днешен, колко пъти се говори, че в тази система нещата не са наред, вкл. от Европа ни се казва коко пъти, промяна никаква.За кого да се гласува на следващите избори, че нещо да помръдне?

Анонимен каза...

Пуснете ги за разследване в "Господари на ефира", поне да им видим мутрите на тези.

Анонимен каза...

В троянският и ловешки съд е пълно с безумни решения.
Трябва и 2-та да ги ликвидират!

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |