ЛАС отхвърли жалбата на Николай Тодоров, той обжалва

* Според ловешките съдии прекратяването на правомощията на председателя на ОбС не подлежи на съдебен контрол * Потърпевшият с подозрения, че е упражнен политически натиск

Сблъсъци

НА СВОЕ закрито заседание от 14 февруари т. г. Ловешкият административен съд (ЛАС), четвърти съдебен състав с председател Димитрина Павлова, е отхвърлил жалбата на Николай Тодоров срещу предсрочното прекратяване на правомощията му като председател на Общинския съвет в Троян и е прекратил производството по образуваното административно дело. Припомняме – председателят бе свален (по предложение на групата на ГЕРБ) на заседанието троянския местен парламент на 21 декември 2017 г. с мнозинство от 15 гласа и на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 23, ал. 1, т. 4 от Правилника за работа на Общинския съвет.

В ЖАЛБАТА на г-н Тодоров до ЛАС този „вот на недоверие“ е обявен за нелегитимен и противоречащ на закона. Но ЛАС отсъжда, че прекратяването на председателските правомощия не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, тъй като тези правомощия „възникват и се прекратяват от вота на общинските съветници, съгласно изричните норми на ЗМСМА“ и с прекратяването им „не се накърняват лични права и интереси, или обществени такива, за да бъде обоснован правен интерес от съдебно обжалване“ .

ПРЕД Т21 Николай Тодоров сподели, че е обжалвал решението на ЛАС пред Върховния административен съд и очаква становището на върховните съдии. Като изрази подозрение, че ловешкото отсъждане по жалбата му е взето под политически натиск. „Не допуснаха гледане на делото, защото е ясно, че влезе ли в съда – печеля“, допълни експредседателят.

Т21

Още по темата:

11 коментара:

Анонимен каза...

Жалка картинка.
Не отдавна имах допирни точки и с троянския и с ловешкия съд.
Троянският скалъпи делото да е угодно на определени хора,с аргоменти които не биха издържали в нито един нормален съд.
А след това ловешкият потвърди без дори да си направи труда да се запознае с делото.
Така беше наредено,за да не се наруши авторитета на една институция.
И като си помисля,че за този цирк се плаща от моите и нашите данъци,ми става много тъжно и болно.

Анонимен каза...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №
гр. Ловеч, 14.02.2018 година
ЛОВЕШКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, четвърти административен състав в закрито заседание на четиринадесети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА ПАВЛОВА
като съобрази представените по адм. дело № 8 по описа за 2018 год. на Ловешкия административен съд, доказателства, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе съобрази следното:
Административното дело е образувано по жалба от Н.В.Т., с посочен адрес: ***, чрез. Адв. Б. Д., с адрес за съдебни съобщения и призовки в *** , срещу Решение № 589 от 21.12.2017 година по Протокол № 27 на Общински съвет Троян, с което на основание чл. 21 ал. 1 т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23 ал.1 т.4 от ПОДОбС общинският съвет е прекратил предспочно правомощията на председателя на ОбС Троян – Н.В.Т..
В жалбата са развити доводи, че с оспореното Решение № 589/21.12.2017 год. Общински съвет Троян е гласувал „вот на недоверие“ към председателя на съвета Н.Т.. Твърди, че пряката и непосредствена последица от „вота на недоверие“ противоправно засяга правата и законните интереси, които е придобил с Решение № 7 от 19.11.2015 год. за избора му за Председател на общински съвет Троян за мандат 2015- 2019 година. Включително личното му право на възнаграждение за заеманата длъжност за целия период на мандата, свързания с това трудов и осигурителен стаж, който се прекъсват като последица от приетия „вот на недоверие“ и представляват негови лични права, произтичащи от изпълнение на длъжността председател на общински съвет Троян. В този смисъл „вота на недоверие“ към председателя на общински съвет Троян Н.Т. носи за него белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, поради което в 14 (четиринадесет) дневен срок от приемането му го оспорва изцяло и моли съда да прогласи неговата нищожност или го отмените, като незаконосъобразно.
Жалбата е подадена директно в Административен съд Ловеч, поради което с определение от 30.01.2018 г. съдът е изискал от органа да представи по делото заверено копие от административната преписка по приемане на оспореното решение. Преписката е постъпила в указания срок, като Общински съвет Троян чрез неговия председател е депозирал и становище, че е законово недопустима.
Съдът, като извърши преценка на доказателствата по делото и на доводите на страните, както и след служебна проверка относно допустимостта на съдебното оспорване, приема, че жалбата е редовна, но процесуално недопустима поради следните съображения:
За да е процесуално допустимо оспорването е необходимо наред с останалите условия да е налице като абсолютна положителна материална предпоставка годен за съдебно обжалване административен акт, който да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност по критериите на чл.146 от АПК. В настоящият случай предмет на оспорване е Решение № 589 от 21.12.2017 година, обективирано в Протокол № 27 от 21.12.2017 г. на Общински съвет Троян, с което на основание чл. 21 ал. 1 т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23 ал.1 т.4 от ПОДОбС общинският съвет е прекратил предспочно правомощията на председателя на ОбС Троян – Н.В.Т., след проведено тайно гласуване. 19 общински съветника -15 гласа „за” и 4 „против”.
Взетото решение не представлява по своята същност административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, тъй като не е властническо волеизявление, отнасящо се към подчинен субект.

Анонимен каза...

С правната норма на чл.45 ал.3 от ЗМСМА е предвидено, че актовете на общинския съвет подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани пред административния съд. В цитираната норма терминът „актове“ е употребен като родово понятие, като на оспорване по реда на АПК подлежат тези от актовете на общинския съвет, с които се регулират административни правоотношения. Обстоятелството, че издател на решението е административен орган – общинският съвет не означава, че то може винаги да бъде оспорено пред административния съд по реда на чл.145 от АПК. Не всички актове на общинския съвет имат характер на административни актове, тъй като не формата, а съдържанието им като властническо или гражданско правно волеизявление е определящо за вида им като правни актове. Решение на общински съвет може да бъде оспорено по този ред, ако съставлява административен акт, а именно волеизявление на административен орган в изпълнение на делегирани му със закон властнически правомощия, с което се създават права, възлагат се задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на граждани и организации.
Решението, предмет на жалбата, не притежава тези характеристики.
С разпоредбата на чл.24 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, се овластява общинският съвет да избере свой председател, а с тази на чл.24 ал.3 ЗМСМА предсрочно да го освободи. Решението на общинския съвет за предсрочното освобождаване, както и на избор на нов председател на колективния орган на местното самоуправление, не подлежи на съдебен контрол /чл.24 от ЗМСМА/.
Съгласно разписаните правомощия и кореспондиращите с тях, задължения на председателя на общинския съвет в разпоредбата на чл.25 от ЗМСМА, същият има единствено организационни и представителни функции, което изключва качеството му на орган с властнически правомощия, респ. не е и самостоятелен орган на власт в традиционния смисъл на това понятие.
С обжалваното решение предсрочно са прекратени правомощията на избрано лице на длъжност с представителни функции, като заемането не е право, гарантирано от закона. Изборът на председател зависи от тайния вот и мнозинството на получените гласове на общинските съветници при неговото упражняване, предоставен е на преценката на самия общински съвет, следователно е решение по целесъобразност, а такава преценка не подлежи на съдебен контрол, защото съдът няма законно основание да промени волята на съветниците кой да ги ръководи и представлява. Законодателят е визирал само начина на избор и на прекратяване правомощията на председател на общинския съвет, съобразно чл. 24 ал.1 и ал.3 от ЗМСМА, но не и съдебен контрол върху решението за избора. По аргумент на чл.30 ал.4 т.5 от ЗМСМА съдебният контрол е регламентиран само досежно решението на ОбС за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник, т. к. с това решение се накърняват права, произтичащи от вота на населението. В тази връзка и с оглед наведените в жалбата оплаквания следва да се отбележи, че съдържанието на оспореното решение на ОбС, налага по несъмнен начин извода, че касае единствено изпълнението от Н.В.Т., на правомощията на председател на Общинския съвет, но не и качеството на общински съветник на това лице. Общинският съветник е представител на населението на общината в органа за местно самоуправление и законодателят е гарантирал само на него стабилен правен статут и възможност за съдебен контрол при предсрочно прекратяване на правомощията му. Изборът на председател на общински съвет засяга единствено представителната власт на органа на местното самоуправление. Законът не гарантира право на общински съветник да бъде избран за председател на общинския съвет, поради което не е наличен ред за защита против

Анонимен каза...

решение на общинските съветници за предсрочно прекратяване пълномощията на председател, както и на избор на такъв.
Председателят на общинският съвет, освен коментираните по-горе представително - организационни функции, няма повече правомощия относно същностните дейности на общинския съвет, от тези на останалите общински съветници, от чиито състав се избира. При осъществяването на тези функции не приема актове, които да създават права и задължения за гражданите и юридическите лица. Председателят на общинският съвет не е орган на изпълнителната власт, длъжността е изборна, и по принцип се заема за определен срок, съвпадащ с мандата на избиращия орган, като няма пречка за предсрочно прекратяване на правомощията по преценката на общинските съветници, които са го избрали.
Решението на общинския съвет за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя му не подлежи на съдебен контрол. Председателят на общинския съвет се избира измежду състава на общинските съветници и няма статут на едноличен орган на държавна власт. Правомощията на председателя възникват и се прекратяват от вота на общинските съветници, съгласно изричните норми на чл.21 ал.1 т.3 и чл.24 ал.1 и ал.3 от ЗМСМА.
Правото да бъде избран за председател на общинския съвет има всеки един от общинските съветници, поради което с прекратяване на пълномощията на председателя не се накърняват лични права и интереси, или обществени такива, за да бъде обоснован правен интерес от съдебно обжалване. В този смисъл е недопустимо по пътя на съдебното обжалване да се подлага на контрол волята на общинските съветници кой да ги представлява и ръководи.
Следва да се отбележи, че в случая не намира приложение и общата разпоредба на чл.120 от Конституцията на Р.България, съгласно която на обжалване подлежат всички административни актове, които засягат права и интереси на гражданите и организациите.
С оглед действащата нормативна уредба, безспорно както изборът на председател, така и предсрочното прекратяване на неговите правомощия е суверенно право и въпрос на политическа воля, предоставен на преценката на общинския съвет, който при реализацията му не действа като административен орган по смисъла на § 1 т. 1 от ДР на АПК. Следователно, неговият избор и предсрочното прекратяване на правомощията му е суверенно право и въпрос на политическа воля и целесъобразност на местния парламент, която не може да бъде контролирана от съда.
Решение с такъв характер не представлява административен акт, годен за съдебен контрол за законосъобразност, който контрол включва и проверката за нищожност.
Дори и да са налице съществени процесуални нарушения при свикване на заседанието по дневния ред, както и такива по формата относно ангажираните в решението фактическите и правни основания, в каквато насока са изложени оплаквания, същите са ирелевантни за делото и не подлежат на обсъждане при липса на законова възможност за съдебен контрол над самото решение.
В този смисъл е и трайно установената и непротиворечива практика на различни състави на ВАС по аналогични казуси, застъпена в Определение №10238/08.07.2013 г. на ВАС по адм.д. №8429/2013 г. на IV о., Определение №10530/14.9.2009 г. на ВАС по адм.д. №11624/2009 г. на IV о., Определение №2821/04.03.2009 г. на ВАС по адм.д. №13689/2008 г. на Ш о., Определение №15045/09.12.2009 г. на ВАС по адм.д. №14715/2009 г. на I о., Определение №7752/18.07.2007 г. на ВАС по адм. №3918/2007 г. на IV о., Определение №2245/19.02.2010 г. на ВАС по адм.д. №7478/2009г. на III о., Решение №3736/26.04.2005 г. на ВАС по адм.д. №9997/2004 г., III о. и други.

Анонимен каза...

Следователно и във връзка с изложените мотиви, оспореното решение на общинския съвет не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност от административния съд, поради което съдът намира жалбата за процесуално недопустима като насочена срещу акт, който не подлежи на оспорване, и същата следва да се остави без разглеждане и производството по делото да се прекрати.
Водим от горното и на основание чл.159 т.1 от АПК, Ловешки административен съд, четвърти състав
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.В.Т., с посочен адрес: ***, срещу Решение № 589 от 21.12.2017 година по Протокол № 27 на Общински съвет Троян, с което на основание чл. 21 ал. 1 т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23 ал.1 т.4 от ПОДОбС общинският съвет е прекратил предсрочно правомощията му на председател на Общински съвет Троян.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 8 по описа за 2018 година на Административен съд-гр.Ловеч.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му.
ПРЕПИС от определението да се връчи на жалбоподателят и на Председателя на Общински съвет Троян.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Анонимен каза...

Според Закона - ЗМСМА
Чл. 24.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Според - Правилник на ОбС Троян
Чл.23 ал.1 Правомощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно:
1. при подаване на оставка; 2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на Общинския съвет, взето по реда на чл.24, ал.1 от ЗМСМА;
3. при предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник;
4. след вот на недоверие, внесен от не по-малко от ¼ от общинските съветници и приет от Общинския съвет.
*

1. Открийте разликите между Закона и Правилника на ОбС Троян, който е поднормативен акт
2. Попитайте /не ловешкия АС/ може ли поднормативен акт да противоречи на Закона
3. Спрете да се чудите защо повече от 10 години България е единствения член на ЕС, чиято съдебна система е на перманентен мониторинг от ЕС като неадекватна и неприемлива по стандартите на ЕС.
*
От години говоря, пиша и протестирам, че Правилника на ОбС Троян е пълен с незаконосъобразни текстове или че се вземат незаконосъобразни Решения от ОбС Троян. Днес г-н Тодоров е жертва на тези беззакония, но ако върна лентата назад – именно г-н Тодоров е един от тези, които дейно участваха в създаването или утвърждаването на това троянско беззаконие - било при незаконосъобразните текстове в Правилника на ОбС, било при вземането на незаконосъобразните Решения на ОбС Троян.
*
ЛАС правилно цитира чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА / Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съвет: 3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;/,
но защо не цитира след това чл.24 ал.3, тт 1,2,3 от ЗМСМА, а ми цитира Правилника на ОбС Троян, който е видимо неадекватен, противоречащ на Закона и където има недопустимо превишаване на правата на ОбС Троян?
Що за йезуитщина? Защо изобщо Законодателят /който НЕ Е ОбС Троян/ е вкарал в ЗМСМА чл.24, а не се е ограничил само с чл.21-ви, и с което да даде свобода на един ОбС сам да решава кога и как да освобождава един Председател на ОбС? Защо Законодателят е посочил точно и конкретно само по какви поводи и обстоятелства може да бъде освободен един Председател на ОбС?
Ясно е защо! За да не могат определени тарикати, измамници и политически шарлатани да се групират, прегрупират и да вземат на абордаж един ОбС за да безчинстват или да го ползват за лични нужди.
За да разберете целия абсурд вкл.това Решение на ЛАС Ловеч, ето ви няколко примерни текстове, които ОбС Троян би могъл съвсем спокойно по стандартите на троянското беззаконие в ОбС Троян да прибави към Правилника си:
Правилник на ОбС Троян
Чл.23 ал.1 Правомощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно:
1. При отказ да служи на ГЕРБ за повече от три месеца
2. При липса на окачен портрет на Б.Борисов в канцеларията си
3. По осмотрение на Силния от групата на ГЕРБ
4. …….
Могат ли да приемат подобни текстове в днешния ОбС Троян? Могат! Имат нужното мнозинство, неграмотни са и изобщо не им пука за Закона.
А по-интересното е, че ЛАС Ловеч ще се позове при необходимост точно на този член от Правилника, без да го интересува какви идиотщини и незаконосъобразни текстове има в този член.

Анонимен каза...

"В настоящият случай предмет на оспорване е Решение № 589 от 21.12.2017 година, обективирано в Протокол № 27 от 21.12.2017 г. на Общински съвет Троян, с което на основание чл. 21 ал. 1 т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23 ал.1 т.4 от ПОДОбС общинският съвет е прекратил предспочно правомощията на председателя на ОбС Троян – Н.В.Т., след проведено тайно гласуване. 19 общински съветника -15 гласа „за” и 4 „против”."Анонимен 6, кое не разбираш или не ти е ясно?

Съдията е посочил решението, което оспорва Н.В.Т. и на какво основание е прието. Предмет на делото не е правилника на съвета и затова се прилага:

Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт съгласно чл.15 ал.3 от ЗНА.


Анонимен каза...

Анонимен 7-ми, въпросът не е кое и какво аз разбирам, а дали има някакъв шанс ти да разбереш абсурда и неадекватното решение на ЛАС.
В коментар 6-ти се опитах да ви представя този абсурд, който да бъде ясен дори на някой бавно развиващ се с вродена умствена недостатъчност.
Самото решение на ЛАС е меко казано смехотворно, йезуитско и би могло да мине пред всеки кретен, който по принцип е лишен от мисловни процеси и борави с ограничена база данни сиреч - тъп като цървул.
ЛАС НИКЪДЕ не споменава дали е ЗАКОННО решението на ОбС Троян. Не случайно се гъне и каканиже обилно за някаква недопустимост на жалбата на Н.Тодоров и в същото време коментира как и по кои членове и точки е работил ОбС.
С две думи, отново да повторя - Правилникът на ОбС Троян е с ПРОТИВОЗАКОНЕН чл.23 ал.1 т.4 и е напълно несъстоятелен спрямо Закона /чл.24 ал.3, тт 1,2,3 от ЗМСМА/.
не случайно ЛАС го увърта и не споменава този чл.24 от ЗМСМА.
нещо повече, ЛАС откровено ЛЪЖЕ, цитирам -
1. Решението на общинския съвет за предсрочното освобождаване, както и на избор на нов председател на колективния орган на местното самоуправление, не подлежи на съдебен контрол /чл.24 от ЗМСМА/.
2. С оглед действащата нормативна уредба, безспорно както изборът на председател, така и предсрочното прекратяване на неговите правомощия е суверенно право и въпрос на политическа воля, предоставен на преценката на общинския съвет...
Да, ама не! За каква "политическа воля" бълнува ЛАС? ОбС е СТРОГО ОГРАНИЧЕН от Закона - КАК, ЗАЩО и при какви обстоятелства може да прекрати пълномощията на един избран председател. И понеже ЛАС се "самонабута в шамарите", набързо покри Закона и се изпъчи с НЕЗАКОННИЯ член от Правилника на Тичквите в ОбС Троян. Пълно безумие. на всичко отгоре, за да е по-сигурно - обявява жалбата на Н.Тодоров срещу НЕЗАКОННОТО му освобождаване за ..."недопустима"????
*
Малко лирично отклонение. Преди 15-на години в един софийски съд и във връзка с делото за "Опицвет" - Решението на съдията за оправдателната присъда на един "невинен" според българския съд набеден за престъпник гражданин беше че, внимавайте - тези 350 кг /КИЛОГРАМА/ амфетамин и 700 кг /КИЛОГРАМА/ наркотично вещество, които полицията е иззела от невинния според българския съд гражданин били за.... лична употреба!!!??? Всичко е "законно", а Решението на софийския съд едва ли е било по-късо от горния умопомрачителен ферман на ЛАС.
Важното е да се узакони беззаконието и да се "услужи" на поредните овластени или неовластени бандити и измамници.

Анонимен каза...

Имах няколко въпроса на които не можех да си отговоря в продължение на няколко мандата на общински съвет Троян.Добре че бяха от ЛАС та ми светна пред очите.Сега разбрах защо Ангел Балев докато беше председател на Общински съвет прекарваше цялото си работно време във виенската сладкарница или на тенис кортовете до стадиона.Явно затова тенис кортовете му бяха дадени да ги стопанисва.Председателя на Общински съвет имал само представителни функций.Затова Ангелчо добре ни представляваше във виенската сладкарница по цял ден.То излиза,че секретарката на Общински съвет върши цялата работа по предвижването на документацията а председателя само се почесва и ни представлява.И за това ние данъкоплатците му плащаме заплата да се почесва.И най-големия наглец беше М.Акимов който вдигна заплатата на председателя на Общински съвет да се изравни с Кметската поради отговорната длъжност на председателя.Сега ми се изясни,че да се почесваш през работно време и да висиш в кафенето било много отговорна работа и трябва да взимаш много пари за това да представляваш някого.

Анонимен каза...

п.с.
Забравих да попитам на колко М.Акимов успя да вдигне заплатата на председателя за отговорната му работа ПОЧЕСВАНЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ в кафенето или на тенис кортовете.След като секретарката на Общински съвет опира пешкира с цялата работа по предвижването на документацията защо му плащаме такава висока заплата на председателя.Да вярно е че да се почесваш дето не те сърби е отговорна работа.

Анонимен каза...

Трагично е,че известен местен бизнесмен Петко Пенков ще взима 90% от заплатата на кмета, тоест от нашите данъци.И докато кмета все пак наистина нещо работи, Петко само виси по разни срещи. Никога няма да проумея защо съветниците и техния председател трябва да взимат заплати, нали уж са народни избраници?

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |