-->

Покана за провеждане на консултации за съставяне на СИК

ОБЩИНА ТРОЯН

Парламентарни избори 2013

ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
ПРЕДСТАВЕНИ В 41-ВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


ПОКАНА
за провеждане на консултации за съставяне на Секционни избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за Народни представители на 12 май 2013 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с Указ № 57/13.03.2013 г. на Президента на Република България, на основание чл. 34, ал.2 и чл. 176 от Изборния кодекс, Решение № 2335-НС/ 29.03.2013 г. на Централна избирателна комисия и Решение № 7/02.04.2013 г. на Районна избирателна комисия, относно формиране на единните номера, брой и разпределение на членовете на СИК на територията на изборен район № 11 – Ловеч, Ви каня на 05.04.2013 г. в 11:00  ч. (петък) в кабинета на Кмета на Община Троян, за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на секционните избирателни комисии и подвижна секционна избирателна комисия.

Общият брой на членовете на СИК, включително председател, заместник председател и секретар, се определя според броя на избирателите в съответната секция, както следва:
- за секция до 500 избиратели включително – 5 членове;
- за секция с над 500 избиратели – 7 членове;
- за подвижните избирателни секции – 5 членове.

Изискване към членовете на секционните избирателни комисии. За членове на СИК се назначават лица, които са:
- Български граждани;
- Навършили 18 години;
- Не са поставени под запрещение;
- Не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- Владеят български език.

Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща СИК.
Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.
Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

За участие в консултациите следва да представите:

1. Писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка и партията или коалицията от партии, която ги предлага.

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 13.03.2013 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представяващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; копие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите от партии при консултациите лица.

3. Оригинал или заверено копие от изрично пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл.25 ал.1 от ИК. Заместването се извършва с решение на Районна избирателна комисия.

РИК определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в избирателния район въз основа на броя на подадените заявления от избиратели с трайни увреждания.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия.


Приложение: Решение № 7/02.04.2013 г. на Районна избирателна комисия, относно формиране на единните номера, брой и разпределение на членовете на СИК на територията на изборен район № 11 – Ловеч

АНГЕЛ АНГЕЛОВ /п/
и.д. Кмет на община Троян
(съгласно Заповед № 288/29.03.2013 г.)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |