Преброяването почва на 1 февруари

* Първо по интернет, а от 10 до 28 февруари – с преброители на място
* При отказ глоба от 120 лв., информацията – единствено за статистически цели * Кампанията ще протече под мотото „И мен ме има в Преброяване 2011”

Тук можете да се преброите електронно: https://iscensus2011.nsi.bg/

НА 1 ФЕВРУАРИ 2011 Г. стартира 17-тото поред (от 1880 г. насам) преброяване на населението в България. По време на преброяването ще се проведат и две извадкови изследвания – за раждаемостта и репродуктивното поведениe и за миграцията и миграционното поведение. Преброяване 2011 се основава на общите принципи и стратегически препоръки на ООН и на принципите в Кодекса на европейската статистика и Регламентите за провеждане на преброяванията в страните членки на ЕС. Тези принципи са: методологическо хармонизиране, едновременност, универсалност, декларативност и конфиденциалност. Преброяване 2011 е уредено нормативно със специален закон - Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в република България през 2011 г. (обн. ДВ. бр.39 от 26 май 2009г., изм. ДВ. бр. 100 от 21 декември 2010 г.)

ИНФОРМАЦИЯТА, събрана с преброителните карти, ще бъде използвана единствено за статистически цели. Важно е да се знае още, че лицата, заети със събирането, контрола, въвеждането и обработката на данните от преброяването, не могат да разгласяват или да предоставят индивидуални или обобщени данни, получени по време на преброяването. Преброителите, контрольорите и придружителите подписват клетвени декларации по време на инструктивните съвещания при получаване на служебната карта по чл. 28, ал. 3 (повече информация за преброителите – в отделен материал).

ПРЕБРОЯВАНЕТО ЗАПОЧВА ПЪРВО ПО ИНТЕРНЕТ – от 0:00 ч. на 1 февруари до 24:00 ч. на 9 февруари, когато анкетните карти ще могат да се попълват по интернет. Електронно преброяване се провежда за първи път в България, а адресът е http//www.nsi.bg/census2011, където има цялата необходима информация. Предимства на електронното преброяване са много - активно е 24 часа в денонощието, има възможност да запазите отговорите си, да прекъснете попълването на картата и да продължите в удобно време, спестява се време, а информацията е надеждно защитена.

ОТ 8:00 Ч. НА 10 ФЕВРУАРИ до 20:00 ч. на 28 февруари преброяването ще се извършва чрез посещения на домакинствата, сградите и жилищата. То ще става чрез книжна преброителна карта.Преброителят, който ще ви посети, е задължен с клетвена декларация да пази в тайна получената от вас информация и е длъжен да се легитимира със служебна карта с уникален номер и снимка. Самоличността му може да се проверява и чрез обаждане на единен телефонен номер за цялата страна 0700/16-310. При посещението в жилищата, преброителят трябва да се представи с фамилното си име, да покаже служебната си карта на преброител, да обяви целта на посещението си, целите и задачите на преброяването и да пристъпи към попълване на преброителните карти. При отказ или нежелание на лицата в жилището да бъдат преброени, преброителят е длъжен да ги предупреди за произтичащите от Закона за преброяването санкции - парична глоба от 120 лева.

С ПРЕБРОИТЕЛНАТА КАРТА се събира голям обем информация: ЕГН (личен номер на чужденец, личен номер на гражданин на ЕС), име и пол, отношение на лицата в домакинството и семейството, постоянен и настоящ адрес, дата и държава на раждане, гражданство, етническа група и майчин език, религиозност и вероизповедание, юридическо и фактическо семейно положение, брой живородени (осиновени) деца, промяна в обичайното местоживеене, завършена най-висока степен на образование, икономическа активност и статус в заетостта, месторабота и основна трудова дейност, трудова миграция, източници на средства за съществуване, наличие на ограничения и определен процент трайно намалена работоспособност. Отговорите на всички въпроси от преброителната карта са задължителни. Изключение правят въпросите, отнасящи се до етническа група и майчин език, религиозност и вероизповедание, наличие на ограничения и процент трайно намалена работоспособност.

БЪЛГАРИЯ Е РАЙОНИРАНА за преброяването на близо 13 000 контролни района и 41 000 преброителни участъци. Кампанията ще протече под мотото „И мен ме има в Преброяване 2011”. Както казахме, събраната при преброяването информация, ще бъде използвана само за статистически цели, а подадените данни ще бъдат обработени при пълно запазване на тяхната конфиденциалност.

Т21
Начало

*****

Из Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в република България през 2011 г.
    Чл. 26. (1) При изпълнението на своите задължения по време на преброяването преброителите, контрольорите и придружителите имат право да посетят всички жилища и сгради в своя преброителен участък и контролен район от 8:00 до 20:00 ч.
    Чл. 28. (3) На преброителите, контрольорите и придружителите се издава служебна карта, съдържаща техните имена, служебен номер, срока на валидност и снимка. Образецът на служебната карта се разгласява задължително чрез средствата за масово осведомяване. Служебните карти се връщат в териториалните статистически бюра заедно с преброителните материали.
    Чл. 29. Статистическа информация, получена от обработката на преброителните карти, се използва единствено за статистически цели.
    Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Лице, което не предостави на преброителите данните по чл. 6 - 8 или предостави неверни данни, се наказва с глоба 120 лв.
    Чл. 36. Преброител, контрольор или друго длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба от 250 до 500 лв.
    Чл. 37. Длъжностно лице, което има достъп до индивидуални данни и ги предостави или използва за други цели освен определените в чл. 29, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 2000 до 6000 лв.

    20 коментара:

    Николай каза...

    Подобно преброяване в наши дни за мен е еманация на чиновническото безхаберие и дебилизъм.
    Всички данни във въпросниците са налични в разните структури на държавата, при това документирани, а не базирани на отговорите свободен формат на почерпени граждани, посрещащи анкетьорите. Само че на чиновниците винаги им е по-лесно или някой друг да им свърши работата (прехвърляйки отговорностите си на бизнеса или гражданите), или кампанийно да се отчете някаква активност без капка мисъл за ефективност, прецизност, удобство и т.н.

    Ще опитам да се "преброя" по електронен път, но не тая големи надежди - от това котило нищо читаво не е излязло, включително и в технологично отношение.
    Малко извън темата, но имам пресен пример от вчера с "портала" на митниците за регистрация на EORI номер с електронен подпис, който (изненадааа!) не работи. Но е отчетен като велика придобивка след скандалите от началото на годината (може би си спомняте публикациите в Дневник и Капитал "Евала бе, митница" за безумните премеждия по освобождаването на две тениски, купени по Интернет, на митница Аерогара София).

    Анонимен каза...

    Много вода е изтекла от 1880 година досега и на управляващите би трябвало да е ясно, че технологиите доста напреднаха в последно време....Отново грешно похарчени държавни пари. Кому е нужно това?
    За мен по-интересен е факта как са избирани преброителите за Троян? Списъка е поместен в сайта на общината. Дали няма да има спекулиране с личните данни на хората въпреки декларациите? Това много трудно се доказва...

    Анонимен каза...

    Значи ли, че който се "преброи" чрез попълване в интернет, може да не допуска после в къщата си преброители и не подлежи на глоба, и как ще го докаже?

    Николай каза...

    Системата издава(ла) входящ номер, който удостоверява успешното попълване на въпросника. Този номер се представя на преброителя при необходимост. Електронното преброяване започва по-рано с идеята преброителите да си обхождат контингента, предварително "въоръжени" с издадените входящи номера за района им и да не занимават преброилите се с глупости. Но дали...

    Анонимен каза...

    ... А дано ...

    Анонимен каза...

    Айса към Николай....
    Благодаря ти,че ни обръщаш внимание за неща,които засягат всички ни,но много от нас,осовено по-възрастните, недостатъчно са запознати с технологията.Затова,ако не ти представлява трудност,обясни го във вид на алгоритъм за изпълнение.Мисля,че доста хора ще ти бъдат благодарни.Благодарности! АЙ с-с-с-с....

    АРВи каза...

    АЙ с-с-с-с....,електронното преброяване спестява две неща, които не са незначителни. Първото е,че избягваш контакта с преброителя, и не го допускаш в къщи за да любопитства пряко очи в дома ти и не "осквернява" дома ти с присъствието си, тъй като не го каниш при теб по твое желание, а и системата на конфиденциалност някак си не ми се вижда надеждна. Второто спестяваш пари на държавата, защото на преброен човек, сумата която ще получи преброителят е около два пъти по - малка.

    Анонимен каза...

    Какво пък толкова сте се притеснили!? Кой ще оскверни дома ви! Нищо лошо не виждам да се преброи населението на тая държава и да видим какво сочи статистиката - колко роми, колко турци и колко българи вече живеят в БГ.
    Голяма работа....

    АРВи каза...

    № 8, написал съм "осквернява" в кавички. И никой не е казал, че е лошо да се преброим, въпреки че и Николай е доста прав в пост № 1. Вие лично вярвате ли в конфиденциалността при боравенето с толкова данни от преброителите.

    Николай каза...

    @Ай-с-с-с
    Ето общите указания за попълване на въпросника по електронен път:
    http://www.nsi.bg/census2011/spagebg.php?SHP=3
    Как ще сработи в действителност - ще видим къмто февруари :-)

    Бях останал с впечатление, че се изисква електронен подпис, но не е така - това разширява много кръга потенциални потребители.

    Анонимен каза...

    Благодаря,Николай,аз вече го намерих и разгледах формулярите,но ще бъдеш полезен на много хора,най-малкото ги подсещаш и улесняваш по този начин.Теди казва,че така го правят в "нормалния свят".А как ще стане у нас-предстои да видим.Кога ли ще можем и да гласуваме по електронен път?Чакай,че нещо се размечтах......АЙ с-с-с-с.....

    Анонимен каза...

    На мен ли само така ми се струва? Или цялата община и роднини са се набутали за преброители и контрольори. Не беше ли по нормално да се даде шанс на безработни? Доколкото знам има и доста висшисти сред тях. Всеки иска да спечели допълнително пари, не мисля че работещите в общинска администрация са най-подготвени. Нека се сетим как ни обслужват на място, а сега трябва да ги пуснем и в домовете си. Апелирам за повече електронно преброяване.

    Анонимен каза...

    И при преброителите както във всяка троянска работа само "наш човек", ама и доста с основно образование.Особено по селата ще е картинка със хората на кмета. Може да излезем 10 милиона преброени мишока.

    Анонимен каза...

    Средното образование е минимум като изискване за преброител, не пишете измислици от завист.

    Анонимен каза...

    На № 14
    Не знам да ли СИ същият писещ форумец,който ми отговори, да видя списъка в сайта на общината с преброителите.ДА УВАЖАЕМИ/А ВИДЯХ ГО И КАКВО? - ЦЯЛАТА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Е ТАМ, САМО ЧИСТАЧКИТЕ ГИ НЯМА , МАЙ И ШОФЬОРИТЕ.Безобразие! Та и двете журналистки от кабелната и още още други знайни другарки читалищни дейци и т.н.Всички имат работа,е колко е платена , това е друго тема!Като има толкова много безработни с висше образовани дори и с две те по-некадърни ли са? Може би отговорът ще бъде: ДА щом са безработни - те са некадърни, а ние дето сме останали на работа сме преминали през ситото на оценка "кадърност" и затова трябва да вннедрим роднини ,близки и приятели, които също са на работа.ПИТАМ И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ПИТАМ - КОЛКО ОТ СПИСЪКА СА БЕЗРАБОТНИ? вСИЧКИ ЛИ ОТ СПИСЪКА СА С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ? АКО НЕ МИ СЕ ОТГОВОРИ ЩЕ ПИША ДО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ДО НАЦИОНАЛНИТЕ ВЕСТНИЦИ.ох забравих?Да бе, те са верни на властта и партията ръководителка можем да им се доверим.Ако и на това 14-ти му викаш измислици от завист здраве му кажи.Аз си имам работа и то доста платена, но не мога да си премълча останали от миналото порядки в този град , община, държава.Сигурно са се вредила/л и ти в това списъче нейде сред 340-те човека.Аз ще гласувам по електронен път.Няма да допусна никой в къщата си./ Има и други които мислят като мен .Благодаря на № 12.

    Анонимен каза...

    Айде стига се пени "от чувство за справедливост", кой знае кой твой близък не са одобрили от СТАТИСТИЧЕСКОТО БЮРО В ЛОВЕЧ (пиша го с главни букви като теб, дано накрая проумееш, че оттам одобряват кандидатите).
    А ако и ти си бил сред кандидатите, не се учудвам, че не си одобрен с тия неграмотни писаници. Както с грешки пишеш тук, така ще попълниш документацията, че може наистина да излезем 10 милиона.

    Анонимен каза...

    ЗДРАВЕЙТЕ,
    ЧЕТОХ КОМЕНТАРИТЕ И МНОГО МИ ХАРЕСА ТОВА ,ЧЕ ВЪВ ВСЕКИ КОМЕНТАР ИМА ПОНЕЩО ВЯРНО.НО НАЙ-МНОГО МЕ ПОДРАЗНИ ТОВА ,КОЕТО СЕ КАЗА ,ЧЕ БЕЗРАБОТНИТЕ СА НЕКАДЪРНИ.ИМА ЛИ СЪКРАТЕНИ ОТ ОБЩИНАТА ? МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ВСИЧКИ ТАМ СА КАДЪРНИ?КОЙ ОПРЕДЕЛЯ КОЙ Е КАДЪРЕН И КОЙ НЕ ? В ПОЩАТА ПРИМЕРНО КАТО СЪКРАТИХА ТОЛКОВА МНОГО ХОРА?ИСКАМ ДА ВИ КАЖА ЧЕ ДНЕС ХОДИХ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЩИНАТА И НАИСТИНА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ БЯХА ОТ ОБЩИНА И РОДНИНИ ,ЕДИН РЕД ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМ ЗА ИЗРАЗА НО ИМАШЕ ДВЕ ДАСКАЛИЦИ КОИТО ОЩЕ ПРЕДИ 10 ГОД.БЯХЯ ИЗКУКАЛИ ПЪК СА И ПЕНСИОНЕРКИ.Е МИСЛИТЕ ЛИ ЧЕ Е РЕДНО???

    Николай каза...

    Днес подкарах процеса на преброяване онлайн и мога да потвърдя всичко, описано в тази статия в Дневник към края на дена:
    http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/02/01/1034928_elektronnoto_prebroiavane_problemi_s_parolite_i/

    Още не сме попълнили данните на всички членове на нашето "домакинство", продължаваме нощес като се приберем всички вкъщи...

    п.п. Може би е добре тази публикация да бъде изнесена на видно място за известно време...? Вероятно ще (надявам се да) има полезни коментари от препатили.

    Анонимен каза...

    Регистрирах се по обед, парола още нямам....четох коментарите в Дневник, то нищо май не е наред. Както е писал там един човек, нямам зор да се броя електронно, нека ме открият!

    Генадий Маринов каза...

    И аз се регистрирах по обед, малко след това на имейла си получих паролата - представлява едно 6-цифрено число. Влязох в системата, почнах да попълвам, писна ми и спрях - смятам да продължа тия дни. Всичко беше много точно (отваря се лесно и т.н.), нямах абсолютно никакви проблеми.

    Публикуване на коментар

    Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
    (Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

     

    ©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |