Белодробна болница - Троян, обява за работа

„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести (СБАЛББ) – Троян” ЕООД

5600 Троян, ул. „Васил Левски” №253
Управител: тел./факс 0670/6-49-85
Централа: тел. 0670/6-27-01(2)
Гл. счетоводител: тел. 0670/6-49-73
E-mаil: pulmohosptrojan@yahoo.com 
www.sbalbb-troyan.com

„СБАЛББ – Троян“  ЕООД обявява  конкурс за следните длъжности:
     • Началник „Пневмологично отделение”;
     • Началник „Фтизиатрично отделение”;
     • Началник „Белодробна функционална лаборатория и II-ри блок на Пневмологично отделение”;
     • Началник Отделение по „Образна диагностика“;
     • Началник „Клинична лаборатория“;
     • Началник „Микробиологична лаборатория“;
     • Главна медицинска сестра.

1. Изисквания към кандидатите:
     • За началник „Пневмологично отделение” - Висше медицинско образование, специалност „Пневмология и фтизиатрия“ и  квалификация по „Бронхология”;
     • За началник „Фтизиатрично отделение” - Висше медицинско образование, специалност „Пневмология и фтизиатрия“;
     • За началник „Белодробна функционална лаборатория” и началник II-ри блок на „Пневмологично отделение” - Висше медицинско образование, специалност „Пневмология и фтизиатрия“ и завършени сертификационни курсове по „Спирометрия”;
     • За началник „Клинична лаборатория” - Висше медицинско образование и специалност „Клинична лаборатория“;
     • За началник „Микробиологична лаборатория” - Висше медицинско образование и специалност „Микробиологична лаборатория”;
     • Началник отделение „Образна диагностика” - Висше медицинско образование  специалност „Рентгенология“ и сертификати за придобита квалификация „Компютърна томография“ и „Ехография“;
     • За Главна медицинска сестра - Придобита образователно-квалификационна степен „Магистър по здравни грижи” и  специалност „Болнична хигиена”.

2. Начин на провеждане на конкурса за началници на отделения и лаборатории:
     • Защита на писмено разработен проект „Управление и развитие на отделението/лабораторията. Медицинска и икономическа ефективност. Контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност”;
     • Събеседване с кандидата.

3. Начин на провеждане на конкурса за Главна медицинска сестра:
     • защита на писмено разработен проект „Управление и развитие на здравните грижи в лечебното заведение. Медицинска, икономическа ефективност и качество на здравните грижи“.

4. Необходими документи за кандидатстване:
     • заявление;
     • автобиография;
     • копие от диплома за завършено съответно образование и специалност;
     • копия от сертификати  за придобита  квалификация и завършени курсове;
     • писмен проект по посочената тема.

Документите се подават в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на обявяване на конкурса (до 09.12. 2016 г. включително) в отдел „Човешки ресурси” на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД 

Д-р Цветомила Дудевска д. м.,
управител на „СБАЛББ - Троян” ЕООД

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |