„Балдим-Федерн“ ООД проведе встъпителна пресконференция

Проведена пресконференция на „БАЛДИМ-ФЕДЕРН“ ООД по проект „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент” по Оперативна програма
„Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020

На 16 февруари 2016 г. от 13:00 ч. „Балдим-Федерн“ ООД проведе встъпителна пресконференция, на която представи изпълнявания проект по ОПИК. На присъстващите беше презентирана следната информация:

- Информация за Договора за безвъзмездна финансова помощ – наименование, страни, датата на сключване, продължителност, обща стойност, финансиране от ОПИК чрез ЕФРР и национално финансиране;
- Информация за фирмата бенефициент;
- Обща и специфични цели на проекта;
- Наименование, описание, начин на изпълнение на дейностите и резултати от тях;
- Информация за основни функционални характеристики на предвиденото за закупуване оборудване;
- Реализирани етапи от дейностите до момента и предстоящи действия за изпълнение;
- Очаквани резултати след проекта и позитиви за бенефициента.

След презентацията беше дадена възможност за въпроси от аудиторията. Екипът по проекта отговори на всичко, което представляваше интерес за потенциални бъдещи бенефициенти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, и сподели своя опит в подоготвката на проектно предложение и особености при изпълнението на ДБФП.

Гости на пресконференцията бяха представители на Областен информационен център – Ловеч, служители на „Балдим-Федерн“ ООД, както и заинтересовани лица от частни фирми от региона и страната, работещи в различни сектори на икономиката.

„Този документ е създаден по проект „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент”по договор BG16RFOP002-2.001-0228-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Балдим-Федерн” ООД и при някакви обстоятелства не може да се приема ,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |