„Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД, Троян – проект за повишаване на производствения капацитет

ПРОЕКТ „Повишаване на производствения капацитет в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД и внедряване на машини и съоръжения, водещи до експортен потенциал“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 е реализиран с финансовата подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие и включва инвестиции в следните производствени материални активи:
- 2 броя индустриален миксер;

- 1 брой  допълнителен казан за миксер;

- 1 брой повдигач-обръщач за казани на миксер;

- 1 брой предпруферна зона;

- 1 брой  автоматичен делител с окръглител и две ротационни фурни,
закупени след провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016.
ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е внедряване на нови машини и производствени съоръжения, които ще доведат до нарастване на производителността на предприятието, ще дадат възможност за навлизане на нови (чуждестранни) пазари, за увеличаване производствения обем и асортимент и ще бъдат предпоставка за растеж и създаване на нови работни места.

ВСЛЕДСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ще бъдат постигнати следните цели на проекта:
1. Навлизане на чуждестранни пазари и увеличаване на износа и на експортния потенциал на годишна база; 

2. Увеличаване на производителността с 30 процента; 

3. Създаване на най-малко 6 нови работни места.
Сключеният административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.012-0010-C01 е с краен срок на изпълнение до 09.06.2019 г. и общ бюджет 389 879,11 лв., от които финансиране от ЕС на стойност 198 838,34 лв. и национално съфинансиране в размер на 35 089,13 лева.

 „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД, Троян

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |