Стартира проект за модерно външно осветление на Априлци, Велчево, Драшкова поляна и Скандало

Проект „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци”

ПРОЕКТЪТ се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, код на Процедурата: BGENERGY-2.001.

БЕНЕФИЦИЕНТ по проекта e Община Априлци, партньор е норвежката фирма International Development Norway Association, представлявана от Anders Stolan. Ръководител на проекта e Йонко Йонков, а договорът за безвъзмездна финансова помощ - № BGENERGY-2.001-0082-016/ 2021 г., e със срок на изпълнение 14 месеца и размер на безвъзмездната финансова помощ  100%,  с обща стойност на безвъзмездната помощ 613 005 лв. (313 421 евро).
 
ФИНАНСОВИЯТ механизъм на ЕИП включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Трите държави донори работят в тясно сътрудничество с Европейския съюз по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство. Финансовият механизъм на ЕИП се финансира съвместно от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, като приносът на всяка държава е съобразен с БВП на страната. Финансовият механизъм на ЕИП представлява приноса на Кралство Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Норвежкият финансов механизъм и финансовият механизъм на ЕИП допринасят за намаляване на социалните и икономически неравенства и укрепване на двустранните отношения с държавите бенефициери в Централна и Източна Европа и Балтийския регион.

ПРОЕКТЪТ „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци” по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините” има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Априлци, на територията на следните населени места – гр. Априлци, с. Велчево, с. Драшкова поляна, с. Скандало, и да подобри условията на живот на населението.

ЕНЕРГИЙНО ефективното осветление е приоритет както на национално, така и на европейско ниво. Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което  оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. Една от основните цели на Програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следния резултат – подобряване на енергийната ефективност в общините, което напълно съответства  на целта на проекта и е в съответствие с целите на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

РЕЗУЛТАТИ от изпълнението на проектните дейности са: 

     • Реализирането на енергоспестяващите мерки (ЕСМ) освен до значителни икономии, ще доведе и до подобряване комфорта на обитаване и ще гарантира нормативните параметри на осветителната система на територията разглежданите села;
     • След прилагане на ЕСМ е установен потенциал за намаляване на разходите на електроенергия, който се равнява на 443 828,66 kWh спрямо базовата линия, в парично изражение – 93 142 лв. с ДДС годишно, с общ екологичен еквивалент 523,7 тона CO2 годишно.

ЗА ПРИВЕЖДАНЕТО на съществуващата осветителна система в допустимите норми, е необходимо да се приложат редица енергоспестяващи мероприятия, включващи както подмяна на остарелите осветителни тела с висок разход на енергия, така и цялостна модернизация и реконструкция на уличното осветление. След реализирането на проекта за реконструкция на уличното осветление ще се постигне високо ниво на икономия, както от спестената електрическа енергия, така и от спестените директни разходи по поддръжката на системата. Реализирането на ЕСМ освен до значителни икономии, ще доведе и до подобряване комфорта на обитаване и ще гарантира нормативните параметри на осветителната система на територията на община Априлци.

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |