-->

Приложение №24

Приложение № 24

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна урна
(по чл. 176, ал. 1 от Изборния кодекс)


от …………………………………………………....…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № ………………….., изд. на ........................................... от …………………………, постоянен адрес …………………………………………………....……..…………………...,
настоящ адрес  .........................................…………..........................……..……………..…….

Желая да упражня правото си на глас в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с подвижна избирателна урна.
Прилагам копие от документ № ……………..…, на ТЕЛК/НЕЛК …………………………………………………………………………...………………………
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Дата ………………. 2013 г.
Подпис:

*********************************************************************
Заявлението се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна.
То трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или електронна форма до органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по постоянния адрес или настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК,  и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна урна.

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |