-->

Приложение №25

Приложение № 25


ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

.............……………………………………………………

ОБЛАСТ ………………...........…………………..……...ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 57, изр. 2, предл. 1 от Изборния кодекс)


от …………………………………………………....…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД № ………………….., изд. на ........................................... от …………………………. постоянен адрес …………………………………………………....……..………….

Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по постоянен адрес, където имам право да гласувам в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Дата ………………. 2013 г.
Подпис:

***************************************************************
Вписването се извършва от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, до предаването на списъците на секционните избирателни комисии по искане на избирателя след представяне на документ за самоличност.

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |