Покана за Общо събрание на „Сдружение Троян - 166“

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел
„СДРУЖЕНИЕ ТРОЯН - 166“

Уважаеми господа,
С настоящата покана Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „СДРУЖЕНИЕ ТРОЯН - 166“ на основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружението свиква извънредно

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Общото събрание ще бъде проведено на 12 декември 2017 г. (вторник) от 17:00 ч. на адрес: гр. Троян, Информационно-културен център към Община Троян (бившия Китайски ресторант)

Общото събрание на „СДРУЖЕНИЕ ТРОЯН - 166“ ще бъде проведено при следния дневен ред:
1. Приемане на дневния ред на събранието;
2. Представяне на доклад за финансовото състояние на Сдружението;
3. Обсъждане и приемане на доклада;
4. Представяне на доклад относно изпълнението на взетите решения от редовното Общо събрание на Сдружението проведено на 21 юни 2017 г.;
5. Обсъждане и приемане на доклада;
6. Вземане на решение относно разпореждане със собствеността на Сдружението;
7. Обсъждане и приемане на предложения за бъдещо развитие на Сдружението;
8. Обсъждане и приемане на промяна в Устава на Сдружението;
9. Избор на нов Управителен съвет;
10. Предложения за обсъждане на други актуални за Сдружението въпроси.
Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на  „СДРУЖЕНИЕ ТРОЯН – 166”. Всички документи във връзка с провеждане на насроченото Общо събрание ще бъдат оставени на разположение на членовете на сдружението на адрес: Троян, Информационно-културен център към Община Троян (бившия Китайски ресторант).

При липса на кворум в 18:00 ч. на 12 декември 2017 г. Общото събрание на „СДРУЖЕНИЕ ТРОЯН - 166” се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

15 ноември 2017 г., Троян

Председател на УС на Сдружението: Христо Йовчевски

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |