МИГ - Троян и Априлци, ОБЯВА

Местна инициативна група (МИГ) –
 Троян и Априлци
       
ОТКРИВА

процедура по реда на глава VIIIa от Закона за обществените поръчки - публична покана за извършване на услуга с предмет:
„Популяризиране, информиране и публичност на дейността на МИГ - Троян и Априлци”.

Изпълнението на дейностите е във връзка със сключен Договор № РД 50-139/13.10.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Mярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и Мярка: „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР.

Максимална прогнозна стойност на поръчката – 22 400 (двадесет и две хиляди и четиристотин) лева, с включен ДДС.

Участниците следва да съобразят предложенията си със следното техническо задание:

1. Създаване и поддръжка на интернет страница (оптимизация на създадената интернет страница с адрес www.migta.eu; добавяне на нови функции и редактиране на стари, поддръжка на уеб рейтинг за връзка със сходни сайтове, популяризиране на сайта в социалните мрежи, обработка на снимки и данни, своевременно реагиране при възникнал технически проблем, диагностика на работа и поправяне на възникнал проблем, техническа поддръжка) – 9 месеца;
 
2. Създаване и поддръжка на актуални новини (създаване и публикуване на актуални новини на интернет страницата на МИГ – www.migta.eu - минимум 5 публикации  месечно) – 9 броя;

3. Публикации, печат, в т.ч. издаване в публикации на резултати от дейността, на реклами за дейността, на покани за организирани събития (издаване на притурка с информация за Подхода ЛИДЕР към регионалните вестници) – 9 броя;

4. Отпечатване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване, материали за обучение и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ, в т.ч.:

4.1. Издаване на рекламен справочник, тираж 1000 бр., с реализирани проекти по Стратегията за местно развитие на МИГ - Троян и Априлци за програмния период 2007 – 2013 година. Изисквания към справочника: да бъде с меки корици, формат А5, пълноцветен, на български и английски език, обем до 50 стр. 

Изисквания към съдържанието на информацията.
За всеки проект е необходимо следното  съдържание и следната информация:
• Наименование на бенефициента;
• Наименование на проекта;
• Наименование на инвестицията;
• Обща стойност на проекта и получено финансиране от Стратегията за местно развитие;
• Описание на основните цели на проекта; Описание на получените резултати от реализирането на проекта.

5. Създаване на рекламен филм за дейността на МИГ.
Филмът да включва:
• Информация и визуализация на територията на МИГ - Троян и Априлци;
• Информация за Стратегията за местно развитие – осигурен финансов ресурс, интервенции на подпомагане и постигнат напредък по последни актуални данни;
• Представяне на изпълнени проекти, придружени с интервюта на бенефициенти по Стратегията;
• Еднократно излъчване по местна кабелна телевизия на територията на МИГ.

Филмът следва да е изработен без продуктово позициониране и с продължителност минимум 25 мин.

6. Реализиране на радио- и телевизионни предавания и реклами (записване/заснимане, обработка и излъчване по регионалните радио - и кабелни оператори с продължителност минимум 2 минути) – 9 бр.

Участниците трябва да отговорят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, за които обстоятелства се представя декларация.

Офертите се подават в срок до 16:00 ч. на 22.01.2015 г. в офиса на Сдружението: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Г. С. Раковски” №55.

МИГ - Троян и Априлци

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |