-->

Приложение №17

Приложение № 17
вх. № …......................../ .................. 2013 г.
(попълва се от длъжностното лице в общината, района или кметството)

Име и подпис на длъжностното лице:


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
……………….………………........................................
ОБЛАСТ …….…………………..…………................


ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 49, ал. 2 във връзка с § 1, т. 13 ДР от Изборния кодекс)

от …………………………………………………....………………………………………….,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № ………………….., изд. на ........................................... от …………………………, постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………

Моля да ми бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Заявявам, че съм служебно зает(а) в произвеждането на изборите в качеството си на ………………………………………………………………………………………………..
(кандидат за народен представител/член на ЦИК/РИК/наблюдател)

Декларирам, че няма да гласувам в секцията си по постоянен адрес и ще гласувам само веднъж.

Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Дата ………… 2013 г.
Подпис:


***************************************************************************


Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
Получилите удостоверения лица – кандидати за народни представители, членове на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите се заличават от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес.
Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната.

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |