Заповед на кмета за предизборната агитация в община Троян


ЗАПОВЕД № 340
гр. Троян, 14 април 2014 г.
   
На основание чл. 44, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 175, чл. 182, чл. 183, чл. 184, чл. 185, чл. 186,чл. 472, ал. 1, чл. 473  от Изборния кодекс и Указ № 54/20.03.2014 г. на Президента на Република България за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден.
2. Определям места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян, определени в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата Заповед.
3. Агитационните материали се поставят на определените в настоящата Заповед места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
4. Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.
5. Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
6. Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в този кодекс ред, до края на изборния ден.
7. Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания по републиканската пътна мрежа и общинските пътища.
8. Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение - през изборния ден и до края на гласуването.
9. Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.
10. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до седем дни след изборния ден премахват поставените от тях материали.

УКАЗВАМ
на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, че:

11. При неизпълнение на задължението по т. 10 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв., по реда на чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.
12. При неизпълнение на задължението по т. 9 от Заповедта на лицето, което наруши забраната за поставяне на агитационни материали извън предизборната кампания, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 10 000 лв., по реда на чл. 473, ал. 2 от Изборния кодекс

НАРЕЖДАМ:

13. На ОП „Комунални услуги” от 1 юни 2014 г. при условията на водене на чужда работа без пълномощия да премахне останали агитационни материали за сметка на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Контрол по изпълнението заповедта възлагам на началник отдел „ТСУ, кадастър и регулация” г-н Николай Хитров. Копие от настоящата заповед да се връчи на секретаря на Община Троян, началник отдел „ТСУ, кадастър и регулация”, кметовете и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на областния управител на Ловешка област, РИК - Ловеч, РУП - Троян, директора на ОП „Комунални услуги” и на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на входа в общината, в населените места, да се публикува на страницата на Община Троян в интернет. 

Донка Михайлова,
кмет на община Троян
Съгласувал: Нели Стайкова, секретар 

*****

Приложение 1

Места за поставяне на агитационни материали
на територията на община Троян
   
1. В град Троян:

Кръгли рекламни колони:
- на ул. „Генерал Карцов” № 127 – кв. Лъгът – до кафе „Нанси”
- на ул. „Генерал Карцов” № 118 – градинката на „Дъскотина”
- кръстовището на ул. „Симеон Велики” и ул. „Захари Зограф” – до транжорна „Шипковенски”
- на ул. „Христо Ботев” № 280 – градинката пред военния блок
- на ул. „Васил Левски” № 75 – пред оптика „Милена”
- на ул. „Любен Каравелов” № 59 Б – срещу хранителния магазин и пресечката за Малък пазар
- на ул. „Васил Левски” № 185 – срещу блоковете на „Лесопласт” и „Машстрой” – срещу къщата на „Дядо Власи Власковски”
- на ул. „Димитър Икономов” № 14 – срещу „Автогара – Троян” – до тото пункта
- на ул. „Васил Левски” № 255 – пред СББАЛ
- на ул. „Васил Левски” № 384 – читалището в кв. „Велчевски”
- ул. „Хан Аспарух” срещу № 30 – срещу мостчето за „Машстрой”
- ул. „Радецки” № 35 – до тото пункта

Табла за реклами и обяви:
- на ул. „Генерал Карцов” № 118 – градинката на „Дъскотина”
- на ул. „Васил Левски” № 59 – на автобусната спирка пред блок „Рила”
- пазар „Лъгът” в ж.к. „Лъгът” срещу ул. „Генерал Карцов” № 107
- автобусна спирка „Алдица” на ул. „Васил Левски” № 147
- стената срещу входа на „Балканфарма” на ул. „Акад. Ангел Балевски”
- ул. „Генерал Карцов” № 369
- ул. „Генерал Карцов” № 229
- ж.к. „Лъгът”
- ул. „Генерал Карцов” № 171
- ул. „Г.С.Раковски” № 103
- ул. „Васил Левски” № 61
- ул. „Васил Левски” № 147
- ж.к. „Младост”
- ул. „Васил Левски” № 340
- ж.к. „Черногор”, ул. „Юрий Гагарин”
- ул. „Захари Стоянов“/ул. „Раковски“ № 73
- ул. „Балван“, бл. 3 – Място за Цирк
- ул. „Симеон Велики“ № 44 – магазина
- ж.к. „Буковец“ – кафенето до градинката на „МБАЛ-Троян“ ЕООД
- ул. „Генерал Карцов“ № 214
- ул. „Генерал Карцов“ № 339 – гараж фирма Цанко Мичев – на завоя
- ул. „Генерал Карцов“ – автобусна спирка пред „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД
- ул. „Генерал Карцов“ № 317
- ул. „Христо Ботев“ № 280 – военен блок
- ул. „Радецки“ № 54

2.  В селата на територията на Община Троян да се поставят агитационни  материали само на таблата за реклами и обяви, както следва:

с. Балканец
- ул. „Ген. Карцов” №1 (републикански път ІІ-35)
- ул. „Христо Петков” (срещу №29)
- ул. „Христо Петков” (срещу №55)
- ул. „Христо Петков” (до чешмата)
- ул. „Христо Петков” № 111 (площада)
- ул. „Христо Петков”  (кръстовище с ул. „Янко войвода”)
- ул. „Христо Петков” (кръстовище с ул. „Чучул”)
- ул. „Христо Петков” (срещу № 62)
- ул. „Христо Петков” (срещу № 84)
- ул. „Христо Петков” (автобусно обръщало)
- ул. „Христо Петков” (срещу № 118)

с. Калейца
- ул. „Христо Ботев” № 24 А (до автобусна спирка и магазин „Яница”)
- ул. „Христо Ботев” № 80 (Здравна служба и Поща)
- ул. „Христо Ботев” № 109 (до автобусна спирка, сграда РПК)
- ул. „Христо Ботев” № 145 (паметник на Дамян Банчев)
- ул. „Христо Ботев” № 155 (до автобусна спирка до СДГ – Калейца)

с. Горно Трапе
- ул. „Дочо Гадев” (спирката на площада)
- ул. „Стара планина” № 21 (на разклона за с. Горно Трапе)

с. Балабанско
- ул. „Район центъра”  № 78 (сградата на РПК)
- мах. „Габърска” (автобусна спирка)

с. Белиш
- ул. „Стара планина” № 17
- ул. „Стара планина” № 164
- ул. „Стара планина” № 205

с. Чифлик
- ул. „Тодор Каблешков” – срещу № 86
- ул. „Тодор Каблешков” – срещу Параклиса
- ул. „Тодор Каблешков” № 2 – центъра
- ул. „Никола Войновски” – срещу № 69 – Розовата къща
- ул. „Никола Войновски” – срещу № 66

с. Терзийско
- ул. „Найден Минков Стоевски” № 8 (Ветеринарна лечебница)
- ул. „Захари Стоянов” № 46 (магазин на РПК „Стара планина”)
- ул. „Девети септември” № 3 (керамичен цех „Ново време”)
- ул. „Девети септември” № 78 (бивша административна сграда)
- ул. „Девети септември” № 142 (до хранителен магазин в махала „Терзийска”)

с. Бели Осъм
- центъра до градинката – 2 броя табла
- мах. „Зеленика” (до хранителния  магазин)
- мах. „Ралинска” (до фурната)
- мах. „Дурашка”
- мах. „Камен мост”
- квартал „Бабин лъг”
- пред бивш цех „Република”
- мах. „Кънешка”, ул. „Данчо Чакъров” (срещу моста)

с. Шипково
- ул. Георги Димитров №67
- ул. „Георги Димитров”  №80
- ул. „Георги Димитров”  №90
- площад Курорта  - Баните

с. Орешак
- ул. „Стара планина”  (информационно табло на Кантона)
- ул. „Стара планина” № 89 (информационно табло)
- ул. „Стара планина” № 122 (информационно табло на „Стадиона”)
- площад (рекламна колона)
- ул. „Стара планина” № 138 (информационно табло пред пощата)
- ул. „Стара планина” № 191 (информационно табло срещу Кметството)
- ул. „Стара планина” № 233 (информационно табло пред Стария съвет)
- ул. „Стара планина” № 246 (информационно табло пред механа „Горски кът”)
- ул. „Стара планина” № 265 (информационно табло при пощата пред манастира)
- ул. „Иван Павлов” № 65 (два броя информационни табла)
- ул. „Иван полендаков” № 23 (информационно табло)

с. Черни Осъм
- кметството – информационни табла
- „Нов квартал”- автобусна спирка
- ул. „Стара планина” между № 16 и № 18 (подпорна стена)
- ул. „Стара планина” № 127 (табло)
- мах. „Стойновска” (трафопост № 1)

с. Патрешко
- мах. „Далешка” № 1 – информационно табло

с. Дебнево
- ул „Девети септември” № 1 (Дрянската чешма)
- ул.”Девети септември” № 15 (сградата на „Постоянство” на центъра)
- ул. „Христо Чулев” № 18  (парка)
- ул.”Клокотница” № 2  (Бригадирския лагер)
- ул. „Христо Ботев” № 117 (дворно място/стара спирка)

с. Гумощник
- ул. „Чакърска” № 1 – сградата на кметството

с. Врабево
- централен площад (паркинг) – информационни табла 3 броя

с. Добродан
- ул. „Девети септември” № 9 (информационни табла пред кметството)

с. Дълбок дол
- ул. „Дълбокдолска комуна” № 1

с. Ломец
- пл. „Илия Маринов” № 1 (автобусна спирка)

с. Борима
- ул. „Девети септември” (автобусни спирки)

с. Старо село
- ул. „Централна” (ограда на бившето училище)
- ул. „Софийска” (автобусна спирка)

с. Голяма Желязна
- пл. „Девети септември” № 4

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |