Областната не хареса правилника на Общинския съвет в Троян

* Документът е върнат за ново обсъждане; аргументът – не е предвидена финансова санкция за неизпълнение на едно от общо
7-те задължения на общинските ни съветници

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ Ваня Събчева върна за повторно обсъждане новоприетия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 г., научихме от официалния сайт на Областна администрация Ловеч. Причината за обструкцията на троянския правилник обаче не е тази, за която предупреждаваше общинският съветник от „Атака” инж. Илиян Пеевски – че правилникът не е минал през задължителното обществено обсъждане (атакистът дори заплаши, че ще сезира за това нарушение Административния съд в Ловеч, но дали го е сторил, нямаме информация; „Макар да не е проведено обществено обсъждане, което е въпрос на организация и воля на местния парламент, на гражданите на община Троян е дадена възможност да се запознаят с проекта”, е становището на областния управител – бел. Т21).

Г-ЖА СЪБЧЕВА Е ОТКРИЛА несъответствия със Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) в Раздел ІІІ. Задължения на общинския съветник (Глава Четвърта. Общински съветник) в правилника; по-точно – не са определени размерът и условията, при които ще се удържат средства от възнаграждението на общинския съветник „в случаите на неизпълнение на задълженията му да присъства на заседанията на Общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси” (чл. 33, ал. 1, т. 1). Според областния управител това несъответствие налага да бъдат направени „необходимите промени в съответсвие с изискванията на специалния закон”*.

ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ, по различни причини, областният управител е върнал и правилниците на местните парламенти в Ловеч, Тетевен, Летница, Ябланица и Луковит.

Т21

* Бележка на редакцията

Питаме се защо областният управител визира само споменатите задължения в ал. 1, т. 1 на чл. 33 от новия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Троян (мандат 2011-2015 г.) и не изисква налагане на финансови санкции при неизпълнение на останалите съветнически задължения, описани в ал. 1, т. 2-7. Дали г-жа Събчева смята тези задължения (виж по-долу) за маловажни, или е неин пропуск – не е ясно; според нас обаче има нещо нелогично в това за неизпълнение на едно от регламентираните ти задължения да те глобяват, а за друго - не.

Областният управител не е открил незаконосъобразност и в спорната поправка „анти Пеевски” (чл. 35, ал. 2 от Правилника), гласяща, че дисциплинарните наказания за провинили се съветници „отнемане на думата” и „отстраняване от заседанието” ще са съпътствани и с финансова глоба, съответно 60 лв. и една трета от месечното възнаграждение.

*****

Чл.33 ал.1 Общинският съветник е длъжен:

1. Да присъства на заседанията на Общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2. Да спазва установения ред по време на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии, като с поведението си да осигурява нормално
протичане на заседанията;
3. Да уведомява председателя на Общинския съвет за отсъствието си
от заседанията на съвета;
4. Да поддържа връзка с избирателите и да ги информира за дейността си и решенията на Общинския съвет;
5. Да спазва изискванията на закона и разпоредбите на този правилник;
6. Да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до
местното самоуправление;
7. Да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали.

28 коментара:

Анонимен каза...

Prosto do tam e chela ;-)

Анонимен каза...

Още в началото минь"0" трапчанчет"0" почна да се излага и в общинския съвет. Тоз екземпляр няма да се остави, докато не съсипе всичко!

Анонимен каза...

ха, много интересно, намериха му цаката на Пеевски. Да видим сега дали с тези глоби ще му отнемат думата.
А другите санкции е нормално да ги пропуснат, кой ще се откаже от допълнителни пари.

Анонимен каза...

Момичето се запознава с нормативната уредба, както едно време бай Тошо се е запознавал с партизаните :). Сега сериозно, не мога да разбера до кога ще има противопоставяне на властите в региона от гледна точка на капацитета - Троян по мое мнение случи с кмет, а областната е кръгла нула с натрупвания на прясно мляко по устата.

Анонимен каза...

може и да е друго а не прясно мляко

Анонимен каза...

С прясно и без прясно мляко , много убаво туй Ванче бре:):)

Анонимен каза...

Изключително смущаващо е тълкуването на Областен управител , че:

"Макар да не е проведено обществено обсъждане, което е въпрос на организация и воля на местния парламент, на гражданите на община Троян е предоставена възможност да се запознаят с проекта, да направят предложения и да изразят становища по неговото съдържание."


Обществено обсъждане, НЕ е въпрос на организация и воля на местния парламент , а правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност .

Законодателя е дал право на заинтересованите лица най-малко 14 дни преди внасянето на проекта да подготвят и направят предложения и становища по проекта за нормативен акт .

Общественото обсъждане е елемент от откритостта и съгласуваността при изработването на всеки един проект на нормативен акт . И за да бъде изпълнен императивния текст на чл.26.ал.1. от Закона за нормативните актове и за да има реалната възможност гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение е задължително вносителя на проекта за нормативен акт да обяви в законовия срок и проведе обществено обсъждане с местната общност като така изпълни законовото си задължение за съгласуваност и откритост. Протоколът от общественото обсъждане става неразделна част от проекта за нормативен акт който вносителя внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет.

Приемането на нормативен акт без да e проведено обществено обсъждане на проекта за нормативен нарушава материалния закон и създава прецедент за нарушаване на граждански права и свободи.

Анонимен каза...

7ми прав си,но какво значи това "без да e проведено обществено обсъждане на проекта за нормативен нарушава материалния закон"..неясно е и не се разбора за кой закон говориш

Анонимен каза...

8-ми , когато извадиш половин изречение от контекста на едно мнение разбира се , че няма да ти е станало ясно . Аз не желая да влизам тук в спор с никой , а само съм си написъл мнението по един общественно значим проблем :
Дали имат ли право гражданите на общественно обсъждане на нормативни актове касаещи местното самоуправление или НЯМАТ ТАКОВА ПРАВО, което мнение ти не си длъжен да приемаш или да не приемаш ...

п.п.
8-ми, ако си се почуствал лично обиден от коментара ми , моля за извинение

Анонимен каза...

9ти не съм обиден и мисля че си прав само не разбрах кой е "материалния закон" който е нарушен..питам те за да си изясня лично нещата и пак ти казвам че принципно си прав..

Анонимен каза...

10ти , благодаря за възможноста да развия тезата си за материалния закон :

Приетият правилник не кореспондира с чл.28.ал.3. Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган от Закона за нормативните актове .
Задължителните мотиви съгласно ал.2 на чл.28 , които трябва да са в предложението по проекта за нормативен акт са:
1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

10ти,ето справка от официалния сайт на община Троян за мотивите на проекта:

"Проект за приемане на нов правилник за организацията и дейността на ОбС – Троян за мандат 2011-2015 г.
Публикуван на Сряда, 07 Декември 2011 17:41
Мотиви за приемане на Нов Правилник за организацията и дейността на ОбС – Троян за мандат 2011-2015 г.
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Троян е приет за мандат 2007-2011 г. С изтичането на мандата се налага приемането на нов правилник. В периода на действие на този правилник настъпиха множество изменения в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Приет беше нов закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Приет беше нов Изборен кодекс. В действащия досега Общински съвет не беше избран заместник председател /заместник председатели/ и не бяха уредени техните права и задължения. Проблеми имаше с уреждането на възнаграждението на общинските съветници и подаването на болнични от тях. Правилника не уреждаше общинско сътрудничество и международните връзки на общинския съвет.

Всичко това налага да бъде изработен нов правилник за работа на Общинския съвет, в резултат на което Ви предлагаме ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Троян за мандат 2011-2015 г.

Забележка: Общинският съвет Троян уведомява всички заинтересовани граждани и организации че крайния срок за приемане на становища и предложения по предложения Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Троян е до 16.12.2011 г."

В мотивите липсват целите, които се поставят, финансовите средства, необходими за прилагането на Правилника, очакваните резултати от прилагането и не последно място - анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Мотивите са крайно недостатъчни за да бъде изпълнен цитирания по горе императивния текст на материалния закон и това е достатъчно основание Областен управител да върне за ново обсъждане проекта на нормативния акт.

Анонимен каза...

Демократичното управление, се изразява в гласността, и допитването. Хората имат право да знаят, а също и да изразят мнение, съгласие, или несъгласие с начина на управление! Уважавайте, за да ви уважават, и вярват!

Анонимен каза...

12-ти , принципите на откритост и съгласуваност при изработване на проект за нормативен акт са задължителни съгласно Чл. 26. ал.1. Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност от Закона за нормативните актове .

Незачитането на тези принципи /в случая от Председателя на ОС като вносител на проекта/ нарушава както законовите така и демократичните права на гражданите , като им се отнема реалната възможност с избрания от тях общински съвет да решават въпроси от местно значение- какъвто въпрос е приемането на въпросния Правилник.

Правилникът се явява основния закон по който работи местния парламент през мандата си и от който пряко зависи неговата работа .

Високата обществена значимост на този правилник задължава вносителя на проекта да организира и проведе обществено обсъждане с което зачитат принципите на откритост, прозрачност, съгласуваност и гластност.

Анонимен каза...

ГЕРБ имат огромен кадрови проблем. Като започнеш от бившия вече кмет на Троян който поради огромното си некадърност и калпаво управление бе отсвирен от народа на изборите и сега е едно голямо недоразумение/разбирай пазарлък между ПП/ като председател, продължиш към зам.областният/едва ли е нужно да му пиша автобиографията, добра познат е на троянската общественост/ и стигнеш до областният управител-младо и умно момиче, но не в държавно административното управление.Не са за там тия хорица, но няма други верни на партията.Резултатите ще са тези. Кат викаше Христо Стоичков-Ми толкоз моем!

Анонимен каза...

Виж им представителите на ГРОБ в Троян и ще ти стане ясно какъв им е капацитета.Шивачи на възглавнички, шофьори и прочие...Ааа и ижнере Атанасов!

Анонимен каза...

за 14-ти и 15-ти, тук не става въпрос за кадрови потенциал на която и да е партия , а само за защита и отстояване на граждански права и ако не си защитаваме сами правата винаги някой друг ще ни е виновен – ту тази или онази партия , но това не е извинение за гражданската безотговорност която за съжаление през последните години е ужасно срамна …

Анонимен каза...

И кой досега ти отстояваше правата,гражданино?
Дилянката,Минчо,Ачо или Колю?
А това,че си безотговорен, си е лично твой проблем и не говори добре за теб!

Анонимен каза...

17-ти , аз не съм чакал да дойде някой от Марс да ми защитава гражданските права, а сам съм си ги защитавал - вервай ми

Анонимен каза...

Той 17-ти е чел през ред,не му се сърди.

Анонимен каза...

19-ти, Принципа за Отчетност с който се гарантира, че избираемите представители на властта и назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите действия липсва в Правилника на общинския.
Този принцип въвежда лична финансова отговорност на общинските съветници за приетите от тях решения, което означава, че за всяко върнато и отменено решение на ОС ще бъдат налагани лични финансови санкции на всеки един общински съветник гласувал за приемане на незаконосъобразното решение.

Този принцип е от официален евродокумент който е ратифициран от Република България и е задължителен за органите на местното самоуправление и тъй като в мотивите на проекта за правилник липсва задължителния законов анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и той не е заложен с което ОС Троян е нарушил изискване на ратифициран евродокумент.

Анонимен каза...

Областния управител в изпълнение на своите законови задължения би трябвало да върне целия Правилник за ново обсъждане за да бъде съобразен и в съответствие с правото на Европейския съюз, но предполагам , че на следващато заседание Председателя на ОС ще направи предложения в Правилника за съответствие с правото на Европейския съюз.

Анонимен каза...

Миньо, Миньо-о-о и тук се овапца. Защо не ходиш на Трапето да си ядеш пенсията бе, човече? Върви си в мир - не се излагай повече!

Анонимен каза...

Не беше Минчо, не беше буца сирене.Трябва да е много ценен кадър, след като от доста време се е превърнал в "плювалник", а го държат, а и самия той, си стои и си трае. Толкова си е повярвал, че нищо не може да го помести от стола! Оставете го, да си вярва и се изживява! Смилете се над човека, все пак е на възраст за уважение!

Анонимен каза...

Стамат каза:Разберете,че наш Миня е човек -послушник.Целия му живот е минал в слушане и изпълнение на възложеното му,така беше като шеф на милицията,така беше като зам.шеф на затвора в Ловеч,като кмет на общината,така е като прецедател на ловното и там го командва една дълбожка къдрава тиква,така ще е и в общинския съвет през следващите 4 г.т.е. казано с две думи:изобщо не знае на кой свят се намира.

Анонимен каза...

24-и, не знаеш как се пише председател, ама иначе си тръгнал да правиш изказвания. :))

Анонимен каза...

Не сме като теб безгрешни

Анонимен каза...

Алоуу,25-ти, я се пробвай да напишеш малко повече от един ред та да те видим ти колко грешки ще направиш:кой не греши бе градски....?????

Анонимен каза...

ЗМСМА /Закон за местното самоуправление и местната администрация/
Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съветник е длъжен:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) При неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер, определен в правилника по чл. 21, ал. 3.
*
Правилника на ОбС не може да противоречи на Закона. В закона ясно е посочено за какво се налагат санкции и всякакви други санкции, вкарани с някаква друга умисъл в Правилника на ОбС, които не кореспондират с материалния закон са недопустими.
Колкото до споменатите от Т21 други задължения на общ.съветник, да, там също има санкции, но те са с морален характер и "санкционирането" се извършва по време на Избори. Е, в Троян е малко по-различно. Колото повече работиш - толкова по-голяма "санкция" отнасяш.
п.п. Правилника на ОбС, който бе приет с множество законови нарушения по процедура на приемането и по същество по отделните текстове е протестиран пред Окръжна прокуратура и Областната управа.
Илиян Пеевски

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |