Занаятчийското обучение като втори шанс

* Основната цел на проекта е да създаде условия за въвеждане на занаятчийското обучение като „втори шанс” за професионална квалификация и реинтеграция на млади хора в
 неравностойно социално положение
Chance it!
ОЦЕНЯВА ли се ролята на българското занаятчийство в съвременния социален и икономически живот на страната ни? Длъжник ли е държавата на занаятчиите и техните организации? Може ли занаятчийското обучение да даде решение на проблема с непрекъснато растящата младежка безработица? Готови ли са майсторите-занаятчии да обучават чираци и калфи? Кой и как подпомага майстора-занаятчия, когато възпроизвежда знания и умения в следващите поколения?

Мая Кръстева
ПРОЕКТ „Занаятчийското обучение като втори шанс - Chance it!”, иницииран от Регионален Ресурсен център за култура „фабриКата“, търси отговори на тези и много други въпроси, изследвайки историческите предпоставки в златните моменти на българското занаятчийство и съвременните европейски измерения.

В ПЕРИОДА м. март – м. октомври 2015 г. на местно и национално ниво бяха проведени поредица от срещи - със занаятчии, заинтересовани институции и експерти, които дебатираха поставените проблеми и дефинираха възможни решения. През октомври т. г. седемчленна делегация от България, включваща експерти и представители на ключови институции, беше на посещение в Норвегия с цел проучване структурата на норвежкото професионално образование. Изключително ползотворната визита включваше работни срещи в: Директората по професионално образование и обучение към Министерство на образованието на Норвегия; Националната Занаятчийска камара (Mesterbrev – Masters of Skilled Crafts of Norway); Конфедерация на работодателите на Норвегия (NHO – The Norwegian Confederation of Employers); Университета Акерсхус - предоставящ обучение на професионални учители и наставници; Институция за социална рехабилитация и обучение втори шанс (Arbeidsinstituttet Ringerike); Норвежкия Хелзинкски комитет  (Norwegian Helsinki Committee); и др. Добрите партньорски контакти, норвежката практика, споделеният опит, описан и в сериозния архив документи, които ни бяха предоставени, вече намират отражение в очертаването на нови възможности пред развитието на Българското занаятчийство.

ЗАЩОТО основната цел на проекта е да създаде концептуални, методически и планови условия за въвеждане на занаятчийското обучение като „втори шанс” за професионална квалификация и реинтеграция на млади хора в неравностойно социално положение и/или отпаднали от образователната система.

ПРОЕКТЪТ създава предпоставки да се изгради обществен консенсус относно възможности за преодоляване на основните причини за младежката безработица - липсата на професионален и/или трудов опит, липсата на ключови умения и трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и загубата на трудова мотивация поради продължителен престой без работа. Голям брой представители на гражданското общество се обединяват, за да насочат вниманието на политици, законодатели и обществеността като цяло към потенциала на занаятчийското обучение като част от системата за учене през целия живот и ключ към осигуряване на социална интеграция и равни възможности. Методическото ръководство за пилотно въвеждане на дуалната система на занаятчийско обучение в региона, което ще се създаде в резултат от проучвания, анализи и консултативен процес, ще предложи иновативен компенсаторен механизъм и възможност за подобряване благосъстоянието на социално уязвими групи от населението. Документът ще включва и препоръки за усъвършенстване и синхронизиране на основни нормативни документи.

ПРОЕКТЪТ се изпълнява от Сдружение „фабриКата” в емблематичния занаятчийски регион на областите Ловеч и Габрово - общините  Троян, Ловеч, Габрово, Трявна.  Наши основни партньори са: Регионална Занаятчийска камара – Ловеч;  Национална Гимназия за приложни Изкуства „Тревненска школа“; „EUROMASC – European Masters of Skilled Crafts, Норвегия.
СДРУЖЕНИЕ „фабриКата” е българска неправителствена организация, учредена през 2005 г. в Габрово. През 2006 г. Сдружението създава Регионален Ресурсен Център за култура „фабриКата” с финансовата подкрепа на Швейцарската културна програма. Мисията на Центъра е да подпомага създаването на стратегически предпоставки и устойчива среда за развитие на културата; да съдейства за активен културен диалог и сътрудничество между независими творци, артистични групи и организации; да подпомага комуникацията между културния продукт и неговата публика; да осъществява междусекторни партньорства и посредничество между изкуството и бизнеса; да съдейства за развитие на творческия потенциал на региона. Повече виж на www.fabrikata.eu

Мая Кръстева, ръководител на проекта

Проект „ЗАНАЯТЧИЙСКОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО ВТОРИ ШАНС - CHANCE IT!” се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
www.ngogrants.bg

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |