МИГ-ът открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.615

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG06RDNP001-19.615  МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Сдружение „Местна инициативна група - Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.615 - МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.

Приоритетна ос : МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основната цел на процедурата:

Туризмът е сред приоритетите за развитие на територията на МИГ. С прилагането на Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" се цели:

·     постигане на балансирано и устойчиво развитие на територията;

·     развитието на туризма в района да се обвърже с националните и европейски културни и туристически маршрути и с развитите туристически зони, за да получат шанс за адекватно експониране и популяризиране на ценностите.

Обхват на мярката – цялата територия на Сдружение „МИГ - Троян, Априлци, Угърчин“

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

·     Общините Троян, Априлци, Угърчин;

·     Юридически лица с нестопанска цел

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

1) Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

2) Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

3) Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

4) Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

5) Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката.

Разходи различни от посочените в т. „2“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В съответствие с разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата по Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, за подбор на проектни предложения в изпълнение на СВОМР е с няколко срока за кандидатстване, както следва:

Втори краен срок за кандидатстване:

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ от стратегията за ВОМР по настоящата процедура – 190 376,17 лева /100 % от предвидената БФП/.

Начален срок за подаване на проектните предложения: 20.02.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16:30 на 29.04.2023 г.

Трети и т.н. краен срок за кандидатстване:

В случай, че е налице неусвоен финансов ресурс от първия краен срок на кандидатстване, МИГ предвижда втори/трети и т.н. краен срок през 2023/2024 г., при същите условия, без значение размера на остатъчния финансов ресурс.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по процедурата е: 190 376,17 лв.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимумът на общите допустими разходи на едно проектно предложение: 20 000,00 лева

Максимумът на общите допустими разходи на едно проектно предложение: 120 000,00 лева

                                                                                                                        Интензитет на подпомагане: За бенефициенти общини и ЮЛНЦ финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

ВАЖНО!: Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение е 100 точки. На основание Решение на КВО на МИГ от заседание, състояло се на 29.10.2020 г. за да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 30 т.

Проектите се класират от КППП в низходящ ред съобразно получения брой точки на етап техническата и финансовата оценки, до размера на определения бюджет по обявата за прием. При недостиг на средства за финансиране на всички одобрени проектни предложения КППП изготвя списък с резервни проекти в низходящ ред на получените оценки, отговарящи на условията за финансиране.

Специфични документи, доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти:

1. Справка за населението в населеното/ните място/места, разположено/ни на територията (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване), което ще се възползва от резултатите от проекта.

Изискуем/и документ/и за покриване на критерии за оценка № 3 и № 4.

2. Обосновка, доказваща, че дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението.

Изискуем/и документ/и за покриване на критерий за оценка № 5.

3. Обосновка, доказваща, че проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района и за обхванатата територия от проекта.

Изискуем/и документ/и за покриване на критерий за оценка № 6.

4. Протокол и/или снимков материал и/или списък на участниците и/или скрийншот от интернет и/или публикация в медия, доказващи, че проектът е консултиран с местната общност.

Изискуем/и документ/и за покриване на критерий за оценка № 7.

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Стелиана Бошнякова, тел. 0878 279 643; е-mail: migta@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

-  на сайта на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин - http://www.migta.eu/;

-  на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). 

Начало

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |