Обявление на Община Троян

№ Об_06-138, Троян, 12.08.2014 г.
ОБЩИНА ТРОЯН (област Ловеч)

съобщава,

че след влизане в сила на Заповед № РД-07-69 от 13.06.2014 г. на Областен управител на област Ловеч за одобряване на плановете на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на землищата на с. Балабанско, с. Балканец, с. Белиш, с. Борима, с. Врабево, с. Голяма Желязна, с. Горно Трапе, с. Гумощник, с. Добродан, с. Калейца, с. Ломец, с. Патрешко, гр. Троян, с. Черни Осъм, с. Чифлик и с. Шипково, заинтересованите граждани, правоимащи по § 4а, 4б, 4в и 4з от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, до 29.08.2014 г. на основание §31 от Преходни и заключителни разпоредби на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 на Министерския съвет от 16 декември 1999 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, могат да подадат молба за оценка.

Молбата се подава до кмета на общината и съдържа данни за имота и за подобренията, които ще се оценяват, както и данни за собственика и за ползвателя.

Инж. Николай Хитров,
началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация”

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |