ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА ГЕРБ

Видими резултати за Троян - Време е! Уважаеми жители на община Троян, 

Настоящата платформа не е документ, изпълнен с лозунги, административен език и популистки гръмки обещания. Тя е базирана на споделените от Вас виждания за управлението на нашата община, проблеми и нужди на населените места и техните жители, както и на анализи, направени от нашите експерти. Известно ни е, че в следващия мандат не могат да бъдат разрешени всички неглижирани досега проблеми, и затова поемаме ангажименти, които реално можем да изпълним. Искаме да благодарим на всички граждани, които ни изпратиха своите идеи и предложения и които при срещите ни изразиха своята воля да участват заедно с нас във видимата промяна на нашата община. Ние сме убедени, че ще продължим да се вслушваме във Вашия глас, защото заедно можем повече. 

Нашите кандидати

ПП ГЕРБ Троян включи в предлагания екип за управление на общината както свои членове, така и надпартийни експерти и активни граждани, защото местното самоуправление е управлението на Вас -местните хора, жителите на нашата община. Подбрахме нашите кандидати заради качествата им, нетърпимостта им към безхаберното отношение относно проблемите и нуждите на хората  и волята им за промяна на модела за управление и развитие на община Троян.

Кандидат кмет на община Троян
 
Димитър Власков Шишков 

Кандидати за кметове на  кметства

Милка Минкова Пенчева, с. Бели Осъм
Стоян Банчев Стоянов, с. Борима
Радион Стефанов Стратев, с. Врабево
Милка Съева Иванова, с. Голяма Желязна
Магдалена Минкова Цветкова, с. Горно Трапе
Марияна Нешева Троанска, с. Добродан
Пенка Лазарова Миткова, с. Дълбок дол
Ангел Цветанов Минков, с. Калейца
Милда Асенова Караилиева, с. Ломец
Красимир Драгнев Батолов, с. Орешак
Виолета Съева Вълкова, с. Старо село
Цанко Иванов Маринов, с. Черни Осъм
Малина Колева Инковска, с. Шипково

Кандидати за общински съветници

Димитър Власков Шишков
Иван Николов Миховски   
Петко Митков Пенков   
Илиян Тодоров Тодоров   
Минко Василев Топалски   
Д-р Цветомила Василева Дудевска-Вачевска   
Иванка Велчева Цекова   
Лалю Минков Драголов   
Д-р Пламен Иванов Нанков
Минко Цочев Акимов   
Минко Нейчев Каранейчев   
Бисер Стелиянов Методиев   
Недка Димова Топалова   
Преслав Димитров Иванов
Марин Колев Радевски
Ралица Николова Сарова
Сашо Димитров Василков
Красимир Драгнев Батолов
Пенко Димитров Сомлев
Емилиан Пламенов Евтимов
Събка Пенкова Ганкова
Ралица Василева Бенчева-Вълевска
Иванка Йонкова Кушлева
Румен Стоянов Райков
Виолета Съева Вълкова
Иван Стефанов Чавдаров
Соня Иванова Димовска
Емилия Русанова Гатева
Марияна Нешева Троанска

Ние сме ГЕРБ Троян и Ви каним в нашия екип – заедно да градим нашето и бъдещето на децата ни.

Нашите основни принципи за управление

Димитър Шишков, кметовете на селата и нашите съветници ще управляват за, чрез и сред вас.

За Вас – Вие сте работодателят на кмета и общинските съветници. Те са избрани от Вас, за да изразяват и защитават Вашия интерес, да управляват и съхраняват Вашата собственост, да търсят и прилагат решения за разрешаването на Вашите проблеми и посрещането на Вашите нужди. Нашите кандидати знаят отлично това.

Чрез Вас – Правото Ви на самоуправление не се изчерпва с Вашия избор за кмет и общински съветници. Ние не само ще Ви включим в определянето на приоритети и вземането на решения за конкретни проекти и инициативи. Считаме, че можете да бъдете и ценна подкрепа и коректив при изпълнението на дейности, проекти и политики. Ние ще включваме представители на гражданите с нужните квалификация и опит в подготовката на обществени поръчки, в оценителните комисии, в контрола върху изпълнението на договори, както и в екипите за управление на проекти. Ще създадем механизъм за гражданско наблюдение и оценка на обществените услуги (сметосъбиране, поддържане на зелените площи, чистота, поддръжка на уличната мрежа и др.). Ще разчитаме и на Вашето активно участие в създаването и работата на структури от типа „Съседите ви наблюдават” за превенция на битова престъпност, вандализъм към общинската собственост и противообществени прояви – изключително работеща практика в редица европейски страни.  Вярваме, че заедно трябва да работим за възраждането на общината ни и затова ще се допитваме до Вас за всички обществено значими проблеми чрез обсъждания, анкети, а при необходимост и референдуми.

Сред Вас – Кметът, администрацията му и общинските съветници не трябва да бъдат лица, които познавате само от медиите, като гости на публични събития или заради дългото чакане пред вратите им. За да Ви разберат и да Ви служат, те трябва лично и на място да се информират за случващото се или неслучващото се, както и да оказват непосредствен контрол върху решаването на конкретни проблеми или изпълнението на проекти. Ние считаме, че управлението на общината трябва да излезе извън кабинетите.

Законност, правила, контрол
 
Местното законодателство определя правaта и задълженията ни като граждани на общината, както и механизмите на работа на кмета и неговата администрация.   Категорични сме, че трябва да бъде направен основен преглед на общинските нормативни документи, за да бъдат правилата, по които работим и живеем, законосъобразни, справедливи и целесъобразни. Ще направим анализ и на механизмите за контрол за спазването на общинското законодателство, както и ще въведем мерки за осъществяването на този контрол. Или с други думи ще гарантираме спазването на правилата от всички.

Откритост и прозрачност

Вие трябва да знаете какво правим и как го правим. Наше задължение е да Ви осигурим възможност да ни наблюдавате и да сте информирани. Само така ще можете да дадете реална оценка на работата ни, а и прозрачността в управлението е основен механизъм за елиминиране на корупционни практики. Нашият екип ще е сред Вас, за да разяснява какво правим, защо го правим, колко струва, защо струва толкова, както и ще бъдем откровени какво не може да бъде извършено и кои са обективните причини за това.

Бюджет и планиране

Общинският бюджет е основният инструмент за реализиране на местната политика. Мерилото за успех на управлението е осигуряването и ефикасността на вложените средства, защото сме убедени, че не е важно да бъдат осигурени и похарчени едни пари, а са важни резултатът и дългосрочният ефект за гражданите и местната икономика. Докато чрез общинския бюджет се търсят временни или частични решения, ще имаме временни и частични резултати. За да не се допуска това, е нужно реалистично и компетентно планиране на развитието на нашата община. Нашите основни принципи ще бъдат:

• осигуряваме средства за реализиране на целите, а не променяме целите според средствата
• търсим оптимално съотношение „цена – качество – ефект за местната общност” при разходването на средства
• адекватно и справедливо структуриране на бюджета, гарантиращо последователност на политиките за развитие

Не всичко се постига с много пари

Ние знаем, че съществуват и други инструменти освен бюджета и проектното финансиране за провеждане на политики и подобряване на живота ни. Считаме, че именно кметът и неговата администрация трябва да поставят мост между хората и институциите, да бъдат инициатор на събития и кампании, да обединят троянци около каузата Троян – а за това не са нужни само пари. Когато има воля, дух, сърце, инициативност и най-вече загриженост, когато управляващите и гражданите станат един отбор, когато всеки  даде нещо от себе си за града си, селото си, съгражданите си – тогава ще настъпи промяната.

Визия 2015-2019

Основен приоритет на нашето управление е да поставим началото на края на дълбоката демографска криза в общината, като превърнем община Троян в привлекателно място за живеене и притегателен център за посетители и външни инвеститори.

Как ще го постигнем? Чрез провеждането на следните политики:

Подкрепа за местния бизнес и развитието на местната икономика

Местната икономика е гръбнакът на развитието на нашата община. Считаме, че местната власт трябва да стимулира и подкрепя представителите  на местния бизнес, защото именно те създават работни места, което е основен фактор за задържането на основния капитал на нашата община – хората.
Ние реално ще подадем ръка на местния бизнес и потенциалните външни инвеститори като:
• Преструктурираме местните данъци и такси и въведем данъчни стимули за стартиращи предприятия на територията на общината в съответствие със Закона за държавните помощи
• Подобрим административното обслужване – „бърза лента” за бизнеса, разширяване на електронното управление
• Изпълним със съдържание Консултативния съвет по икономическо развитие
• Включим представители на бизнеса при разработването на стратегически и планови документи
• Създадем механизми за своевременно информиране за възможностите за европейско финансиране, вкл. организиране на срещи с експерти от Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика и ДФ „Земеделие”
• Организираме регулярни срещи между представители на бизнеса и експерти от териториалните звена на централната администрация
• Осигурим равни възможности на местните икономически субекти за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки чрез елиминиране на порочната практика за поставяне на дискриминационни и/или ограничителни условия за участие
• Стимулираме млади предприемачи чрез ежегодно организиране на конкурси за стартиране на малък бизнес с награден фонд
• Създадем подходяща инфраструктура чрез обособяване и преотреждане на терени тип “Индустриални зони” за предоставяне на потенциални инвеститори
• Осъществим активно сътрудничество с Българска агенция за инвестиции
• Рекламираме икономическия профил на общината чрез различни комуникационни канали
• Създадем онлайн триезична платформа за реклама, директни търговски контакти и продажби, от която да се възползват всички производители, занаятчии, художници, хората предоставящи услуги, включително туристически
• Превърнем Троян в събитиен град, за да подпомогнем туристическия бизнес, търговията и сектора на услугите
• Използваме възможностите на публично-частното партньорство за създаване на нови услуги за жителите на общината чрез по-добро управление на общинската собственост
• Стимулираме създаването на социални предприятия
• Създадем бранд на общината като дестинация за планински, селски, балнеоложки и културен туризъм
• Промотиране на бранда чрез различни канали
• В партньорство с двете болници и представители на туристическия бранш стартираме развитието на здравен туризъм

Създаване и поддържане на подходяща , безопасна, чиста, естетична, екологична и достъпна физическа среда

Считаме, че за изпълнението на основния ни приоритет е важно в каква среда живеят нашите съграждани. Общият облик на града и селата ни създава усещане за безстопанственост, упадък и безхаберие.  Безопасността и на автомобили, и на пешеходци  не е гарантирана. Придвижването в града на възрастни хора, хора с двигателни проблеми и детски колички е силно затруднено. Детските площадки не отговарят на изискванията за безопасност. Улиците са разбити, а тротоарите са в окаяно състояние. Междублоковите пространства в кварталите са занемарени и неугледни. Няма условия за масов безплатен спорт. Междуселищната общинска пътна мрежа е под всякаква критика.  Ние считаме, че в такава среда никой не заслужава да живее.

В Интегрирания план за градско възстановяван и развитие (ИПГВР) и Общинския план за развитие (ОПР) 2014-2020 са предвидени проекти за подобряване на жизнената среда, като отново не са предвидени достатъчно интервенции за кварталите на града и селата. По този начин се задълбочават различията в качеството на живот между центъра и периферията.
Не всички дейности от двата плана могат да бъдат изпълнени с Европейско финансиране. Ето защо, ние предвиждаме функционален анализ на дейността на общинските дружества „БКС”, „Комунални услуги” и „ВиК – Стенето” с цел разширяване и оптимизиране на тяхната дейност, така че да извършват качествени ремонти и поддръжка на съществуващата инфраструктура, както и на изграждане на нова чрез стриктен контрол върху дейността им и инвестиционните им програми.

Същевременно ще се възползваме от всички източници на финансиране извън Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони – ПУДООС, държавен бюджет, бюджети на министерства и агенции, Националния доверителен екофонд и различни дарителски програми.

Всички инвестиционни инициативи ще се извършват с качествено проектиране, ефективност на финансовия ресурс – без преоразмеряване на проекти и стриктен контрол върху изпълнението. Защото ние управляваме Вашите пари.

Социална политика

Нашият екип ще бъде отворен и отговорен към нуждите на по-слабите или изключените от обществото наши съграждани.

С помощта на европейско, национално и частно финансиране възнамеряваме и в активен диалог с Агенцията за социално подпомагане и неправителствения сектор ще разширим и надградим социалните услуги за всички уязвими групи на територията на общината:

• дневен център за възрастни
• дневен център за рехабилитация и социална интеграция на лица със специални потребности
• подпомагане откриването на социални предприятия за младежи и възрастни
• дом за възрастни хора, страдащи от деменция
• включване на специализиран микробус в градския обществен транспорт, оборудван с платформа за възрастни хора и хора с двигателни и други проблеми на придвижване
• стимулиране на доброволчеството
• разширяване на услугата „Домашен социален патронаж” за селата Черни Осъм, Чифлик, Балканец, Ломец, Балабанско
• участие в проекти за осигуряване на услугите „Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Личен асистент”
• създаване и участие в програми, насочени към осигуряване на заетост на продължително безработни лица и лица отпаднали от пазара на труда с цел осигуряване в рамките на мандата на поне 500 работни места за временна заетост
• подпомагане на социално слаби граждани за участие в проектите за енергийна ефективност на жилищата на ОП „Региони в растеж” и Националните програми за жилищна политика
• изграждане и поддръжка на общински жилища за социално слаби семейства и млади специалисти

Чрез развитието на тези услуги, не само ще помогнем на нашите съграждани в неравностойно или затруднено положение за по-пълноценен, качествен и достоен живот, но и ще разкрием допълнителни работни места на територията на общината.

Образователна политика

Поставяме си цел в този мандат да се възползваме от всички възможности на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, както и на други източници на финансиране за подобряване на образователната инфраструктура, обогатяване на учебното съдържание и осигуряването на качествени извънкласни дейности и занимания за личностно и творческо развитие, като изпълняваме приетата Стратегия за развитие на образователната система в община Троян (2014-2020)

В този мандат наша основна задача ще бъде реализацията на дейности, свързани със създаването на модел за кариерно ориентиране на училищно ниво и модел на връзка на училището с пазара на труда:

• ще инициираме и подпомогнем стажантски програми за учениците от  средните училища и студенти
• ще стимулираме посещения на ученици в местни предприятия и институции, за да се запознават в реална среда с различните професии
• ще инициираме срещи на ученици с успели местни хора – в бизнеса, науката, културата
• ще инициираме в партньорство с бизнеса училищни  конкурси за насърчаване на предприемаческия дух 
• ще създадем и поддържаме  общинска  информационна платформа „Наука-Образование-Бизнес”

Втори, но не по важност, приоритет в образователната ни политика, ще бъде привличането на млади педагогически специалисти за осигуряване на кадрова обезпеченост на образователната система и скъсяване на поколенческата дистанция между ученици и учители:

• Ще учредим стипендиантски фонд за студенти по педагогика и необходимите научни специалности
• Ще работим с учебните заведения за създаване на материални и нематериални стимули за млади преподаватели
• Ще създаваме допълнителна заетост на преподаватели, свързана с извънкласни и извънучилищни занимания

Третият ни основен приоритет ще бъде гражданското образование на учениците във всички възрасти. Защото считаме, че нашите деца трябва да бъдат информирани и активни участници в обществения живот - да знаят своите права и да ги отстояват, да знаят своите задължения и да ги спазват, да познават институциите и техните функции. Ето защо ще сближим неправителствените организации с училищата за инициативи и проекти, възпитаващи  гражданско поведение и гражданска позиция.

• Ще организираме съвместно с училищата и неправителствения сектор информационни дни за младите граждани по теми, формиращи гражданско самосъзнание
• Ще подпомогнем създаването на Евроскола – Троян за участието на нашите училища в програмата на Европейския парламент. Програмата "Евроскола" има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се "включат" чрез симулирани заседания в работата му и дори да "гласуват" неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни-членки на ЕС прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на "Младежкия европейски парламент".
• Ще създадем инициативи за запознаване на учениците с проблемите на различни социални групи, за възпитаване на взаимно уважение и чувство за солидарност
Община Троян  ще продължи да полага последователни усилия за  подобряване качеството на образование и  гражданските му измерения чрез действено приобщаване на  държавните институции, семейната среда,  неправителствените организации и бизнес средата към процесите на обновление в българското училище.

Здравна политика

Политиката ни в здравеопазването ще бъде отново с лице към хората, ползватели на здравните услуги, без да пренебрегваме лекарите, здравните специалисти и немедицинския персонал, както и здравната инфраструктура.
Заедно с екипа на МБАЛ Троян ще извършим анализ на състоянието на болницата и по отношение на сградния фонд, и по отношение на оборудването, и по отношение на кадровата обезпеченост. По този начин ще идентифицираме всички нужди на заведението и ще ги приоритизираме в инвестиционна програма – в материална база и в човешки ресурс, за целия срок на мандата.
Активно ще работим с общинската болница и неправителствени организации, провеждащи скринингови и профилактични прегледи за обществено-значими заболявания за:
• включването на общината в национални програми за безплатни профилактични прегледи и скринингови изследвания;
• провеждане на информационни кампании и включването на общината в проекти, насочени към здравната култура и здравословния начин на живот;
• намиране на решение за мобилни здравни грижи в отдалечените от общинския център села.

Ще увеличим  средствата на Общинския солидарен фонд за отпускане на помощи за лечение и на Фонда за асистирана репродукция, за да можем да подпомогнем по-широк кръг нуждаещи се.

Ще учредим стипендиантски фонд за студенти по медицина и специализанти в специалности, необходими за кадровото обезпечаване на общинската болница, така че тя да може да функционира нормално и да отговаря на законовите изисквания за съществуването си.

Културна политика и масов спорт

Култура и спорт - считаме, че това са две основни предпоставки за личностно духовно и физическо развитие, знаем и че това са две основни потребности на хората за оползотворяване на свободното си време. Ето затова ще се фокусираме върху тези политики с особено внимание.

Нашият екип ще бъде проактивен в организирането на културни и спортни събития и затова ще създадем в общинската администрация звено „Управление на събития”. По този начин се стремим да стимулираме и популяризираме нашата, местна култура, както и да привнесем външни, нови, различни и интересни култури, с които да се запознават и до които  да се докоснат нашите съграждани.

Организирането на местни спортни събития и турнири, както и провеждането на национални такива, ще позволи на гражданите да се включват и като участници, и като зрители.

В изпълнението на тези политики ще предприемем следните действия:

• Изграждане на многофункционален спортно-развлекателен комплекс
• Подкрепа за подобряване на читалищната инфраструктура
• Подкрепа на читалищната и самодейната дейност – финансова и институционална
• Оползотворяване на историческите и природни дадености на общината за развитие на културата
• Разширяване на културния календар на общината и осигуряване на неговото финансиране
• Ремонт на стадион „Чавдар”
• Възстановяване на футболен клуб „Чавдар”
• Изграждане на комбинирани спортни площадки  и фитнеси на открито
• Изграждане на скейт парк
• Подкрепа на всички спортни клубове в общината – финансова и институционална
• Създаване на  банка от проекти в областта на културата и спорта за реализиране чрез публично-частно партньорство

Вашият контрол

Уважаеми съграждани,

През мандат 2015-2019 г ние ще бъдем на разположение за обсъждане, приемане и изпълнение на Ваши предложения, ориентирани към развитието на нашата община и подобряване качеството на живот в нашия общ дом. Тази платформа ще бъде доразвита след изборите в управленска програма и така ще трансформираме поетите ангажименти в план за действие с конкретни срокове и допълнения. Тя ще стои на бюрата на нашите кметове и общински съветници като твърд ангажимент, поет към Вас. Същевременно няма да се ограничим само в написаното тук – това е минимумът, който ще изпълним, но ще търсим възможности за решаването на още проблеми.

Настояваме да запазите предизборната платформа и да я сравните с управленската ни програма.  Оставили сме и място да следите и отбелязвате изпълнението на поетите от нас ангажименти, защото не искаме да забравяте какво сме обещали, държим да Ви се отчитаме за свършеното и сме отворени за съвместен диалог и работа под Ваш непосредствен контрол.

Конкретни ангажименти към жителите на
 цялата община
Заб. Кликни върху таблиците за уголемяване и яснота!
 

Конкретни ангажименти за град Троян


Конкретни ангажименти за всички
 21 села в общината
 

Конкретни ангажименти за
 всяко отделно село


Инж. Димитър Шишков

Заб. Кликни върху таблиците за уголемяване и яснота!

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |