-->

Приложение №20

Приложение № 20

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 53, ал. 1 от Изборния кодекс)

от …………………………………………………....…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………..., настоящ адрес ……………………………………………………....………………..….…….,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………

Желая да бъда вписан(а) в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Дата …………. 2013 г.
Подпис:

***************************************************************************
Исканията се правят не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя.
Органът по чл. 40, ал. 1 от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния адрес на избирателя и  предава информация за подадените искания на ГД „ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.
След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателния списък по настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес за издаденото удостоверение за гласуване на друго място.
В този случай избирателят се заличава от избирателния списък по настоящ адрес от общинската администрация по настоящ адрес, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за заличаването – „издадено удостоверение за гласуване на друго място“.

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |