Битка с кого и за какво?

* „Липсва текущ контрол върху дейността на общинските дружества и управителите им. Кой проверява междинните отчети за достоверност и честно представяне?”
Предизвикан отговор
Николай Тодоров
СМЕСЕНИ чувства на учудване и огорчение предизвика у мен статията във в. „Троян 21”, касаеща намерението на кмета на общината Донка Михайлова да свири сбор за предстояща битка с Общински съвет (ОбС) – Троян (виж „Донка Михайлова: Започва битка за общинските дружества”  – бел. ред.). Учудването ми беше породено най-вече от факта, че след обострените отношения и политически фойерверки в началото на мандата, постепенно, бе постигнат баланс на взаимна търпимост в отношенията между политическите сили и ОбС - Троян заработи креативно и диалогично - както с органите на изпълнителната власт в общината, така и вътре в себе си. Доказахме, че сме единни за обществено значими каузи, свързани с добруването на гражданите на общината, без да следваме партийна повеля и да робуваме на това кой каква политическа принадлежност има.

ПРИМЕРИ много. Безапелационно беше изразен отказът ни да се национализира местното ВиК дружество („ВиК Стенето” ЕООД). Всички категорично заявиха, че във възможния най-кратък срок трябва да се сложи точка на конфликта на „ВиК Стенето” ЕООД с „Велде България” АД. ОбС - Троян взе решение да се упражни натиск от всички политически сили за преафалтиране на отсечката през кв. „Ливадето”. Бюджетът на Общината и много други актове се приеха единодушно. В крайна сметка всички приехме решението на суверена (гражданите), такова каквото е. Оттук насетне предстои ангажиментът ни да отговорим на доверието и да си свършим работата, като изпълним обещанията, които сме поели и работим разумно в полза на гражданите.

В РАЗРЕЗ обаче на всичко, казано по-горе, се яви желанието на кмета на общината за битка. Битка с кого и за какво? Битка с Общинския съвет по презумпция? Битка със суверена ли? Или битка за власт и интереси? Може би битка за да не губим форма? Надявам се отговор на тези въпроси читателят да намери сам, водейки се от предстоящите събития.

В ПЛАН-ПРОГРАМАТА на ОбС - Троян за м. април е заложено разглеждане на действащата към момента „Наредба за упражняване правата на Община Троян в дружествата с общинско участие в капитала и граждански сдружения”. Мотивите ни за отваряне на наредбата са били ясни още от предния мандат на г-жа Михайлова. В изборната кампания и сега почти всички, а може би всички, представени в Общинския съвет политически сили, смятаме, че част от общинските търговски дружества се управляват лошо. Считаме, че изпълнителната власт в лицето на кмета на общината не е упражнил и не упражнява необходимия текущ и последващ контрол върху дейността на дружествата. Липсва прозрачност и се пораждат съмнения за политизиране в управлението им. В пълна сянка остават договорите за управление на търговските ни дружества. Някои от тези договори се преподписват, без да е ясно какви ангажименти за изпълнение поемат управителите и в каква степен ги осъществяват. Не са ясни възнагражденията, които получават и защо са тези възнаграждения са такива. Не е ясно, ако не изпълнят ангажиментите си, какви санкции и неустойки ще търпят. Пред Общинския съвет се представят няколко пъти в годината отчети, които общо взето вършат работа дотолкова, доколкото проформа да констатираме отминали събития и дейности, без възможност да повлияем своевременно при опасности и нередности. Липсва текущ контрол върху дейността на дружествата и управителите им. Кой проверява междинните отчети за достоверност и честно представяне?

ФАКТ Е, че в резултат на лошото управление на „БКС” ЕООД и липсата на мерки от страна на местната изпълнителна власт през последните години това общинско дружество не само реализира единствено загуби, а стигна до унизителното положение да се запорират сметките му заради задължения към НАП. Съществена част от приходите му се генерираха от продажба на активи за скрап, за да се платят заплатите на работещите в него, заедно със заплатата на управителя, което де факто фалира и декапитализира дружеството. За да се стигне, най-вероятно, до скорошното му пълно ликвидиране, при положение че на времето беше най-голямото ни търговско дружество с общинско участие. През всичките отминали години до настоящия момент е важно да се посочи, че управителят е един и същ, както и този, който по силата на действащата наредба го избира и контролира. Неведнъж пред общинските съветници е поставян въпросът за състоянието на „БКС” ЕООД и бъдещето му, но никога не е поставян въпросът да се спре декапитализацията му и да се спрат щетите, които то коствено нанася на общината. Отчетите се внасят и се констатират вредите, до следващиите подобни такива. А какви мерки се предприемат между отчетите… Сами можете да си отговорите, уважаеми троянци, при положение че нещата вървят към разглеждане на въпроса за ликвидиране на това общинско дружество.

ДРУГО търговско дружество - „ВиК Стенето” ЕООД. При изискване на информация за хода на съдебните му дела с „Велде България” АД и слухове за сериозни загуби в тези дела, управителят на дружеството унизи Общинския съвет, представяйки крайно лаконична, непълна и подвеждаща информация по въпросния случай, въпреки че материалният интерес е значителен. Едва след гневната реакция на общото събрание на дружеството (това е Общински съвет - Троян) беше предоставена конкретна информация. Къде беше преди и в настоящия момент органът, които по действащата ни наредба, трябва да упражни необходимия контрол за достоверното и навременно представяне на информацията пред принципала?

КАКВО И КАК по друг начин да коментирам? Къде беше експертното и адекватно управление от страна на местната изпълнителна власт и с какво право се претендира, че трябва само то да продължи да назначава и упражнява контрол в общинските дружества?!

НЕ, УВАЖАЕМА г-жо Михайлова, собственик на дружествата не сте Вие в качеството си на кмет на община Троян, защото никой и никъде в законодателството на парламентарната (все още) Република България не е овластил кметовете на общини да бъдат принципал на търговските дружества с общинско участие, за да могат да избират управител и контрольори (за справка - чл. 137 и чл. 147 от Търговския закон). Вашите правомощия са указани надлежно в чл. 44 от ЗМСМА, а там не се вменява по никакъв начин такава отговорност. Възможността за това е вменена на Общинския съвет в качеството си на общо събрание на дружеството (виж чл. 21, т. 9 от ЗМСМА, както и чл. 137 и чл. 147 от ТЗ). Съществува правна възможност принципалът с акт (както е случаят в Троян) да възложи тези функции на друг, но това е по-скоро изключение отколкото практика.

РАЗГЛЕДАХ над 30 наредби на общински съвети в страната и такъв случай - кметът да избира управител и контрольори на общинските дружества - не намерих. Всички тези нормативни документи под различна форма указват, че управителят и контрольорите на търговските дружества с общинско участие в капитала се избират чрез конкурс с ясни правила и/или след решение на съответния Общински съвет, като членовете на конкурсната комисия се избират също от Общинския съвет. В някои наредби са предвидени премии и санции при добро изпълнение или съответно неизпълнение на предложените управленски програми. Записани са подробни норми в посока защита на интереса на собственика, указани са норми за осъществяване на по-ефективен контрол и прозрачност на текущата дейност, указани са конкретни правила за оценка действията на управителите, ограничаващи субективната партийна оценка до минимум.

МОГА да продължа, но ще спра до тук. И ще Ви призова, г-жо Михайлова, да преосмислите преценката си и заедно, ОбС - Троян и изпълнителната власт, която Вие ръководите, да обеденят усилия и се преработи настоящата наредба, уреждаща участието в общинските търговските дружества. Да се преработи във вид, който в най-пълна степен ще внесе сигурност у гражданите (суверена), че Община Троян управлява дружествата без задкулисие и партизация единствено и само в тяхна (на гражданите) полза. Има качествени и почтени управители, които управляват добре някои от дружествата ни, но има и такива, които не управляват добре и допускат грешки. Никой в Общинския съвет няма за самоцел да прилага политическа метла, но и никой от съмишлениците ми по темата не смята, че настоящото положение трябва да трае вечно. На всички управители на дружества с общинско участие трябва да стане ясно, че ще им бъде търсена сметка за постигнатите резултати, не по субективен, а по обективен критерий; и че политическата им принадлежност към властимащите не им осигурява имунитет.

НА ПРИЗИВА Ви за битка аз ще отговоря с призив за проява на мъдрост. Не защото се страхувам, че мога да загубя битката, а защото смятам, че това е една ненужна препирня, от която ще загубят всички!

17 април 2016 г., Троян
Николай Тодоров
председател на Общински съвет - Троян

Още по темата:

48 коментара:

Анонимен каза...

На официалното питане от ОбС Тонимир Гечев е дал официален отговор и черно на бяло е написал опашата лъжа , че ВИК било изгубило само едно дело за 18 хиляди , а изгубените дела за 750 000 лева . Той нагло излъга общинския съвет и никой не му потърси отговорност за лъжата .
Докога така ?

Анонимен каза...

Донке има ралика между 18 и 750 хиляди, докога ще го прикриваш?

Анонимен каза...

РЕКВИЕМ ЗА ВиК


В Троян, във Ве-и-Ка-то
тече игра позната.

Там Гечев яко цоца,
чадър му прави Доца.

И за да не пресъхне
и фирмата да рухне,

те Велде рекетират,
до шушка го обират.

На съд ги Велде даде,
съдът пък попиля ги.

Пари на Велде връщат
и пак едно и също:

пак цоцат, Велде скубят
и... пак делата губят.

И даже Ка-Зе-Ка-то
наказа Ве-и-Ка-то.

Но Гечев се не спира,
”кратуна не увира”!

Че даже и корназ е,
кметицата го пази...

От алчност не заспива,
но г.з глава затрива.

От пуста лакомия
в лайн.та е до шия.

И тъй ще е докрая,
а краят вече знай се:

додето прокурора
натика го в затвора.

Анонимен каза...

Амин!

Анонимен каза...

Герберите пискат,
Ве-и-Ка-то искат!

Анонимен каза...

Прави впечатление, че Михайлова твърде подозрително се заигра с Гечев. Явно има скрити парични потоци, който се движат между двамата... Чу се, че заплатата на Гечев доста е увеличена, и то преди изборите. Защо ли?
***
Пред хората говорим за открито управление, а в действителност прикриваме действията на един "вечен" управител на общинско дружество. Чудна работа!
***
Когато от общинския съвет се сефирясаха, че те са принципала на общинските дружества, и се заканиха да променят норматива и те да назначават управителите, Михайлова видя в това война, което подмириса на партизани, шумкари и там подобните...
***
Реакцията на Михайлова мяза малко на кучето с кокала!
Ти му го дърпаш от устата, то ръмжи и не пуска.
А може би две кучета се борят за кокала, знае ли човек!
Само да не им мине котка път, че тогава ще подгонят котката и ще зарежат кокала. Така или иначе си смърди.
***
Че управителите на общинските дружества правят каквото си искат, е очевидно. Ама да криеш информация от действителния собственик - ОбС означава, че имаш гръб зад който да се скриеш, когато те осветят. А чия е тая гърбина и баба знае.
***
Гечев не е играч. Той е арогантен. Играч е този/тези, който са го пазили, защото са имали изгода. Разбира се лична, вероятно парична. Иначе няма логика...
Обаче се подигра с целия общински съвет, и с нас хората
***
Впрочем, знаят ли уважаемите общински съветници, какво става в другите общински дружества?
Например Комунални услуги. Вярно, че са общинско предприятие, но там нещата отдавна са омазани. Знаете ли скъпи съветници, колко хора работят там и какъв е масрафа? И каква е рентабилността? /не на база произведена продукция, че те нищо не произвеждат, а на база свършена работа към броя на заетите/
***
Май че е време, бунището да бъде почистено.
***
БАСТА

Анонимен каза...

Значи Гечев писмено е излъгал общинския съвет?
И е осъден за 750000?
И още го търпят?
Че то туй е за прокурор.

Анонимен каза...

С промяната на тази наредба Николай Тодоров плюс останалата компания от 18 общински съветника искат да сложат ръка върху общинските дружества и назначат техни хора за управители. Познайте защо???

Анонимен каза...

Ами не променяйте нищо тогава и оставете Гечев още да си разиграва коня.

Анонимен каза...

То пък бива, бива, ама... Г-жо Михайлова, ако имате поне малко доблест, веднага си подайте оставката!

Най-вероятно нямате!

Анонимен каза...

Аз, че съм тъп съм, ама вие не разбрахте ли , че г-н Гечев знае на кого ,как и къде да бъде добър, и милиони да има да плаща по дела, това не са от неговия джоб,а да видим ако това беше държавно ВиК дали щеше още да е управител, Държавата си търси парите, Общината не.

Анонимен каза...

Предлагам вестникът да не дава трибуна на хора с прякор "Тъпото".

Анонимен каза...

Дружествата били "зле" и се правили "далавери". Внасят хиляди левове дивидент в общинският бюджет, който се инвестира в инфраструктура. И поради тази причина някой (ГЕРБ,ВМРО,ИЗБОР ЗА ТРОЯН, ДПС) иска смяна на управители, че да може този дивидент да невлиза в общинският бюджет, а да влиза в техния партиен.

Анонимен каза...

Да, внасят се хиляди левове, ама и колко се губят поради "добро" и самонадеяно управление....

Анонимен каза...

Престанете да си чешете езиците с простотии, просто приемете факта, че живеете в Троян, и няколко феодала управляват града, като не ви изнася.... напуснете града!

Анонимен каза...

Михайлова предупреди, че битката за общинските дружества започва. Явно е, че тя вече тече. Предварително подготвените компромати (примерно №6) са доказателство за това. Троянци, събудете се. Какво доживяхме - Николай Тодоров да обвинява Донка Михайлова в корупция!!!

Анонимен каза...

Николай Тодоров е момчомчето за мръсни поръчки. "Мозъкът" е на Търнето - нали той направи Николайчо председател на съвета. Доплаща му ежемесечно за да прави мръсотии като тази.Анонимен каза...

Е гати! ГЕРБ-ери и подопечни и стихотворение са написали. Смях, смях, ако не бяха толкова жалки.

Анонимен каза...

16 -ти и аз обвинявам Дона в много голяма корупция.И не само нея а и главния архитект Боян Кръстев,завеждащия незаконно строителство Таня Димитрова и началника на сектора Хитров.

Анонимен каза...

Ама много Ви моля, светнете обикновения троянец за какво става на въпрос,от една страна ВиК има да дава много пари, от друга страна реализира големи печалби, от една страна Управителя на ВиК било излъгало Общинския съвет, от друга страна той е незаменим, е не разбирам какво става.Няма ли някой от тази община да даде ясен и точен отговор,г-жо Михайлова отговорете честно има ли ВиК загубени дела и на каква стойност, ние сме потребители имаме право да знаем това.

Анонимен каза...

Много просто, 20-ти:
ВИК печели, защото рекетира Велде. А пък дължи много пари, защото Велде е осъдило ВИК за рекета. Даже не просто дължи, ами вече ги е върнало на Велде. А управителят на ВИК е незаменим само в далаверите. Но Дона го прикрива. Това е. Просто е.

Изкефи ме стихотворението, там всичко е казано едно към едно.

Анонимен каза...

Туй тей дълго нящо някой му го е написал на Ники,той само се е подписал и го е предал в редакцията ,100%!

Анонимен каза...

Тоз истерик Гечев не е ли вече за Атлант !!!И май не само Доца ,ами и тръпченския и желязовенския му чадър са там!!!

Анонимен каза...

Верно ли е, че това чудо Никито си бил внушил, че ще става кмет на Троян и се готвел за това. Пази боже.

Анонимен каза...

Благодаря 21-ви , напълно съм съгласен с теб .

Анонимен каза...

Очаквано е първият истински честен кмет Донка Михайлова да бъде плюта и обвинявана от такива като Николай Тодоров и поръчителите му. Такива не търпят почтеността. Тя е силен и последователен човек. Надявам се да устои. Заради всички нас.

Анонимен каза...

Съгласен съм с 26-и. Всъщност най-добрия атестат за Донка е, че такива като Николай Тодоров са срещу нея.

Анонимен каза...

Съгласен съм със 17-и че Ники Тъпото е просто момче за мръсни поръчки. Големият въпрос е защо в Троян един кмет с честно поведение е толкова голям враг на общинските съветници. Отговорът - защото им пречи да реализират по-нататъшните си планове за ползване на общината за лични цели.

Анонимен каза...

Николай Тодоров е един от малкото качествени общински съветници в Троян.

Анонимен каза...

Леле общинските чиновници които са научени само да лижат задни части започнаха да защитават успешната Дона.Ще лижете,че ви е оставила да си правите каквото си искате и да ви защитава.Явно ви шушне коша,че идват промени и този айдутлук и безнаказаност рано или късно свършват.Приятно лизане другари общински чиновници.

Анонимен каза...

Ами успешна е. Колкото и да ви е мъчно е така. Хората го казаха на изборите. А Николайчо не събра гласове и за общински съветник даже.

Анонимен каза...

Вярно, че не събра. Как човек, който не получава подкрепа да стане общински съветник става председател на Общинския съвет, а сега и съдник на проблемите на общинксите фирми?

Анонимен каза...

Ако Донка е успешен кмет, значи ли това, че й е позволено да прикрива злоупотреби в общинските фирми?
Те са потънали в хаос от лошо управление и далавери, ама щом е успешен кмет, няма проблем! Така ли?

Анонимен каза...

Темата сега е за безобразията в дружествата на общината. Не отклонявайте темата с хвалби, каква била успешна.
-
Апропо, ако беше успешна, щеше ли да допусне такива безобразия! А пък тя даже май станала съучастник в източването! Е, успешна е, няма що!

Анонимен каза...

Може ли да посочите какви злоупотреби и какви безобразия - конкретно и с числа. Колко при Енкин, колко при Аимов, колко при Михайлова. За кои фирми точно. И какви са отговорностите на кмета и какви на Общинския съвет. Конкретно - при Ангел Балев и при Николай Тодоров?

Анонимен каза...

31- ви Дона я избраха хората с дървени глави на които мозъка им е колкото едно аспиринче с една гънка по-средата и са алергични към мисловен процес.Избраха я хората на които Дона им обяснява как БСП трябва да мине по наляво с ръководство от милионери-хора с дясно мислене и те се захласват от пляскане на великите умствени напъни на Дона.Сигурно когато е чела за ляво политическо пространство сигурно е сбъркала страницата на която е чела,а и мисловния им процесе като на избирателите и.

Анонимен каза...

Коя фирма построи заведението "Край реката" ("Ривърсайд"). Не беше ли БКС? Не започнаха ли след това строителство да се влошават икономическите показатели на дружеството? Не беше ли запорирала сметките му една охранителна фирма, която без малко за вземе сградата му на ул. "Любен Каравелов". Кой и в качеството си на какъв застави всички общински дружества да ползват услугите на тази охранителна фирма? Колко пари са и платили общинските дружества за охраната? Собственикът на "Ривърсайд" и охранителната фирма не са ли общински съветници от "Избор за Троян" и ГЕРБ? Те ли ще управляват сега честно и открито общинските дружества? Някак си не ми се вярва.

Анонимен каза...

Не съм адвокат на Тонимир Гечев, но преди време нямаше ли показна полицейска акция във ВиК? Какви нарушения установи прокуратурата при съответната проверка? Никакви! Не започнаха ли тогава и делата с Велде? Не са ли тези събития брънки от една и съща верига?

Анонимен каза...

38-ми, при показната акция откриха тонове маркирана нафта в мазана на Гечев, разбирай открадната от ВИК, откриха големи покупки без обществена поръчка в нарушение на закона и още куп зулуми. Но и тогава Донка го спаси, благодарение на силния натиск от БСП върху прокуратурата. Впрочем преписката все още е при главния прокурор.
А делата с Велде започнаха много по-рано, те са за рекет и единственото общо между тях и акцията е престъпното поведение на Гечев.

Анонимен каза...

Хайде сега си задай въпроса, защо Михайлова толкова всеотдайно пази Тонимир Гечев.

Анонимен каза...

Е как защо, ако не е той ВиК ще затвори врати и ще носим вода от кладенци.

Анонимен каза...

Господа общинари, осъзнайте се!

Дори само за това, че е излъгал Общинския съвет, Гечев трябва да бъде уволнен незабавно и даден на прокурор. Слепи ли сте? Нима и това ще го подминете като дреболия?

За това, че ВиК е осъдено за 750 000 - втори път на прокурор, това по Наказателен кодекс се счита за безстопанственост и злоупотреба.
За глобата от КЗК за злоупотреби с монопол - трети път на прокурор.
За хилядите жалби от граждани и фирми - отдавна трябваше да е уволнен.
За арогантното му поведение също отдавна трябваше да е аут.

Спите ли? Какво ви става? И за какво сте там изобщо?

Анонимен каза...

Видни съветници замислят план за поставяне на свои хора и контрол над ВиК, Панаира в Орешак, Комунални услуги. Съзнателно пускат напред хора като Николай Тодоров. Може би Михайлова имаше предвид точно това, като каза, че започва война за дружествата. Интересно е да се проследи по-нататъшното развитие на сагата.

Анонимен каза...

43-ти, не мислиш ли, че е крайно време за промяна в статуквото? Според теб управителя на ВиК е чист като сълза ли?! Хайде, моля ви, наивно и смешно е това... Все някога трябва да има промени там, имайки предвид сегашната ситуация-момента е дошъл!!!

Анонимен каза...

Момента е дошъл...ама не съвсем ;)

Анонимен каза...

Само Гечев ли е за прокурор ами чиновниците от Общинска администрация които вършат беззакония и Дона ги прикрива даже им съдейства къде ги забравяте.

Анонимен каза...

Когато след една година видите сметките си за такса смет и ВиК всичко ще стане ясно. Марин Радевски и Самичков от скоро са с обща фирма, която чака да прибере боклуците на Троян. Но вече ще бъде късно.

Анонимен каза...

Тия с по колко гъза са ,някой заглеждал ли ги е скоро@

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |