Битката срещу каруците е битка за справедливост

* Пътят за циганския вот не трябва да гази през дворовете с
 правата на останалите хора

Николай Тодоров
Тема с продължение

КАКТО ВЕЧЕ заявих и обещах в социалните мрежи, проектът за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян по отношение забраната на каруците вече е готов и днес, 19 ноември 2018 г., го заведох в деловодната система на Община Троян. Следва процедурата по извеждането на акта за публична консултация. Освен публикуване в сайта на Община Троян, ще публикувам акта във всички медии на територията на община Троян. Ще отворя обществената консултация, разбира се – с в-к „Троян 21“, като верен партньор в битката срещу каруците.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, пиша тези редове с надеждата всеки да намери своята битка за справедливост, която да доведе докрай. Сега на дневен ред е този проблем, утре ще изведа следващия, другия месец ще дойде поредният следващ. Това, което трябва не само аз, а всички да направим, е да се изправим открито пред заобикалящите ни проблеми и да ги решим. Да подхождаме без да се плашим, че узурпиралата властта настояща политическа олигархия ще ни спре или увреди по един или друг начин. Използвам случая да изразя безусловно подкрепата си към каузата на протестиращите срещу чумавата политическа система в момента в България. Тази битка е и моя от немалко време. Мисля, че времето назрява хората да прогледнат и инстинктите им да се пробудят. Смятам, че няма да е далеч моментът, когато всички посредствени политичета и мижитуркащи политактивистчета, наедряващи прогресивно под покровителството на местния олигарх, софийски схемаджия или някое друго политическо чучело, ще се простят със статуквото си.

АЗ ЗНАМ, че българинът е робски търпелив, но също така знам, че е способен в един миг да отприщи цялата си комутирана робска несрета, която да помете целия този политически боклук, затлачващ развитието ни като нация и народ. Да, битката срещу каруците не е най бляскавата, нито е най-популярната. Но най-важното, най-същественото и най-ценното в нея е, че тя е битка за справедливост. А трябва да знаем, че няма малка или голяма справедливост, има или просто няма справедливост. Тя е битка за определяне мястото на обществото ни в цивилизационния поток на развитите народи. Битка за това доколко сме готови да скъсаме с анахронизмите. Битка за това, че пътят за циганския вот не трябва да гази през дворовете с правата на останалите хора.


До:
Общински  съвет - Троян
Кмет на община Троян

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Николай Василев Тодоров – общински съветник от Коалиция „Избор за Троян“ и представител на инициативен комитет

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян

Уважаеми граждани на Троян,
Уважаеми общински съветници,
Уважаем дами и господа,

Приложено предлагам на вниманието ви:

МОТИВИ
към проекта за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян

Наредба за организацията и безопасноста на движението, дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Троян е приета с решение N392/25.07.2013 г. на ОбС - Троян, изменена и допълнена с Решение N445/31.10.2013 г. на ОбС - Троян, изм. и доп. с Решение N488/28.11.2013 г. и Решение N492/19.12.2013 г. на ОбС - Троян, изм. с Решение N771/27.11.2014 г., изм. с Решение N873/26.03.2015 г., изм. с Решение № 48/21.01.2016 г. на ОбС - Троян

1. Причините и мотивите, налагащи приемането на изменение и допълнение на наредбата са следните:
• Вътрешната обществена необходимост от правна регулация на определени, социално негативни обществени проявления на граждани. Опасностите, пораждащи превозните средства с животинска тяга като участници в движението по пътната мрежа на община Троян. Отсъствието до момента на работещ механизъм за събиране на глобите от санкционираните нарушители по настоящата наредба. Липсата на такъв механизъм, видно от всички граждани и органи на реда, води до масово неспазване на разпоредбите (вкл. Ограничителните) на действащата до момента наредба.

• С кратки бележки по долу ще маркирам още няколко причини, провокирали сега предложените промени в наредбата. Съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДП) всички водачи на превозни средства трябва да минат задължително обучение. Трябва да са правоспособни е точната дума в закона. Никоя правна норма не урежда задължение за задължителни курсове за каруцар и съответното полагане на изпит за правоспособност. Освен това в закона е уредено деца под 12 години да могат да управляват каруца. Същото е записано в ЗДП под условие, ако „с тях има придружител, който е на 16 години“. Няма забрана за управление на каруци от лица в нетрезво състояние. Няма вменено задължение за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, което поражда опасност за всички граждани участници в движението. При ПТП с виновен водач на пътно превозно средство с животинска тяга (ППСЖТ) отговорността се носи само от водача, а не от застрахователна компания, което крие съществен риск при установена несъстоятелност на виновника потърпевшият да остане необезщетен. Затрудняване на движението по градската пътна мрежа на останалите участници. Липсата на пригодени за ППЦЖТ места за паркиране на територията на града. Всичко това поставя в условия на повишен риск всички участници в движението по пътната мрежа на община Троян. Именно в тази насока към намаляване на този риск е въвеждането на часово ограничаване за движение на ППСЖС, а въвеждането на репатрацията цели да постигне търсения възпитателен ефект от действащите норми в наредбата.

Основавайки се на посочените по горе факти и аргументи, считаме за крайно наложително приемане на по-стриктни регулации за движение на ППСЖТ на местно ниво.

2. Финансовите и други средства необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагането на новата нормативна уредба е необходимо да бъде отредена площадка за съхранение и охрана на репатрираните транспортни средства (без задвижващите го животни) в базата на ОП „Кумунални услуги“. Самото отвеждане на каруците да се извършва чрез възлагане на външна фирма, извършваща предмет на дейност пътна помощ с район на действие територията на община Троян.

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Очакваните резултати от приемане на предложените изменения в Наредбата са ограничаване и намаляване на риска, породен от превозните средства с животинска тяга като участници в движението по пътната мрежа на общината. Осигуряване на по-висока степен на безопастност и защита на населението на територията на община Троян. Чрез въвеждане на репатрацията на ППСЖТ се цели да се повиши събираемостта, оттам и постигане на търсения положителния ефект от наложените санкции. Практиката на други общини от въвеждане на репатрацията показва ефект на липса на повтаряемост на нарушението, което доказва, че се постига търсения възпитателен ефект.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящия проект има за предмет, изменение на подзаконов нормативен акт, който се приема на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) от Общинския съвет като орган на местното самоуправление. Приложими са разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, като проектът е съобразен със същата. Предложеното изменение е изготвено в съответствие със ЗМСМА, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

На основание чл. 26, ал.2 ЗНА, във връзка с чл.77 АПК заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Община Троян да направят предложения и да изразят становища по проекта.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет -Троян да  вземе следното

РЕШЕНИЕ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян

§1. В Чл. 15, т. 12 в началото след текста „с изключение на“ се допълва с текста „часовия пояс от 14:00 ч. до 15:00 ч.“

Чл. 15, т. 12. Движението на пътни превозни средства с животинска тяга в гр. Троян  с изключение на часовия пояс от 14:00 ч. до 15:00 ч. по обходните трасета по: Трасе: „Север - Юг“ ул. „Васил Левски“ – северен вход – изход на гр. Троян до моста при „Велде България“ , ул. „Акад. Ангел Балевски“, ул. „Опълченска“, ул. „Димитър Икономов-Димитриката“ (в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Ген. Карцов“), ул. „Ген. Карцов“ (в участъка от ул. „Димитър Икономов-Димитриката“ до южния вход - изход на гр. Троян). 2. Трасе: Напречни връзки посока „Запад“: Римски път в посока кв. „Балкан“, ул. „Стефан Караджа“ и частично ул. „Васил Левски“ по посока с. Балабанско. 3.Трасе: Напречни връзки посока „Изток“: ул. „Нейчо Воевода“ по посока кв. „Попишка“, общински път LOV 3133 посока мах. Райковска, общински път LOV 2131 посока с. Белиш, републикански път III - 357 посока с. Орешак, както и в границите на общината без регистрация по тази Наредба  и през тъмната част на денонощието.

§2. В чл. 32, т. 1 се създава нова алинея  (7) със следния текст:
     (7) За нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 12 освен предвидените наказания по предходните алинеи, се предвижда отстраняване на превозното средство с животинска тяга предмет на нарушението и транспортирането му до определени за това паркинги. Транспортира се само транспортното средство без задвижващата го животинска сила. Освобождаване на превозното средство се осъществява оттам след заплащане предвидената санкция ведно с разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането. Отстраняването на превозното средство с животинска тяга и транспортирането му до определения паркинг се извършва, така че да не му се нанасят повреди.

Чл. 32.
     (1) За нарушение на тази Наредба се налага следните наказания:
а) предупреждение;
б) глоба за физическите лица от 20 лв. до 500 лв.
в) имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци от 100 лв. до 2000 лв.
     (2) За нарушение на глава II, раздел VI и глава III от настоящата наредба се налагат следните наказания:
а) глоба за физическите лица от 50 лв. до 1000 лв.;
б) имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци от 200 лв. до 3000 лв.
     (3) При повторно нарушение по ал. 1 и ал. 2 физическите лица се наказват с глоба от 100 лв. до 3000 лв., а юридическите лица и едноличните търговци с имуществена санкция от 500лв.   до 4000 лв.
     (4) При системно нарушение по ал. 1 и ал. 2 физическите лица се наказват с глоба от 200 лв. до 4000 лв., а юридическите лица и едноличните търговци с имуществена санкция от 1000 лв. до 5000 лв.
     (5) За нарушение на тази наредба, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 5000 лв.
     (6) За нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 15 наказанието се налага на родителя, настойника или попечителя, съобразно разпоредбите на настоящия раздел. Отстраняване на автомобили от мястото на паркиране, паркирани в нарушение на правилата, се извършва съгласно чл. 168 от ЗДП, чрез специално за целта превозно средство.
     (7) За нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 12 освен предвидените наказания по предходните алинеи, се предвижда отстраняване на превозното средство с животинска тяга предмет на нарушението и транспортирането му до определени за това паркинги. Транспортира се само транспортното средство без задвижващата го животинска сила. Освобождаване на превозното средство се осъществява оттам след заплащане предвидената санкция ведно с разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането. Отстраняването на превозното средство с животинска тяга и транспортирането му до определения паркинг се извършва така, че да не му се нанасят повреди.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Община Троян да направят предложения и да изразят становища по проекта.

Николай Тодоров, общински съветник

Още по темата:

3 коментара:

Кирил Илиев каза...

Подкрепям.

ИСТИНАТА каза...

Браво! Най-после! Подкрепям!

Unknow каза...

Браво , нещо наистина смислено и за народа!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |