Фондация „Проф. д-р Христо Браилски”

ФОНДАЦИЯ „ПРОФЕСОР Д-Р ХРИСТО БРАИЛСКИ”
с. Калейца, община Троян, ул. „Христо Ботев“ 42, БУЛСТАТ 110564089, решение по ф. д. 324/2005 г. на ЛОС

Управителният съвет на Фондация „Проф. д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян, на основание правилника за материално подпомагане от Фондация “Проф. д-р Христо Браилски” и решение №53 от 30.03.2017 г. на Общото събрание на фондацията

Проф. д-р Христо Браилски
ОБЯВЯВА

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г. ПОД ФОРМАТА НА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ДВА ПЪТИ ГОДИШНО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ.• Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условията:
1. да са български граждани, студенти по медицина;
2. да бъдат с постоянно местожителство на територията на община Троян;
3. да имат среден годишен успех от предходната учебна година не по-нисък от 5,50 или са приети за студенти през 2017 г. със среден успех от балообразуващите оценки не по-нисък от 5,50.

• С предимство се ползват кандидати от с. Калейца, община Троян, както и такива с доказани ниски материални възможности.

• Срок за приемане на документи за кандидатстване: от 1 август до 31 август 2017 г.  в седалището на фондацията – община Троян, с. Калейца, ул. Христо Ботев 42 или в Общинска администрация – Троян, каб. №24.

• Необходимите документи:
1. молба-декларация по образец;
2. автобиография;
3. документ от медицински университет, който да удостоверява успех от приключилата предходна учебна година не по-нисък от 5.50 (отличен) или документ, от който може да се направи заключението за среден успех от балообразуващите оценки при приема за студент през 2017 г. не по-нисък от 5,50 (отличен).

• Определените стипендианти в края на всеки учебен семестър представят документ от медицинския университет за средния си успех, който не трябва да бъде по-нисък от 5.50 (отличен). В случай, че средният успех от семестъра е по-нисък от 5.50 (отличен) предоставянето на подпомагането се преустановява.

Допълнителна информация може да се получи на тел.: 0670/6-80-56 и 0887/961201.

Ренета Варчева, 
председател на Управителния съвет

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |