СБАЛББ - Троян, обява

„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести (СБАЛББ) – Троян” ЕООД

5600 Троян, ул. „Васил Левски” №253
Управител: тел./факс 0670/6-49-85
Централа: тел. 0670/6-27-01(2)
Гл. счетоводител: тел. 0670/6-49-73
E-mаil: pulmohosptrojan@yahoo.com 
www.sbalbb-troyan.com

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Приложение №3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (в сила от 02.09.2011 г., доп. ДВ, бр. 49 от 04.06.2013 г.) и Заповед № 134/30.09.2016 г. на Управителя на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД, град Троян

ОБЯВЯВА:

избор на финансово-кредитна институция, която да предоставя комплексно банково обслужване на територията на град Троян, съобразно изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие. Наименованието на процедурата: „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ - Троян”  ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години“.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА за участие е публикувана на интернет страницата на Възложителя www.sbalbb-troyan.com, на интернет страницата на Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg или може да бъда получена при поискване на място в сградата на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, отдел „Счетоводство“, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. “Васил Левски” №253 до 16.00ч. на 19.10.2015г., включително. 

УЧАСТНИЦИ в процедурата могат да бъдат банки по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ), които:
     1.1. представят Лиценз (съгласно с чл. 15 от Наредба № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции, загл. доп. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., обн., ДВ, бр. 6 от 19.01.2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 15.05.2009 г., изм. бр. 48 от 24.06.2011 г.), издаден от БНБ за извършване на банкова дейност и заповед на БНБ за извършване на дейност – като се представят  заверени копия;
     1.2. документ за последен кредитен рейтинг от агенция за кредитен рейтинг - заверено копие;
     1.3. наличие на работещ банков клон/офис на територията на град Троян.   

ОФЕРТИТЕ се подават в срок до 16:00 ч. на 20.10.2016 г. в отдел „Счетоводство“ на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. „Васил Левски” №253. В случай, че офертите се подават чрез куриерска фирма, то същите следва да бъдат входирани в срок до 16:00 ч. на 20.10.2016 г.   
 
ОТВАРЯНЕТО на офертите ще се извърши на 21.10.2016 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ЕООД област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. “Васил Левски” №253 от длъжностни лица, определени със заповед на Управителя на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД, град Троян. Същите лица извършат разглеждане и оценка на офертите.

ОЦЕНЯВАНЕТО на предложенията на всеки един участник ще се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта“, която ще бъде формирана от количествени критерии и неколичествени критерии съгласно ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, управител на СБАЛББ - Троян

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |