Общински съвет – Наредба №6 и Наредба №7

Наредба №6 за определянето размера на местните данъци на територията на община Троян
 
РЕШЕНИЕ №18/19.12.2019 г.
      
   На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Троян приема Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 6 за определяне размера на местните  данъци на територията на Община Троян, както следва:

   Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

РЕШЕНИЕ № 19/19.12.2019 г.

     На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Троян приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, както следва:

Чл.15.  Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси в съответния район, както и честотата на сметоизвозване, се определят със заповед на Кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.

Чл.18а. Размерът на таксата за битови отпадъци за територията на Община Троян се определя както следва:

          1. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на предприятията върху данъчната оценка, както следва:

1.1. За населените места – Балабанско, Балканец, Бели Осъм, Белиш, Врабево, Гумощник, Голяма Желязна, Горно Трапе, Дебнево, Добродан, Дълбок дол, Калейца, Ломец, Патрешко, Старо село, Терзийско, Черни Осъм, Чифлик, Шипково – общо 8,8 на хиляда, в т.ч.:

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им и за осигуряване на съдове за смет в размер на 2,7 ‰;

- за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 2,4 ‰;

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в размер на 3,7 ‰.

1.2. За населените места Борима и Орешак – 7 на хиляда, в т.ч.:

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им и за осигуряване на съдове за смет в размер на 2,2 ‰;

- за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 1,9 ‰;

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в размер на 2,9 ‰.

1.3. За град Троян 2,9 на хиляда, в т.ч.:
- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им и за осигуряване на съдове за смет в размер на 0,9 ‰;
- за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 0,8 ‰;
- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в размер на 1,2 ‰.

2. Такса за обслужване на един контейнер в размер на 7 740 лева, за една кофа за смет 800 лева и за един контейнер тип “Бобър” 2 500 лева. Размера на таксата на един съд включва разходите за сметосъбиране и сметоизвозване; изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депа за битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

3. Във всички населени места на територията на общината за нежилищни имоти на граждани и за нежилищни имоти на предприятия ТБО се определя на 16,5 ‰, в т.ч.:

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им и за осигуряване на съдове за смет в размер на 5,1 ‰;

- за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 4,5 ‰;

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване в размер на 6,9 ‰.

Чл.19, ал.1  Когато таксата за битови отпадъци може да се определи според количеството им, лицата по чл. 16 подават декларация по образец от 1 септември до 31 октомври на предходната година.
  
Чл.19, ал.6 Не се допуска деклариране по ал.1 на кофа/и/ за смет за имоти, включващи категоризирани заведения за обществено хранене и/или развлечения с капацитет повече от тридесет места за посетители.

Чл.19а, ал. 2, т.1 с капацитет от три до девет стаи включително – за една кофа за смет, а когато в имота има заведения за обществено хранене и/или развлечения с капацитет повече от тридесет места, таксата за битови отпадъци се определя по реда на т.2;

чл.19а, ал.2, т.3 се отменя

 Чл. 20, ал. 1, т. 5 За обстоятелствата по т.4 се извършват проверки, които могат да се базират и на информация за ползвани услуги на ВиК, Електроразпределение и др. При констатирано ползване на имота, таксата се събира в годишен размер. В случай, че се установи консумация на вода над 1 куб.м. и/или ел.енергия над 50 kW за имота за месец, се приема, че имотът се ползва.

Чл. 20а, ал. 1, т. 2. ползвателите – за предоставените им за безвъзмездно ползване имоти – собственост на Община Троян. Лицата предявяват правото си на освобождаване чрез подаване на декларация по образец в отдел „Местни приходи“ в срок от 1 до 30 ноември на предходната година. За  предоставените им за безвъзмездно ползване имоти през годината, както и в случаите на разделяне или обединяване на имоти, декларацията се подават в двумесечен срок;

Чл. 20а, ал. 1, т. 3. лицата, на които е предоставен за безвъзмездно управление имот – собственост на Община Троян. Лицата предявяват правото си на освобождаване чрез подаване на декларация по образец в отдел „Местни приходи в срок от 01 до 30 ноември на предходната година. За  предоставените им за безвъзмездно ползване имоти през годината, както и в случаите на разделяне или обединяване на имоти, декларацията се подават в двумесечен срок.

Чл. 36, т. 29
29. Заверка на техническа страница на данъчна декларация
Безплатно


Чл. 46, ал. 2, т. 7. кучета с поставен микрочип за първата година от регистрирането им.

§34. За 2020 г. срокът за подаване на декларации  по  чл.20а, ал.1,т.2 и т.3 от Наредбата се определя до 31.01.2020 г.


инж. Петко Пенков, председател на ОбС - Троян           

* На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |