Разяснения за газовите уредби на автомобилите

* „Когато собственик на превозно средство установи, че експлоатационният срок на монтирания резервоар за пропан бутан или метан е изтекъл, следва да подмени резервоара“

Актуално

Във връзка с проблемите с масово използваните у нас, включително и в Троян, автомобилни газови уредби (АГУ) и зачестилите проверки и глоби потърсихме професионален коментар от Съюза на българските автомобилисти (СБА) – клон Троян. По-долу четете подробния отговор.

В КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ИААА

ОТ 1 МАРТ 2013 Г. нормативната уредба за монтажа и първоначалната проверка на допълнително монтираните в моторните превозни средства (МПС) уредби, позволяващи работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ, пропан бутан) или сгъстен природен газ (СПГ, метан) – т. нар. автомобилни газови уредби (АГУ), е в компетенциите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, респективно на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

ПРАВИЛАТА за монтажа на автомобилните газови уредби са определени с Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.). А правилата за първоначалната проверка – с Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на автомобилите.

ЗА АГУ, МОНТИРАНИ СЛЕД 1 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

НА ПЪРВОНАЧАЛНА проверка подлежат автомобилните газови уредби, които са допълнително монтирани в моторните превозни средства след 1 септември 2014 г. Не се извършва първоначална проверка на автомобилните газови уредби, когато:
• в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство е отразено оборудването му с автомобилна газова уредба;

• има издаден паспорт за монтирането на автомобилната газова уредба;

• за моторното превозно средство има издадено удостоверение за техническа изправност, в което е отразено, че същото е с монтирана автомобилна газова уредба.

НАЛИЧИЕТО НА АГУ ТРЯБВА ДА Е ОТРАЗЕНО  В ТАЛОНА

ВСЯКА промяна в данните за регистрирано превозно средство или неговия собственик следва да са отразява в свидетелството за регистрация на превозното средство. Предвид разпоредбите на чл. 3, ал. 5 от Наредба № I-45 (от 24 март 2000 г.) за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на МПС и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г., в сила от 30 май 2014 г.) промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство при извършване на първата промяна в регистрацията след монтирането на АГУ, но не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата.

ОБРЪЩАМЕ ви внимание, че преди влизането в сила на разпоредбите на чл. 3, ал. 5 от Наредба № I-45 всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство, каквато се явява и монтирането на АГУ, е следвало да се заяви за регистрация пред съответните звена „Пътна полиция“ в 14-дневен срок от настъпването й. За отразяване в свидетелството за регистрация на обстоятелството, че моторното превозно средство е оборудвано с АГУ, следва да се представи:
• удостоверение за първоначална проверка на автомобилна газова уредба по Наредба № Н-32, когато уредбата е монтирана след 1 септември 2014 г.;

• паспорт за монтирането на автомобилната газова уредба, протокол за допълнително монтиране на автомобилна газова уредба по Наредба № Н-3 и/или удостоверение за техническа изправност по Наредба № Н-32, в което е отразено, че моторното превозно средство е с монтирана автомобилна газова уредба, когато уредбата е монтирана преди 1 септември 2014 г.

ПЕРИОДИЧНИТЕ технически прегледи на превозните средства обхващат комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението по пътищата и опазването на околната среда. В тази връзка когато при извършване на периодичен технически преглед се установи, че моторното превозно средство е оборудвано с автомобилна газова уредба, следва да се извърши проверка за изправността на уредбата – независимо дали в свидетелството за регистрация е отразено оборудването на моторното превозно средство с автомобилна газова уредба.


ИЗИСКВАНИЯТА към автомобилните газови уредби, работещи с втечнен нефтен газ (пропан бутан), са определени в Правило № 67 на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН, а към тези, работещи със сгъстен природен газ (метан), в Правило № 110 на ИКЕ на ООН. В Правило № 67 на ИКЕ на ООН не е предвиден максимален експлоатационен срок на резервоарите (бутилките) за пропан бутан, поради което е прието за експлоатационен срок на резервоарите (бутилките) за пропан бутан да се взема предвид срока, заложен от производителя, който обикновено е 10 години. В Правило № 110 на ИКЕ на ООН е предвиден максимален експлоатационен срок на резервоарите за метан от 20 години.

ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА БУТИЛКАТА – ПОДМЯНА

КОГАТО собственик на превозно средство установи, че експлоатационният срок на монтирания резервоар за пропан бутан или метан е изтекъл, следва да подмени резервоара с друг, чиито експлоатационен срок не е изтекъл. След смяната на резервоара за пропан бутан или метан следва да се извърши първоначална проверка на автомобилната газова уредба.

ПРИ ПЕРИОДИЧНИТЕ технически прегледи на превозните средства се следи за изтичането на експлоатационния срок на резервоарите за пропан бутан и метан. Когато при периодичен технически преглед на превозно средство се установи, че експлоатационния срок на монтирания резервоар за пропан бутан или метан е изтекъл, се счита, че превозното средство е технически неизправно.

ЗА ПРЕВОЗНИТЕ средства, регистрирани в други страни от Европейския съюз, обстоятелството, че са оборудвани с автомобилна газова уредба, трябва да е отразено в свидетелството за регистрация. При пререгистрация на такова превозно средство в България в свидетелството му за регистрация следва да се отбележи, че превозното средство е оборудвано с АГУ.

м. март 2020 г.
СБА - Троян

2 коментара:

Стоян Борджуков каза...

Как се промушва човек през КАТ:
0) Минаваш на преглед на пътя за Белиш и получаваш РОЗОВИЯТ докумет.
1) Вземаш си отпуска и в 7:00 до 7:15 кацваш в КАТ Ловеч и се бодваш на опашката до врата на салона.
2) Спокоен си и не слушаш какво си говорят околните, дали си правят списъци или се псуват... все едно ги няма.
3) В 8:20 си вадиш документите и ги подреждаш на 2 купчинки:
- голям талон
- малък талон
- гражданска отговорност
- протокол за монтажа на газовата
- розовия лист от прегледа
- картонения талон за стандартния преглед
всичко това защипано с кламер

втората купчинка:
ксерокопие на:
- розовия лист
- протокола за монтажа
- катона с прегледа
може и на гражданската и ще ви го върнат
- 3 бележки за платена такса от 25 лева
таксата може да платите когато влезете в салона на гишето на банката или вътре с дебитна или кредитна карта

Без таксата всичко друго трябва да държите в ръце в 8:20!
В 8:30 се появява шефът на явно отдела по регистрация Делян ... и носи талончета. Отваря врата и избутва тълпата назад по стълбата. Поединично преглежда човек по вовек кой какви документи носи и на хората с точни документи дава талонче с номерче. И тълпата постепенно напълва залата. Обикновено раздава между 25-30 талончета и работата почва. На 2 гишета. За всеки човек отиват между 5 и 10 минути. Всеки "обработен" излиза и се запътва към халето зад сградата, където ... изглежда му се подписват на документите. И се връща в салона, но вече на дясната врата... и чака. След като екипът обработи раздадените талони започват да печатат и ламинират новите голям и малък талон. И извикват щастливците. Около 10:30 всички от първата група са щастливи.
Така става!

Djigata каза...

Ако сте спазили закона и всичко е направено когато трябва сега нямаше да висите на опашка! Сетихте се откакто започнаха проверките. С нетърпение чакам глобите за "ксенон" и не регулирани фарове. И всякакъв друг "криминален" тунинг.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |