МИГ-ът открива процедура за финансиране на всички видове малка по мащаби инфраструктура

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG BG06RDNP001-19.552

„МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура 

Сдружение „Местна инициативна група - Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 МИГ - Троян, Априлци, Угърчин  

М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Приоритетна ос : МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основната цел на процедурата:

Мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" има за основна цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони и  следните подцели:

-                  осигуряване на инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която  е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях.

-                  подобряване на  физическата среда в обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура”

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

По мярка 7.2. допустими за кандидатстване са :

          Общините Троян, Априлци, Угърчин;

          Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

          Читалища за дейности свързани с културния живот

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими за финансиране са следните дейности:

1.     Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

2.     Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

3.     Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

4.     Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

5.     Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

6.     Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7.     Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Разходите се свеждат до:

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2.  Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3.  Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2-ри период на прием на проектни предложения през 2023 г.

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.08.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.30 часа на 31.10.2023 г.

3-ти период на прием на проектни предложения през 2023/24 г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общият финансов ресурс по настоящата процедура е: 32 770,08  лева  и е формиран на основание остатъчен финансов ресурс от предходна процедура.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Интензитет на подпомагане:

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 20 000,00 лева.

*)Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 75% за проекти с генериране на нетни приходи, което представлява 15 000,00 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 390 000,00 лева.

 

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 20 000,00 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 390 000,00 лева.

 

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 390 000 лева.

 

Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 75%  за проекти генериращи нетни приходи,  и до 100%  за проекти не генериращи приходи..

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ 

Кликни за уголемяване


 9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Стелиана Бошнякова, тел. 067053838; е-mail: migta@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

-        на сайта на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин - http://www.migta.eu/;

-        на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) 

МИГ Троян, Априлци, Угърчин 

 Начало

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |