-->

Справки, корекции и промени в избирателните списъци

Парламентарни избори 2013

Община Троян

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените на 12 май 2013 г. избори за народни представители в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Троян, ще се правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:

1. До 11.04.2013 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, подават писмено заявление по образец в общинската администрация по постоянен или настоящ адрес. Заявлението (Приложение №24) трябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК (чл.176, ал.1 от ИК).

2. До 27.04.2013 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец  (Приложение №20), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл.53, ал.1 от ИК).

3. До 27.04.2013 г. лицата служебно заети в произвеждане на изборите за народни представители (кандидати за народни представители, член на ЦИК/РИК/наблюдатели) могат да подадат заявление (Приложение №17)  за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (чл. 49, ал. 4 и § 1, т. 13 от ДР на ИК).

4. До 04.05.2013 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец (Приложение №15), съгласно чл. 50, ал. 2 от ИК.

5. Български граждани, които са заличени от избирателните списъци поради това, че  живеят извън Република България могат да подадат заявление по образец (Приложение №25)  за вписване в избирателните списъци по постоянния си адрес - в срок до предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии (чл. 57 от ИК).

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |