СБАЛББ - Троян си избира банка за комплексно обслужване

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян“ ЕООД (СБАЛББ - Троян) на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закон за обществените поръчки, във връзка с чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед № 138/03.10.2022 г. на управителя на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД, Троян

ОБЯВЯВА:

ПРОЦЕДУРА за избор на финансово-кредитна институция, която да предоставя комплексно банково обслужване на територията на град Троян, съобразно изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие. Наименованието на процедурата: „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ - Троян” ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години“.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА за участие е публикувана на интернет страницата на Възложителя www.sbalbb-troyan.com, от където може да бъде изтеглена или може да бъда получена при поискване на място в сградата на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, отдел „Счетоводство“, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. “Васил Левски” 253 до 16:00 ч. на 20.10.2022 г., включително.

УЧАСТНИЦИ в процедурата могат да бъдат банки по смисъла на Закона за
кредитните институции (ЗКИ), които:

    1.1. представят Лиценз (съгласно с чл. 15 от „Наредба №2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции” (загл. доп. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., обнародван в ДВ, бр. 6 от 19.01.2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 15.05.2009 г., изм., бр. 48 от 24.06.2011 г.), издаден от БНБ за извършване на банкова дейност и заповед на БНБ за извършване на
дейност – като се представят заверени копия;
    1.2. документ за последен кредитен рейтинг от агенция за кредитен рейтинг -
заверено копие;
    1.3. наличие на работещ банков клон/офис на територията на град Троян;
    1.4. декларация, придружена с доказателства, за степента и броя на защитните
механизми на интернет платформата за банкиране.
ОФЕРТИТЕ се подават в срок до 16:00 ч. на 20.10.2022 г. в отдел „Счетоводство“ на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. “Васил Левски” №253. В случай, че офертите се подават чрез куриерска фирма, то същите следва да бъдат входирани в срок до 16:00 ч. на 20.10.2022 г.

ОТВАРЯНЕТО на офертите ще се извърши на 21.10.2022 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. “Васил Левски” 253 от длъжностни лица, определени със заповед на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян. Същите лица извършат разглеждане и оценка на офертите.

ОЦЕНЯВАНЕТО на предложенията на всеки един участник ще се извършва по критерия “икономически най-изгодна оферта“, която ще бъде формирана от количествени критерии и неколичествени критерии съгласно указанията за участие в процедурата.

Д-р Цветомила Дудевска, д.м.
управител на СБАЛББ - Троян

Начало

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |