Санираме панелките и в Троян!

* Финансирането – изцяло по националната програма за енергийна ефективност, собствениците няма да вадят нито лев * Задължително условие – всички в сградата да са съгласни и да осигурят
 достъп до жилищата си
А дано!
Панелен блок в жк "Лъгът" в Троян, м. февруари 2015 г.
ПРОГРАМАТА за саниране на панелните жилища (Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради) – която се финансира с европейски средства, има ресурс от 1 млрд. лв. и освен за подобряване на енергийната ефективност и функционалността на панелките, ще се погрижи и за хуманизирането и естетизацията им – вече включва и по-малки градове и общини като Троян. Възможност, която трябва да се използва и по която тук вече се работи.

Донка Михайлова
„ТОВА Е ЕДНА голяма тема, която вълнува гражданите на Троян все повече. В момента в цялата страна текат информационни кампании. Ние (по-малките градове) влизаме в движение в програмата – в един по-късен период”, заяви на нарочна пресконференция кметът Донка Михайлова (5 февруари). Тя поясни, че без да се губи никакво време в общинската администрация е била сформирана работна група с председател директорът на дирекция „Планиране и проекти” Верка Добрева; в групата влизат още главният архитект на Община Троян арх. Боян Кръстев, юрисконсултът Цвета Димова, началниците на отделите „Счетоводство” и „Строителство и инженерна инфраструктура” – Катя Пенчева и инж. Банко Банков, и експертите от споменатите два отдела Снежина Табакова, инж. Мария Василева, инж. Полина Павлова, Стефан Дочев, Ирина Князева и Камен Ошанов. Групата вече е направила инвентаризация на сградите на територията на община Троян, попадащи в обхвата на програмата – общо 30 на брой. По покана на Общината е организирана първа среща с председателите на етажната собственост в тези сгради, като се планират и бъдещи срещи на място.

„ПРОГРАМАТА съвсем няма да е безпроблемна”, коментира г-жа Михайлова. Един от проблемите е, че „държавата в голяма степен прехвърли отговорностите към Общините”; и именно общинските администрации са тези, върху които пада цялата тежест по провеждането на обществените поръчки, отговорност за изпълнението и т. н. Изразено бе и известно притеснение, че част от процедурите не са избистрени и съществуват известни противоречия – например това, че Общината ще е и възложител, и инвеститорски контрол, което е недопустимо по закон. „Надявам се, че много бързо тези процедурни проблеми ще бъдат изчистени и започваме информационната кампания, за да не се губи никакво време и където има съгласие между собствениците, да тръгнем към реализация”, заключи градоначалникът.

Верка Добрева
СЪЩИНСКИ разяснения пък даде ръководителят на работната група Вера Добрева, която потвърди, че вече има достатъчно голям интерес от жителите на Троян за включване в програмата; но предупреди, че са факт различни подвеждащи публикации по темата и посъветва гражданите да се доверяват само на официални информационни източници, какъвто е и новосъздаденият специализиран троянски общински сайт: www.efektivnost.troyan.bg. Ето и отговорите на някои основни въпроси, дадени от г-жа Добрева.

ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОГРАМАТА

ОСИГУРЕНИЯТ финансов ресурс за цялата страна е 1 млрд. лв., а кандидатстването ще е постоянно в рамките на две години – 2015-2016 г., като през втората година кръгът на имащите право да кандидатстват ще се разшири. И нещо от изключителна важност – сградите с одобрени заявления ще получат 100% безвъзмездно финансиране, т.е. на собствениците няма да се налага да вадят нито лев свои средства. Известна уговорка има само за наличните самостоятелни обекти в сградата, в които се извършва стопанска дейност. Друг важен момент – засега няма критерии за подбор и класиране на сградите, кандидатстващи по програмата, достатъчно е да се подадат изрядни документи и те ще бъдат придвижени. „Важно е хората да се мобилизират, защото при достигане на заявки за 200 млн. лв. временно ще се спре приемането на документите, за да се гарантира ресурс за реализацията на вече одобрените”, предупреди г-жа Добрева.

КАКВИ ЖИЛИЩА ПОПАДАТ В ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОГРАМАТА?

ВСИЧКИ многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ и с минимум 36 самостоятелни жилища (апартаменти) в тях. Индустриален способ означава: едропанелно жилищно строителство; строителство с пакетоповдигащи плочи; и  едроплощен кофраж, пълзящ кофраж и разновидностите им.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО условие е да се регистрира Сдружение на собствениците (СС) по реда на Закона за управление на етажната собственост. В това сдружение трябва да членуват собственици, притежаващи минимум 67% идеална част от сградата; другите собственици на жилища в сградата могат и да не членуват в сдружението, но абсолютно всички трябва да са съгласни с предстоящото саниране и да са готови да осигурят достъп до жилищата си. „Ако даден собственик не се включи в сдружението по някакви съображения, той трябва със специална декларация да заяви своето желание и готовност да осигури достъп до жилището си, в случай че проектът за съответната сграда бъде одобрен за финансиране”, обясни Верка Добрева.

РЪКОВОДИТЕЛКАТА на работната група в Община Троян уточни още, че „задължително условие при създаването на тези сдружения е да се посочи предметът им на дейност, точно както е регламентиран в закона – т.е. за конкретно участие в проект за усвояване на европейски фондове (държавни и общински средства) с единствена цел обновяване на сградата”.

Г-ЖА ДОБРЕВА още веднъж акцентира на условието, че в програмата могат да участват само цели сгради: „Ако даден блок е от няколко блокови секции, то е допустимо сдруженията на собствениците да са няколко за отделните блокови секции. Но е задължително всички те заедно да подадат едно единствено общо заявление за финансово подпомагане”. Преповторено бе и другото условие – абсолютно всички собственици в сградата да са съгласни да осигурят достъп до своите жилища (включително и тези, които в момента живеят другаде).

ОЩЕ ЕДНА немаловажна подробност – СС подлежат на два вида регистрация: едната се прави в общинската администрация и е безплатна; втората – в регистъра БУЛСТАТ, където административната такса е само 10 лв. Задължително е сдружението да има свой представител, който ще бъде в течение на целия процес по обновяване на сградата и ще получава цялата информация – от работните проекти до строителните дейности; така и всички собственици ще имат адекватна информация и ще са наясно какво точно се случва в тяхната сграда.

СТЪПКИ ПО ПЪТЯ КЪМ САНИРАНЕТО

СТЪПКИТЕ са следните: регистрация на Сдружение на собствениците; приемане на документите на СС в Общината; сключване на договор със сдруженията, чиито договори са одобрени; Общината от името на СС сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и с областния управител; Общината избира външни изпълнители с процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

ИЗБРАНИТЕ изпълнители извършват следното: техническо обследване и изготвяне на технически паспорт; обследване за енергийна ефективност; технически/работен проект; оценка за съответствие на инвестиционния проект; издаване на разрешение за строеж; изпълнение на строително-монтажните работи (СМР); осъществяване на авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски контрол.

КАКВИ ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

ДЕЙНОСТИТЕ са следните: подмяна на дограма; топлоизолация; ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност; ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите; дейности по конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, и които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; обновяване на общи части - ремонт на покрив, освежаване на стълбищна клетка след извършените строителни и монтажни работи; съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност.

КАКВИ ДЕЙНОСТИ НЯМА ДА СЕ ФИНАНСИРАТ?

ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ са: ремонт, обзавеждане и оборудване в жилището; подмяна на отоплителни тела в жилището; подмяна на асансьори с нови или втора употреба.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ С ОСТЪКЛЕНИТЕ БАЛКОНИ?

ТОЗИ ВЪПРОС е задаван многократно, тъй като изрично заявени изисквания и методология няма, подчерта г-жа Добрева. Даденият от експертите отговор е следният: остъклените балкони ще бъдат обследвани дали отговорят на критериите на програмата за ниво на енергийна ефективност и ако не отговарят, ще бъдат подменени и санирани. А ако в една блокова секция има остъклени и неостъклени балкони? Остъклените балкони се третират като „допустими” по Закона за устройство на територията (ЗУТ), а за неостъклените не се предприемат никакви мерки, тъй като „това е недопустим разход на програмата и не се предвижда остъкляването им”.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ С ВЕЧЕ САНИРАНИТЕ ЧАСТИ ОТ СГРАДАТА?

НА ТЕЗИ предварително санирани части ще се направи обследване дали отговарят на критериите на програмата за енергийна ефективност. Ако не отговарят, ще се извърши надграждане или подмяна.

Т21

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Въпросите си по програмата за саниране на панелните жилища троянци могат да задават на:
телефони: 0670/6-80-16 (Снежина Табакова) и 0670/6-80-41 (Стефан Дочев)
електронна поща: tabakova@abv.bg

Подробна информация можете да намерите на: www.efektivnost.troyan.bg

33 коментара:

Анонимен каза...

От прочетеното дотук, става ясно, че Д.Михайлова е издействала санирането на панелките. Хората не са толкова глупави и знаят, че това става вследствие на управленските политики, така че , оттук гласове няма да дойдат за вас. Много евтин PR от страна на кмета и още по евтино представяне на информацията от страна на гл. редактор, който както става ясно, отскоро приема поръчкови статии от политико - икономическия кръг ДПС - БСП в Троян, за който, гореспоменатия кмет си прави пас.

Анонимен каза...

Пенсионера и велик специалист Банко Банков още се мъдри в тази община.Той с пожизнен статут ли е там.Няма ли млади хора да го махнат

Анонимен каза...

На колко години дават пенсия в Община Троян. Банко незаменимият инженер няма ли най после да си отиде в пенсия.До кога ще се търпят такива като него и инж Кънчо Петков.

Анонимен каза...

Млади хора има в Троян без работа а в общината кмета държи хора пенсионери.Защо се случва това г-жо Михайлова така ли оправяш Троян.

Анонимен каза...

Заради написаното от 1-ви, прочетох още веднъж статията. И къде видяхте "евтиното представяне на информацията" и търсенето на гласове? Факт е, че тежестта на този процес пада върху общините. А материалът е написан много коректно и точно, като дава отговор на много от въпросите, които биха задали гражданите. А ако нещо не ви е ясно, господине / госпожо, ами обадете се на дадените телефони, или отидете в Общината и се ограмотете. Но не търсете под вола теле!

Анонимен каза...

"За" съм да се санира енергоефективно и вече съм го направил в жилищата си. Има нужда и от конструктивно саниране на панелките, но това засега не стои на дневен ред. Въпроса ми е: Кой закон разрешава разходването на държавни средства в частни имоти? Отговаряйки на този въпрос гражданите ще получат отговор на притесненията си че "безплатен обяд няма". И още нещо, против принципа съм"който свари, той натовари" Щом държавата ще финансира санирането, то нека да е за всички за продължителен период, а не кампанийно-днес има, утре няма.

Анонимен каза...

Все някой им е виновен на нашите Троянски управници когато ги мързи.Сега Държавата им е виновна според Кмета,че е прехвърлила отговорностите на Общините.Михайлова Държавата ли събира местните данъци Данък згради,че да знае в коя община какви панелки има.Освен това вашата администрация е доста раздута и има чиновници които не знаят какво работят в общината.Вие вместо да ги строите и да ги изпратите да обикалят от врата на врата за да обяснят на хората за какво става въпрос,да ги накарате да попълнят необходимите документи на тези които не знаят какво да правят,Вие се оправдавате с Държавата.Когато човек не желае да свърши дадена работа,започва да намира причини,за да изкара другите виновни.

Анонимен каза...

Всичко е много хубаво на тази програма, но има малки подробности, които избягват от медйния шум като например следните:
1. Всеки блок трябва да регистрират юридическо лице „Сдружение на собствениците“, за да подпишат договор за саниране с общините.
2. Собствениците, регистрирали сдружение, със сигурност сами ще трябва да поемат разходите по укрепване на конструкцията, ако такова е предписано от експерта по енергийно обследване. Не го ли направят, не само ще отпаднат от списъка на одобрените за саниране сгради, но ще трябва и да възстановят парите за „техническото“, т.е. енергийното обследване на жилището.
4. Ако се установи проблем с връзката между панелите и се наложи тя да се укрепва, вътрешните ремонти ще са си за сметка на собствениците.
аробващите ни условия в Договора за саниране!?:
5.Време беше някой да си признае, че между санирането и изборите има нещо общо.
„VII.Прекратяване на договора и специфични условия
Чл. 8. Настоящият договор се прекратява:
(3) Едностранно от довереника (кмета) с едномесечно предизвестие, в случаите на виновно неизпълнение на задълженията на доверителя (сдружението на собствениците) по чл. 5
(Кой, как и с какъв документ ще установи виновното неизпълнение на задълженията по чл. 5 – ал.5 достъп до всяко жилище в 2-дневен срок и ал.7 – не осигури склад
Доверителят (Сдружението на собствениците) дължи възстановяване на разходите (платени или дължими) по действително извършените дейности по чл. 2 (всички), както и дължимите неустойки по вече сключени договори (могат да напишат всичко) от страна на довереника (кмета)“?

Анонимен каза...

Да 8-ми, много си прав. И тук въобще не става дума за саниране, а за топлоизолиране, това няма да удължи живота на сградите, само ще скрие недостатъците им за няколко години. Искрено съветвам всички да прегледат тая статия: https://www.facebook.com/grigor.lilov/posts/728390367276905
да прочетат внимателно всички документи и да се консултират с кадърен адвокат. В Троян са единици, но ги има.

Анонимен каза...

Филма "Топло" в нов вариант.

Анонимен каза...

Работата е предизборна. Държавата замазва очите на гласоподавателя като дава държавни пари за частни имоти, а управляващите теглят милиарди заеми които ще откраднат чрез обществените поръчки. Има за всички. Но бедните ще връщат заема. 16 милиарда, при 10% лихва за 30г.=48 милиарда лихви +16 милиарда заем=64 милиарда евро=128 милиарда лева. Нищо работа, пари за семки.Само че бедния ще става още по-беден, а политика нагушил парите ще иде да живее в бяла държава.Там ще са и децата му и внуците му, а мизерията ще е тук.

Анонимен каза...

А тези, които сами са си финансирали санирането? За тях какво?

Анонимен каза...

"Знам как да оправим Троян", "Когато всички бягат от потъналия кораб аз се връщам на него". това бяха думите на Михайлова преди 4 години. Резултата е налице: Два пъти по-малко хора живеят в Троян два пъти повече хора работят в общинска администрация.

Анонимен каза...

Едни и същи муцуни са около нея, този Ошанов кметицата не го ли напраци шеф на консултативния и ПР съвет, сега започнал работа и в общината.

Анонимен каза...

До 12-ти ще финансират пак, то пари бол

Анонимен каза...

Каквото и да си пишете Донка е новият кмет наесен,минца няма шанс!И бай Марин да вземе да вдигне на робите заплатите ,а не да плаща на тролове из форумите.

Анонимен каза...

№7 "да попълнят необходимите документи на тези които не знаят" - тук който желае кандидатства, част от собствениците от блока, в който живея вдигнахме телефона, звъннахме и попитахме каквото ни интересува, може да го направиш и ти. Ходихме и на среща в общината.

Анонимен каза...

Предлагам фа се въведе данък памперс за пенсионерите в общината защото както е тръгнало ще ги държат там да се напикават и понаакват

Анонимен каза...

16-ти мед ти капе от устата като кажеш Донка.Иска ти се ама няма да го баде.Като гледам снимката на Доцка тя много се е оклала откакто стана Кмет.Улежала се е в кметското столче.Не е много тичкала за да оправи Троян.А ходила е където има някакво откриване да хапне и пиине.Е добре и се отразява кметското столче.Но лекарите казват,че наднорменото тегло вреди на здравето.И затова понеже много я обичкаме наесен ще я изпратим в Ловеч малко да поотслабне.

Анонимен каза...

13-ти вярно,че знае как да оправи Троян.Като троянци направят чупка в кръста и се хванат за палците на краката.През нейното кметуване доста лежачи се назначиха в Общината.Скоро в стаите на Общината трябва да слсгаме чиновниците на два реда един върху друг.А като отидеш да ти свършат работа вместо да ти се усмихват и да ти помогнат ако нещо незнаеш те ти се накарат,че им развалящ спокойствието.Единствен Кольо излезе пич.Явно много мозък има в главата на този човек щом разбра,че кога е момента да се оттегли с чест и достойнство.Доца няма характер да управлява общината.Чиновниците управляват Доца.

Анонимен каза...

Този Ошански да не е любовник на Донка, че го държат на работа там. Той върши ли някаква работа освен да загълча жени по време на работа. А кой е казал, че от ГЕРб ще издигнат Минко Акимов, а кой е казал, че Донка ще бъде кандидат за кмет на Троян. Хората, които харесват Донка са много по-малко от тези, които не я искат повече!

Анонимен каза...

При одобрение на проект за саниране на даден блок 100% от живущите в него собственици трябва да са съгласни.Дори само един да има несъгласен проекта пропада! А тези 67% са нужни за регистрация на СС.

Анонимен каза...

Програмата е нацонална и това, че кметът се занимава, си е задължение по програмата. Не дали иска или не. Прочети за какво става въпрос и тогава го обвързвай с избори или каквото и да е

Анонимен каза...

21-ри Янаки Стоилов е любовник на Донка.Той я издигна да стане депутат.

Анонимен каза...

Газ пикаят тези дето са се наточили да лапат и Донка им пречи,но и да се насерат от мъка наесен кметът на Троян ще се казва Донка Михайлова и това е шанса градът ни да не се превърне във феодално владение!!

Анонимен каза...

А днес се навършват 45 години от издаването на първия албум на Black Sabbath...

бат Велко Сандокана каза...

Няма кво да санирате бе въшкари,без друго всички панелки в Троян ще паднат до 10 години.Но това са бели кахъри,Марин Радевски - "инж-ът",ще пусне до тогава новата линия за шиене на палатки.Тогава няма да се притеснявате за етажна собственост,и дали трябва да ги укрепвате,като ги духне вятъра - във фирмения магазин за нова ;-)

Анонимен каза...

След санирането на панелките ще се повиши ли и данък сгради на същите? Доколкото си спомням при ремонт на апартамент, или къща - смяна на дограма, топлоизолация, или някакво друго подобрение, трябваше да се подаде и нова данъчна декларация, в която се описват подробно подобренията. Естествено този ремонт повишава и данъчната оценка, а от там и данъка на собствеността, естествено-нагоре!
Никъде не срещнах засегнат този въпрос, но хората трябва да са много внимателни, защото българина се лъже много лесно, не си знае правата, примирява се със всичко при свършен факт, и още повече да са нащрек, заради факта, че хората, които ни набутаха в тресавището, сега се опитват да ни извадят от него!!! И още повече, че се канят да изтеглят милиарди при доста висока лихва!!! И още повече, че това е познат сценарий,предизвикал проблемите на южната ни съседка!!! И още повече, че сме бедна държава!!! И още повече, че Германия трябва да продължава за печели милиарди от икономическите проблеми на държави, управлявани от мафия!!!
Дано се лъжа, но нека хората не са наивни и да се информират много добре! След това ще е късно!!!

Анонимен каза...

Няма значение от къде са парите, български, или от ЕС. Дано корупцията е по-малка.

Анонимен каза...

До 28! Да данък сгради ще се повиши, но доколкото знам няма да е голяма цифра. Все пак министърката каза, че тази програма ще се избие от собствениците на апартаменти като плащат по-висок данък. Няма безплатен обяд в днешно време. Най-лошото е, че пренуждават собствениците да станат юридическо лице т.е СС и да подпишат договора. При прекратяване на договора едностранно от страна на КМЕТА, СС ще дължи пари по програмата за всичко направено до момента! В случай на проблем между панелите, ремонта е за сметка на собствениците и ако не го направят отново са в нарушение и пак трябва да плащат! Всичко е една голяма схема за пране на пари.

Анонимен каза...

Предизборният ход на кметицата би бил махането на
всеизвестният Банков, а също доста показно беше и назначаването на Русенов, че човека като бивш полковник
е с малка пенсия и не стигат паричките.

Анонимен каза...

Русенов не е на подчинение на кмета, а на областния и е назначен от областта.

Анонимен каза...

Тъй нареченото "САНИРАНЕ" май е само поставяне на топлоизолация.Извършват ли се и /или в каква степен всички други дейности включвани в понятието САНИРАНЕ!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |