За решението на ЛАС по казуса с обществените поръчки

* Вашето заключение, че „при провежданите от Община Троян процедури по ЗОП кметът остава задължен да кани за участие с право на съвещателен глас съветниците Пенков, Пиронков, Сираков и Велев”, е абсолютно погрешно

Васил Радойчевски
Тема с продължение

УВАЖАЕМИ г-н Маринов, поводът да напиша тези редове е статията „ЛАС обяви за нищожно решение на Общински съвет в Троян” в миналия брой на Т21. В нея вярно е изложена последователността на събитията и решението на Ловешкия административен съд (ЛАС), но тълкуването на това решение е абсолютно погрешно. Защо? За да отговорим на този въпрос е достатъчно да прочетем внимателно решението на ЛАС и да подредим хронологично събитията по разглеждания казус. Това ще ни помогне да „преведем” на по-разбираем език съдебното решение.

С РЕШЕНИЕ №11 от 26 ноември 2015 г. Общинският съвет (ОбС) задължи кмета Донка Михайлова четирима общински съветници да бъдат канени при провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП). В хода на заседанието г-жа Михайлова определи това решение като незаконосъобразно и подчерта, че то крие риск от некоректни действия при определянето на изпълнители на поръчките. Въпреки това решението бе прието с гласовете на мнозинството в Общинския съвет - ГЕРБ, „Избор за Троян”, ВМРО и ДПС. На следващото заседание г-жа Михайлова върна решението за преразглеждане. То бе изменено. В новото решение №25 от 17 декември 2015 г. на кмета се препоръчва да кани общински съветници в комисиите по ЗОП.

ОБЛАСТНИЯТ управител не оспори решението. Тогава кметът внесе жалба в ЛАС с  вх. №35/08.01.2016 г., по която е образувано обсъжданото дело. В тази първоначална жалба се оспорват със съображения за нищожност и двете решения на ОбС - Троян. От ЛАС е поискано да обяви нищожността на (следва цитат) „решение по т. III от Решение №11/26.11.2015 г., обективирано в Протокол №3/26.11.2015 г., изменено с решение №25/17.12.2015 г., обективирано в Протокол №4/17.12.2015 г. на Общински съвет Троян ...”.

В АЛ. 11 НА ЧЛ. 45 на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) обаче е казано, че пред административния съд може да бъде оспорван измененият или повторно приет акт на Общинския съвет. По тази причина ЛАС оставя делото „без движение” и дава указания ищецът да уточни жалбата си. Това е направено със становище с вх. №309/04.02.2016 г., с което недостатъците на оспорването са отстранени. В уточнения петитум (искане - лат.) е поискано да бъде прогласена нищожността на Решение №25/17.12.2015 г. от протокол №4/17.12.2015 г. на Общински съвет - Троян. Ето защо в частта, касаеща първото решение, производството е прекратено като недопустимо поради липса на правен интерес.

СЛЕДОВАТЕЛНО Вашето заключение, че „при провежданите от Община Троян процедури по ЗОП кметът остава задължен да кани за участие с право на съвещателен глас съветниците Пенков, Пиронков, Сираков и Велев”, е абсолютно погрешно. От това си намерение Общински съвет - Троян се е отказал, променяйки своето решение №11/26.11.2015 г. Второто решение (№25/17.12.2015 г.) пък е отменено от ЛАС.

ВЯРНО ЛИ Е заключението Ви, че съдиите в някаква степен се съобразяват с аргумента на ответника (ОбС - Троян), че е целял „постигане на по-високо ниво на прозрачност при провеждане на процедурите по ЗОП”? Не. Ето какво четем в съдебното решение: „Действително, чрез възлагане на обществени поръчки се изразходват средства от общинския бюджет, извършва се разпореждане с финансовите средства на Общината, но механизмът за осъществяване на контрол върху тези обществени отношения не включва възможността Общинският съвет да участва при сформиране състава на комисиите по провеждане на съответните процедури”.

С ОСПОРВАНЕТО на решението кметът на общината доказа законосъобразността на тезата си и ограничи възможността за намеса в процедурите по ЗОП. Защо група съветници на два пъти настояваха това предложение да бъде прието, остава тема за размисъл.

Васил Радойчевски, общински съветник от БСП

Бележка на редактора
Няма как да не се съглася

НЯМА КАК да не се съглася с уточнението на г-н Радойчевски. Вярно е неговото, а не моето тълкуване по казуса с жалбата на кмета Донка Михайлова пред Ловешкия административен съд (ЛАС), искаща обявяване за нищожни решение №25 от 17 декември 2015 г. и предходното решение по същата материя от 26 ноември 2015 г. на Общинския съвет (ОбС) в Троян. Схващането ми, че с анулиране на отменящото решение на ОбС (от 17 декември м. г.) отмененото предходно решение (от 26 ноември м. г.) остава в сила, е невярно; т. е. отмененото предходно решение вече не съществува и няма как да се „реанимира” с отмяната на отмяната му. В своя защита ще кажа, че бях подведен от формулировката в жалбата, искаща обявяване за нищожни и двете решения на ОбС и от отказа на съда да разгледа едната част от възражението поради „липса на правен интерес” на жалбоподателя.

НАКРАТКО – желанието на ОбС общински съветници да бъдат включвани в комисиите за процедурите по ЗОП, провеждани от Община Троян или да бъдат канени с право на съвещателен глас, е отхвърлено. И е определено от съда като опит за неправомерно вмешателство в работа на изпълнителната власт и изземане на правомощия. По моя информация ОбС няма намерение да обжалва това съдебно решение.

ВСЕ ПАК, тъй като и двамата с г-н Радойчевски не сме юристи, струва ми се би било добре юристът на Общината да даде едно тълкувателно разяснение, същото може да стори и юрист на Общинския съвет. Но пък - от друга страна - като гледам как Георги Първанов пак иска да става президент, въпреки че Конституцията (основният закон) не му го разрешава и какви разнопосочни тълкувания на същия основен закон дават най-видните юристи на България, не съм сигурен в нищо. 

Генадий Маринов, гл. ред. на Т21

0 коментара:

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |