Община Троян – подаване на заявления за гласуване на МИ 2019

Община Троян МИ 2019 

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове, в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

В периода от 16.09.2019 г. до 20.10.2019 г. , включително  всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до Кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец. Заявлението е (Приложение № 7-МИ), по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс. Заявлението се подава саморъчно подписано.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

  До 16.09.2019 г. гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателния списък-част II, представя заявление-декларация (Приложение № 8-МИ), по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на Община Троян, съгласно чл. 408, ал. 1, във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс.

Вписаните граждани в избирателните списъци-част II, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

В периода от 16.09.2019 г. до 26.10.2019 г.,  до предаването на списъците на секционните избирателни комисии, избиратели, които са пропуснати в избирателния списък, отпаднало е основанието им за заличаване от избирателния списък, лицата изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината, кметството или кметското наместничество. Заявлението (Приложение 10-МИ), съгласно чл. 27, ал. 3, 4 и 6, във връзка с чл. 45, ал. 1 от Изборния кодекс се подава саморъчно подписано от избирателя.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

В периода от 16.09.2019 г. до 12.10.2019 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец подписано саморъчно до кмета на общината, кметството или кметския наместник по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 17-МИ), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено и по пощата, факс или чрез електронно заявление.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index.

В периода от 16.09.2019 г. до 12.10.2019 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 13-МИ), чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник саморъчно подписано.

Условие за вписване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 или подадено чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index

В периода от 16.10.2019 г. до 26.10.2019 г., до предаването на списъците на секционните избирателни комисии избиратели, които са вписани в списъка на заличените лица, но имат право да гласуват, могат да поискат да се запознаят с основанието за заличаване и да поискат да бъдат изключени от списъка. Заявлението (Приложение № 11-МИ), съгласно чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс се подава до Кмета на общината, Кмета на кметството или кметския наместник, подписано саморъчно. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи, че лицето има право да гласува.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и изпратено на e-mail: anita@troyan.bg или факс 0670 6 80 60 или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index.

До 21.10.2019 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 12.10.2019 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия, съгласно чл. 37 ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението (Приложение № 17-МИтрябва да е собственоръчно подписано и подадено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. (чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК). 

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено и по пощата, факс или чрез електронно заявление. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index.

В изборния ден 27.10.2019 г., избирател който установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в избирателния списък.

Удостоверението се издава от Кмета на общината, Кмета на кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и документи или при служебна проверка, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс избирателят се изключва от списъка на заличените лица, след подаване на Заявление (Приложение № 12-МИ), съгласно чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 от Изборния кодекс, до Секционната избирателна комисия, подписано саморъчно.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

Община Троян

Приложение №7-МИ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

………………………………………………………

ОБЛАСТ …………………...........…………………


ЗАЯВЛЕНИЕ
за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

от ………………………..……....…………..................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН/ЛН …........................…., документ за самоличност вид ........................ № ……………....., издаден на ..................... от ………………………….. постоянен адрес/адрес на пребиваване  гр./с. ..................................., община ......................, район .................., област ......................... ж.к./ул. .........................................., бл. № ........ вх. ....., ет. ....., ап. …....
Моля да бъде отстранена следната непълнота/грешка в избирателния списък за произвеждане на  изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за избирателна секция № …………………… гр./с. ……………………………………………….:
……………………………………………...…….……..........…………………………..……….…
…………………………………………………...………….......…………………………..….……
(непълнотата/грешката се описва)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Дата …………………………г.
Подпис:

Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно 7 дни преди изборния ден.
Кметът или кметският наместник разглежда заявлението до два дни и се произнася с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.
Избирателят може да обжалва решението пред съответния административен съд в двудневен срок от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване и се обявява незабавно.

Приложение № 8-МИ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
за вписване в избирателен списък – част II
(по чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс)
от ………………..……....…………..................................................................................................,
(име съгласно удостоверението за пребиваване)
ЛН …..........................…., удостоверение за пребиваване № …………………....., издадено на ..................... от ………….……………….. адрес на пребиваване: гр./с. ......................................, община ..................................., район ..............................., област ........................................, ж.к./ул.. ......................................................................., бл. № .......,. вх. …...., ет. ....., ап. …....

Желая да бъда вписан/а в избирателния списък – част II за гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. по адреса ми на пребиваване в Република България.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. съм навършил 18 години към изборния ден;
2. съм гражданин на ................................
3. имам статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България;
4. не съм поставен под запрещение;
5. не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
6. адресът ми на пребиваване в Република България през последните 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите е: гр./с. ……………...................................... община …...................................... район .......................... област ……………........................ ж.к./ул. …………………………….................................... бл. № ........ вх. ....., ет. ....., ап. …...
7. не съм лишен от право да избирам в ...................................................... – държавата, чийто гражданин съм;
8. данните от личната карта/паспорта ми са както следва (на латиница), издадени от държавата по произход:

ФАМИЛНО ИМЕ:


ИМЕ:
МОМИНСКО ИМЕ:

ИМЕ НА МАЙКАТА:


ИМЕ НА БАЩАТА:

ДАТА НА РАЖДАНЕ:

МЯСТО НА РАЖДАНЕ:


ПОЛ:

ЛИЧНА КАРТА/ПАСПОРТ №
ИЗДАДЕН НА


ВАЛИДЕН ДО
ИЗДАДЕН ОТ
ИЗБИРАТЕЛЕН НОМЕР:

ЛИЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

АДРЕС:
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.Дата ………………………… г.                                          Подпис:


Декларацията се подава не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се съхранява до следващите избори за общински съветници и за кметове от съответната общинска администрация.

Приложение № 10-МИ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………………………………………………
ОБЛАСТ …………………...........…………………

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък
(по чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)

от ………………………..……....…………..................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН/ЛН ….....................…., документ за самоличност вид ........................ № ……………....., издаден на ................................. от ………………..………….., удостоверение за пребиваване № ……………………....., издадено на ……................... от ………….……………………., дата на регистрация ………………………………, постоянен адрес/адрес на пребиваване: гр./с. ................................................ община ..................................... район ................................ област ......................... ж.к./ул. .......................................... бл. № ........ вх. ....., ет. ....., ап. …...

Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по:
постоянен адрес, където имам право да гласувам в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

адрес на пребиваване, където имам право да гласувам в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., съгласно подадената от мен декларация за вписване в избирателния списък Част II с вх. № ...............................................;
(Отбележете  желанието си само в едно от квадратчетата. Възможен е избор само на едно квадратче)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Дата ………………. г.                                                         Подпис: ……………….

Заявлението се подава от български граждани или от граждани на друга държава – членка на ЕС до кмета на общината, района, кмета на кметство или кметския наместник.
Вписването се извършва от органите по чл.23, ал. 1 от ИК по писмено искане на избирателя до предаването на списъците на СИК.
Отказът за  вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва  пред съответния административен съд в срок до два дни от съобщението.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 23, ал. 1 и постановява решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване (чл.45, ал. 1 ИК).

Приложение № 11-МИ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............


ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица преди
предаване на избирателния списък на СИК
(по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)

от …………………………………………………....…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ….............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД № ………………….., изд. на ........................................... от ……………………………….....,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………
Желая да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 ИК (списъка на заличените лица) за гласуването при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в секция № …………………………, гр./с. ………………………………......
Основанието за включването ми в списъка на заличените лица не е налице/е отпаднало. В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е налице/е отпаднало, представям следните доказателства и документи:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


...……………………. г.                                                       Подпис: ………………….


Заявлението се подава до общинската администрация от лицата, за изключване от списъка на заличените лица. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.
След изключване на избирателя от списъка на заличените лица, имената и адресът му се вписват незабавно в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 ИК) от органа по чл. 23, ал. 1 ИК.

Приложение № 12-МИ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............


ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 от Изборния кодекс)

от …………………………………………………....…………………………………,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД № ………………….., изд. на ........................................... от ………………………………...,
постоянен адрес …………………………………………………....……..……………………

Желая да ми бъде издадено удостоверение по чл. 40, ал. 1 ИК, от което да е видно, че основанието за включването ми в списъка на заличените лица на основание чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 ИК в секция № ……………, гр./с. ………………………………. не е налице/е отпаднало.
Същото ще ми послужи пред СИК, за да бъда изключен/а от списъка по чл. 38 ИК за гласуването при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка не е налице/е отпаднало, представям следните доказателства (документи):
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


………………………… г.                                                   Подпис: ………………..

Исканията се правят от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.
Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и документи или при служебна проверка, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 ИК избирателят се изключва от списъка по чл. 38 от ИК чрез зачертаване с хоризонтална линия, попълва декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението и декларацията се прилагат към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската администрация“.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно. Решението на ОИК не подлежи на обжалване.

Приложение № 13-МИ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
………………….……………….......................................
ОБЛАСТ …………………………..….………...............


ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

………………………..……....…………..................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …....................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД ........................ № ……………....., издаден на ..................... от …………………………..

постоянен адрес: гр./с. .................................., община ....................., район ................., област ........................, ж.к./ул. ........................................., бл. № ......, вх. ....., ет. ....., ап. ...,

настоящ адрес към дата ……………………… г. (не по-късно от 6 месеца преди изборния ден): гр./с. .................................., община ....................., район ................., област ........................, ж.к./ул. ..............................................., бл. № ......., вх. ....., ет. ....., ап. ....

Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.Дата …………………….. г.                                                Подпис: …………………..

Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26-04.2019 г.
Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 12.10.2019 г., пред органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по настоящия адрес на избирателя. Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК.
Органът по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния адрес на избирателя и  предава информация за подадените искания на ГД „ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

Приложение № 17-МИ
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК
…………………………………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………………


ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

………………………..……....…………..................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН/ЛН …........................................, документ за самоличност ……....................................... № ………..……………....., издаден на ..................... от ……………….……………………..

постоянен адрес/адрес на пребиваване: гр./с. ......................................................................, община ....................................................., район ……................., област ..................................., ж.к./ул. ………………………........................................, бл. № ......., вх. ..., ет. ....., ап. …....

настоящ адрес: гр./с. ........................................, община ............................, район ................., област ........................, ж.к./ул. ..........................................., бл. № ......., вх. ....., ет. ....., ап. ...
(данните за настоящия адрес се попълват само когато избирателят предварително е подал заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес)

Желая да упражня правото си на глас в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с подвижна избирателна кутия.

Прилагам копие от документ № …………………………………...…, на ТЕЛК/НЕЛК …………………………………………………………………………...………………………

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Дата ………………….. г.                                                    Подпис: ……………..Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден (12.10.2019 г.) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.
Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (21.10.2019 г.)  и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес /адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК,  и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |