15-те предложения на Валя Букарева

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРОЯН
(ноември 2009 – юни 2011)

Уважаеми г-н Акимов, в условията на тежка икономическа криза, повишаваща се безработица, срив във външните и вътрешните пазари трябва да се действа решително и бързо. Необходимо е, макар и закъсняло, взаимодействие между местните държавни и общински служби, бизнеса и гражданите, за да не се превърне Троян в град със затихващи функции, намаляващо население, непривлекателен за инвестиции и за живот. Във връзка с инициираната от Вас среща на управителите и собствениците на фирми, намиращи се в община Троян, за набелязване на проблемни области и предложения за решаване на трудностите пред бизнеса, бих искала да изразя и моето становище, както и да направя някои предложения.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1: Изработване на оценка за икономическия потенциал на община Троян, анализ на тенденциите в икономиката, проблеми в индустриалния сектор, бъдеща политика на развитие (SWОT-анализ). Оценката се публикува на сайтовете на бизнес и обществени организации (БСК, НБМ, НСО и др.). ЦЕЛ: Потенциалните инвеститори да добият първоначална представа за региона, структурата на икономиката му, човешкия потенциал, административен капацитет и др.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2: С оглед променената икономическа обстановка да се изработи, подложи на обществено обсъждане и да се приеме стратегия за приоритетните области и отрасли, за развитието на които общинската администрация ще положи особени усилия и ще подпомага бизнеса и гражданите. ЦЕЛ: 1. Създаване на предсказуема бизнес среда в региона; 2. Развитие на малкия и фамилен бизнес като най- надеждния генератор на работни места.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3: Изработване и приемане на общинска стратегия за стопанисване, използване и разпореждане с поземлени имоти и сгради общинска собственост. Предприемане на действия за преотстъпване на част от имотите на инвеститори безвъзмездно, срещу ангажимент за 10 години да развиват икономическа дейност в общината или срещу дялово участие на Общината в търговски дружества. ЦЕЛ: 1. Привличане на големи инвеститори в района; 2. Избягване на разходи за стопанисване и поддържане на общински имоти; 3. Създаване на нови работни места.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4: Създаване на общински консултативен център за безплатно подпомагане на фамилния, малък и среден бизнес (МСБ) и земеделските стопани при кандидатстването им за програми финансирани от ЕС, изработване на бизнес план, консултации при кандидатстване за кредит и др. ЦЕЛ: 1. МСБ и земеделските стопани ще избегнат разходите за консултантски фирми при кандидатстване по проекти; 2. МСБ и земеделските стопани да получат достъп до финансиране, по-бързо и по-успешно да усвояват еврофондовете; 3. Да се открият нови работни места или да не се закриват съществуващи.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5: Създаване на специален сайт, поддържан от Общината, с база данни за предприятията и фирмите от региона, с краткото им представяне, производствени мощности, капацитети и др. Регистрацията в сайта да е безплатна, да се издаде информационен диск, който периодично, с обновена информация, да се разпространява сред български и международни бизнес организации, международни бизнес форуми и панаири, градове - партньори на Троян, и др. ЦЕЛ: 1. Привличане на потенциални инвеститори; 2. Популяризиране на местните занаяти и промишленост; 3. Натоварване на съществуващите производствени мощности; 4. Разкриване на нови или запазване на съществуващи работни места.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6: Изработване на проект за включване на Община Троян в бизнес сдружения и организации, оказващи на членовете си правни услуги, консултиране при финансиране, съвместно участие по проекти, обмен на информация и др. подобни, като например: Национална бизнес мрежа, сдружение на около 500 предприятия, които с помощта на регионални центрове и Общини – членове на сдружението, развиват и подпомагат МСБ. ЦЕЛ: 1. Разкриване на потенциала на МСБ; 2. Създаване на благоприятна бизнес среда в Община Троян.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7: Намаляване на бюрократичните пречки пред бизнеса и въвеждане на обслужване на едно гише. Намаляване сроковете за издаване на разрешителни, удостоверения и др. ЦЕЛ: 1. Подобряване на бизнес климата; 2. Пестене на време и усилия на бизнеса и гражданите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8: Стимулиране на големите търговски вериги за откриване на обекти на територията на Общината, чрез намаляване на бюрократичните пречки пред тях и/или преференциално предоставяне на общински имоти. ЦЕЛ: 1. Намаляване цените на стоките от първа необходимост; 2. Повишаване жизнения стандарт на населението; 3. Създаване на нови работни места.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9: Активно кандидатстване на Община Троян, самостоятелно или заедно с граждански сдружения, с проекти по програми финансирани от ЕС за подобряване на инфраструктурата на града и селата. Засилен финансов, правен и инвеститорски контрол над фирмите изпълнителки. ЦЕЛ: 1. Подобряване на инфраструктурата в Община Троян; 2. Повишаване жизнения стандарт на населението; 3. Откриване на нови работни места.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 10: Регистриране на запазена марка на Община Троян или на типично явление, местност, услуга за региона. Агресивното налагане на марката като основа на една национална рекламна кампания на Троян и региона. ЦЕЛ: 1. Рекламиране на община Троян като туристическа дестинация; 2. Привличане на туристи и натовареност на легловата база; 3. Подпомагане на хотелиерския бизнес.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 11: Приемане на стратегия за задържане и привличане на младите хора. Съставяне на демографска карта на региона. Иницииране на допитване, което да определи причините за оставане/напускане на града от младите хора, след което да се набележат конкретни мерки за преодоляването на проблема. ЦЕЛ: 1. Задържането на младите хора в града; 2. Избягване на бъдещ демографски срив.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 12: Да се създаде и приеме общинска програма за подпомагане и финансиране на младежки прояви (концерти, фестивали, културни прояви, спортни бази, детски атракциони и др.) ЦЕЛ: 1. Да се задържат младите хора в града; 2. Създаване на условия за развлечения и отдих на младите хора; 3. Повишаване на приходите в Общината.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 13: Обявяване на обществено допитване за създаване на ежегодна, уникална, туристическа и/или икономическа инициатива, която да се организира и поддържа от общинското ръководство. Например: парад на самоделни превозни средства, фестивал на националните носии, фестивал на мажоретните състави, музикален фестивал или друго по предложение на гражданите. ЦЕЛ: 1. Реклама на Троян и околните села; 2. Стимулиране на туризма; 3. Създаване на уникален атракцион; 4. Повишаване на приходите в Общината.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 14: Спиране на политиката на протекционизъм в община Троян. Създаване на условия за свободна търговия. Например: предлага се хляб само на 2 фирми и то от общината, в резултат на което троянци купуват най-скъпия хляб в България. ЦЕЛ: 1. Намаляване цените на стоки от първа необходимост; 2. Подобряване жизнения стандарт на населението.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 15: Изчистване на града; премахване на нерегламентираните сметища в кварталите и селата; създаване на приют за бездомните кучета, където същите да се кастрират и обезпаразитяват; премахване на незаконните постройки, тип бараки; изкърпване на дупките по общинската пътна мрежа; почистване на коритото на река Осъм и други подобни инициативи, които да придадат на Троян облик на самобитен, интересен, туристически и европейски град. ЦЕЛ: Троян – предпочитан град за живеене!

Г-н Акимов, осъзнавам, че не съм засегнала всички наболели въпроси на троянския бизнес и общественост, както и че предложенията ми ще срещнат съпротива сред част от гражданите и бизнесмените. Мерките, които предлагам, са непопулярни и вероятно най-честият отговор на инициативите ще бъде: „Няма пари”.

Затова ще си позволя, преди всичко, да Ви отправя предложение за затягане на финансовата дисциплина в Общината и провеждане на процедура по съкращения в общинските служби. Убедена съм, че спестените средства от тези две първи мерки ще финансират поне част от неотложните задачи, които стоят пред общинското ръководство. Община Велико Търново наброява над 90 000 жители, а общинската администрация е 188 човека; Община Ямбол наброява малко над 80 000 жители, а общинската и администрация наброява 122 човека. Троянска община наброява 39 000 души по данни от официалния и сайт. Колко са общинските служители в Троян?

Като се надявам, че предложенията ми ще допринесат за развитието на нашия град, оставам с уважение.

18 ноември 2009 г., Троян

Валя Букарева,
изпълнителен член на УС на „Балканфарма – Троян” АД


Начало

Още по темата - виж ТУК

48 коментара:

Анонимен каза...

Най-после нещо смислено.

Анонимен каза...

Действително всички предложения са смислени.Сега ни остава да следим развитието им.Дано и надявам се появи светлина в тунела.

Анонимен каза...

Браво г-жа Букарева за конкретните и разумни предложения надявам се да се замислят над тях

Анонимен каза...

Според повечето посетители на този чудесен сайт-аз съм най-негативния човек пишещ коментари тук. Но въпреки това веднага казвам едно голямо браво на госпожа Букарева. Чест й прави! Браво на нея! Само, че да ви успокоя, че Акимовчо вече е скъсал листа с предложенията и нищо няма да направи.

Д.Г.Л

Анонимен каза...

Кмете чети и се учи

Анонимен каза...

Предложенията на г-жа Букарева са наистина крайно актуални , смислени и належащи !!!

Тя за сетен път доказва ,че не е корифей само в икономиката и мениджмънта, а е трезвомислещ и загрижен за бъдещето на Троян човек !

Поздравявам Ви госпожо Букарева!

Анонимен каза...

Браво! Наистина браво на госпожата, че е написала тези хубави и смислени предложения. Но дали ще се промени нещо и г-н Акимов ще изпълни дори и едно от тях е отделен въпрос.

Анонимен каза...

Такъв задълбочен анализ и смислени предложения трябва да подкрепим масово заедно с още предложения -браво на г-жа Букарева

Анонимен каза...

Предложенията на г-жа Букарева са много смислени и изпълними.Те имат своя социален и икономически ефект.Всички ,които милеем за този град трябва да подкрепим инициативните,а не бездействащите и бездушни към проблемите ни управляващи.Крайно време е истините да се казват в очите,защото мина времето на обещанията-сега просто трбват решителни действия.

Атанасов каза...

Това са градивни предложения , а не само лаене , защо няма умни и градивни хора като нея в местният ни парламент.
Стискам палци да разгледат и помислят добре над тези предложения.

Без стратегия и план е лутане и нищо налице.

Анонимен каза...

Много смислени предложения към общинската управа,която нехае и не мисли за бъдещето,а само за себеси.С такова отношение към гражданите все повече млади хора ще напускат този прекрасен, но занемарен от управляващите град.
Поздравявам Ви госпожо Букарева!Дано и други хора покажат като вас своята загриженост и предложения. Истината трябва да се казва, защото само така има шанс нещата да се променят.

Анонимен каза...

Браво на г-жа Букарева.Всичко е казано точно и ясно, трябва г-н Акимов и екипа му да прочетат внимателно предложенията и да се хванат на работа.Да направят нещо за хората в този град, които гласуваха за тях.

Анонимен каза...

По отношение на споменатите предложения от г-жа Букарева по т.11 и т.12, бих желала да посоча няколко идеи за това какво още може да бъде направено в Община Троян с цел задържане и насърчаване на младите хора на територията на общината:

1. Участие на младите хора в местното самоуправление за решаване на младежкитепроблеми.
2. Реализация на съвместни проекти и инициативи между младите хора и местната власт.
3. Привличане на младежки граждански структури като партньори, консултанти и пр. При планиране на младежкото развитие на местно ниво.
4. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура (ледена парзалка; игрища; места за отдих и др.)
5. Организиране на ежегодна трудова борса за млади хора с представители на местният бизнес.
6. Създаване на младежки бизнес центрове, изложбени зали и др.
7. Създаване на център за консултации, свързан с възможностите за кариерното развитие.
8. Осигуряване достъп, възможности за трудова реазлизация на млади хора в неравностойно положение.
9. Провеждане на различни информационни кампании за превенция от наркотици и алкохолна зависимост.

Анонимен каза...

Кво штъ риче младешки бизнес център???? Че азе съм одил насам натам и ни гу зняъ квой туй. Пък и съм с достъ гудинки опит в достъ сфери. Май пак почнахте да си чешите езижите! Акимовчо нищо няма да свърши и пак ще Ви се изсмее.

Анонимен каза...

;-) има основание дебелашката ирония, защото и местните управляващи така дебелашки и дерибейски подхождат към младежта на града ни от много години.
Питайте го кмета, като се е загрижил, какво ще направи та внучка му, примерно, да се върне и да живее в Троян?!!

Анонимен каза...

... мога да му подскажа на Кмета някои неща

1. КапалъЧарши ревю организирано от ГП с продукти на световни цени
2. Редовен автобус Чавдар на автотранспорт Троян (може и градски модел - мисля че още имат) всяка събота до Плевен и Ловеч да води селяните на МОЛ, Била и т.н.
3. Пешеходна разходка в четвъртък из улиците на града между тировете

... сигурно и друго ще се сетите

Анонимен каза...

НЕ Е ВЯРНО, ЧЕ ОБЩИНАТА НЕ ПОДКРЕПЯ МЕСТНИЯ БИЗНЕС!!!!

Ето например сега щял да се открива нов сервиз за ремонт на преден и заден мост в края на новоотремонтираната улица Ботев.

Бизнесът цъфти!

Анонимен каза...

Добре Госпожата е написала антикризисната програма на общината (бих казал професионално и на изключително ниво) - сега остава непосилното за общинарите - да я осъзнаят. За изпълнение не се и надявам - те не можаха да си я напишат програмата, камоли се да я изпълнят...

Анонимен каза...

Как бе? Написаха антикризисна програма в която се включва експертите от отдел"Териториално и селищно устройство" да обикалят и ако някой си е сменил дограмта или ключалката да му вдигнат и без друго най-високите местни данъци. Втора точка от великата програма беше , че без документ за платени всички данъци и хиляди видове такси да нямаш право на ползване на услугите от общинска администрация, за които пак си плащаш и чакаш с години.

Анонимен каза...

Браво на г-жа Букарева много точни думи на точното място и време. В този град индустрията е съсипане вече, благодарение на далновидната политика на власт имащите. Но дори и сега след като им беше подсказано в прав текст какво могат да направят , за да се спаси града от заличаването му от картата на Българи, по скоро камъка с който би им била затисната главата ще се разври отколкото самите им глави. Но така ще е когато интереса клати феса или ще чакаме да наближат местните избори , за да се засилят и да пипнат тук там из града. То и направеното до сега е през пръсти изхождайки от направените ремонти по улиците Ботев от центъра нагоре и тази зад автогарата.

Анонимен каза...

Колеги коментатори, чета написаното от Валя Букарева и се радвам,че в западащия ни град все оше има хора, които са в състояние да напишат подобен материал. Чета и вашите коментари и се радвам, че все още има хора в Троян, които да оценят по достойнство написаното. Ясно е, че нито кмета, нито приближените му хрантутници имат капацитета да напишат, разберат или изпълнят подобна програма. Големият въпрос, обаче е "какво правим?" Защото ако оставим кмета да пренебрегне всики добри идеи в програмата и форума и да продължи да ни яде и пилее парите напразно, то ние с нищо не сме различни от него и за пореден път ще докажем, че заслужаваме съдбата си.
Форумът е място, където всеки желаещ може да изкаже свободно идеите си, но също и място за обединение на единомислещи. Според мен е време всички разумни Троянци да започнат обединение с цел да накарат кмета и общинската администрация най- после да започнат да работят, а ако дкажат, че са неспособни - да се махат.
Моля, предложете място в интернет, където могат да се обсъждат идеи и предложения за развитието на Общината.

Анонимен каза...

Господин Кмете -чакаме вашия отговор -получихте блестяща програма просто трябва да запретнете ръкави - ако не ще намерим по-млади и работливи хора

Анонимен каза...

Дали в Община Троян знаят какво е SWOT анализ?

Ст. Борджуков каза...

Във връзка с искането за ФОРУМ за проблемите на Троян - с г-н Маринов отдавна говорим за форум към сайта на ветника... Хубаво е, мога да го направя, и има къде, и много добре изглежда, ама нямаме сили и време да го администрираме. А да го оставим на произвола на съдбата - нещата ще се изродят до степен, че ще ни е срам да си кажем, че е на вестника. Просто човек трябва да знае докъде му стигат силите...
Ако на някой му се занимава да чете по цял ден и да трие грубостите и климактеричните изблици - да се обади - аз колкото мога ще помогна, но не мога да чета всичко... А инъче и тук разговорът върви добре.

Пак казвам - готов съм да го инсталирам, да го настроим, ще е безплатен, но нямам нито сили, нито ми е интересно... Пишете на мейла на редакцията - v.troyan21@gmail.com - ще говорим.

С уважение Ст. Борджуков

troyan21 каза...

И аз да кажа още нещо, понеже ме провокирате...
Защо форума за града и за това какъв да бъде Троян го търсите, приятели форумци, от весника, от сайта, изобщо защо го търсите при нас с Генчо на сайта на вестника, а не го търсите на общинския сайт? Нали там общината си има сайт, има си хора на заплата (специалисти, главни, младши и т.н., назначени задължително с компютърна грамотност), харчат се пари за трафик, за сървъри, курсове по компютърна грамотност и т.н. и т.н. има си ПИАР (каквото и да значи тази чуждица) - ми пиар-ЪТ да се сепне - в ресора му е... Ако някой в общината го болеше за града - това отдавна щеше да е факт, а не тука аз (ЕДИН ПИКЛИВ ДАСКАЛ) с хобито си (без да съм специалист-професионалист) и Генади да ни карате да изпълняваме обществени функции, които, поне за мен, са съвсем неприсъщи...

Надявам се никой да не приеме думите ми лично!
С уважение - Ст.Борджуков

Анонимен каза...

Общинска администрация? Не, форумът не е администраторска, а гражданска работа. Само че има и много пишман граждани - наистина може да го изродят. Макар че тук повечето коментари са съдържателни

troyan21 каза...

Добре, да се съглася за обществения характер... Ама чакайте сега - аз работя като даскал цял живот и винаги съм се стремял да създам усещането на учениците ми, че сами са открили някой ... очевиден факт...Така нещата остават трайни. В този смисъл - не пречи, елегантно такъв форум (пак иницииран от общинските специалисти) да е под шапката на някой от не толкова очевидните общински сайтове - на музея, на читалището, на общинската библиотека(много удобно), а(щях да пропусна) и на сайта на общинския ОФИЦИОЗ примерно - към сайта на Троянски глас?!! Той Генади, понеже е от бранша и е пряка конкуренция, избягва да коментира темата за официоза, ама на мен не ми пречи особено - сетете ме какво последно четох на сайта на Троянски глас? И във форума им БЪДЕЩЕ ЗА ТРОЯН? ИЛИ ТЕЗИ САЙТОВЕ СА ЧАСТНИ, а нашият с Генчо е обществен...
И още нещо, за последно, СЛЕД КАТО СЕ ИЗПИСАХА ТУКА МАСА ПРОСТОТИИ, ЧЕ ГЕНАДИ ПЕЕЛ ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ, ГЕНЧО ПЕВЕЦА И Т.Н - сега, от последния коментар излиза, че сайтът на Троян21 е ... подходящото място на общесвения Троянски форум. И всеки, който го боли за Троян може да каже мнението си?... ТУК ... при певеца...
Нищо аз ще си прегледам класните и ще направя форум, ама пак толкова ще спечелим с Генади, колкото и от сайта - да си лекуват някой психиатри заболяванията тук и да го обиждат Генади. А тези дето по цял ден си дават важности по разни постове - ще се правят на обидени, че съм казал истината...

Анонимен каза...

С госпожа Букарева съм се срещал два пъти. Нправи ми силно впечатление на умен и делови човек. Мисля, че на града и като цяло Общината и трябват такива хора. Пожелавам и успех.

Анонимен каза...

Не трябва да пожелаваме успех на г-жа Букарева а активно да я подкрепим ,защото иначе излиза ,че заслужаваме съдбата си и кмета си

Анонимен каза...

Уважаеми форумци,
благодарна съм ви за топлите пожелания и позитивните изказвания. Предоставих на Генади предложенията си с две цели - да предизвикам дискусия по тях, тоест да видя мнението на хората в този град - и да покажа на градската управа, че все още някой има желание нещо да се промени. И тъй като на провелата се среща с бизнеса единствена надигнах глава, за мен ще бъде много полезно да разбера от вас какво съм сбъркала, пропуснала или неточно нещо съм предложила. Моля приканете всички ваши познати да коментират по същество предложенията, за да имам право на следваща реакция. Защото миждам, че до ден днешен нищо не се случи.....
Валя Букарева

Анонимен каза...

Чета всичко това и се питам... Защо когато се правят обществени обсъждания по важни за града проекти и теми в залата на общинския съвет присъстват само по един двама граждани? Къде е активността Ви? Защо не ходите и не взимате участия и там,а само във форума? Смятам, че с общи усилия ще се справим с кризисната ситуация в града ни. А не само да пишем и да искаме някой друг да ни свърши работата. Докато гражднската позиция е пасивна и не взима участия във форумите няма да стане нищо. Много е лесно човек да се криез зад анонимността си. И аз от компютъра мога да хуля и да казвам какво може да стане, но трябва активност, съвместно с общинската администрация и гражданското общество.

Анонимен каза...

И подкрепям по - горното изказване, че трябва активно да работим заедно, а не само да плюем. Вярвам, че общината е отворена за всеки гражданин, който иска да даде предложение и с какво самата г-жа Букарева ще помогне и ще съдейства за излизане от кризисната ситуация? Запитайте се всички, с какво можем да помогнем и да го направим.

Анонимен каза...

Това, че г-жа Букарева е написала общинската програма май си е повече от достатъчно, защото гениите на общината и това не можаха, освен да спрат обслужването на длъжниците. Тя е специалист с висока цена, която общината не може да си позволи да наеме, та да искаме повече от това което е сторила за простосмъртна община....

Анонимен каза...

Аз мисля, че дори факта, че се заформи толкова голяма дискусия е напредък. А иначе, форумецът, който твърди, че на сесиите на общинския съвет няма граждани, ще отговоря: Ние работим.. за да плащаме данъци и да издържаме хрантутниците, които следва да ни представляват. Съжаляваям, но не мога да си позволя да вземам отпуск всеки път, когато има сесия, на която, на всичкото отгоре ( по предварително обявен дневен ред) се обсъжда кой имот да се продаде и за кой да се учреди право на ползване.
Затова исках място в интернет ( форум), където всеки може да пуска темите, които го вълнуват, да намери своя коректив и/или съмишленици. Защото една птичка, пролет не прави, но ако се съберем повечко... кой знае...

Анонимен каза...

Присъствах на срещата на кмета с бизнеса. Той я откри с думите ( перефразирам), че много пъти бил канил бизнеса на срещи, но никой не се отзовавал, не давал предложения и др. под. Е, Кмете, сега на поканата ти се отзоваха много бизнесмени. Искаше предложения - получи ги. А, да те видим колко бързо ще започнеш да работиш по тях.

Анонимен каза...

Хубаво е да прочетете предоставените предложения от г-жа Букарева внимателно и би се следвало да ви направи впечатление факта, че много от тях, отдавна са осъществени - например обслужването на едно гише, запазената марка на града, предлагането на терени на големи вериги, проекти по програмите на ЕС. Друга част от предложенията са абсолютно популистки - задържане на младите хора в града и установяване на причините водещи до напускането им - ами нека Букарева каже, колко от младите хора, които бяха дошли от други населени места да работят в "Балканфарма", след като натрупаха опит и изявиха притенции за по-високо заплащане, тя задържа?
Не съм адвокат на градската управа, но ми се струва че по- този начин, опитвайки се да докажем колко сме велики, чрез правенето на някакви предложения, само за да сме ги направили, нищо няма да променим. Акимов със сигурност не е най-добрия кмет в държавата, но със сигурност той и част от екипа му са най-доброто за града през последните двайсет години.

Анонимен каза...

Чета предишния пост и си мисля... Колко е хубаво, че имаме общинари, които могат да работят на компютър и четат Троян 21 в интернет. Г-не/г-жо общински застъпник, пробвали ли сте скоро да извадите данъчна оценка на имот? Първо: отиваш в бившото данъчно и попълваш данните за имота (ако не се лъжа отделчето се казва "Местни данъци и такси" и е към Общината) в приложението на една декларацийка. След това, обърнете внимание, на съвсем различни гише, в съвсем различна сграда ( в Общината) отиваш за да подадеш молбичка и да платиш, май бяха 10 лв,и да чакаш три дни, за да могат заетите служители в Общината да ти попълнят служебните данни в приложенийцето. След три дни отново отиваш до бившата данъчна служба и си подаваш молбичката за данъчна оценка. За да са минимални разходите за нещастния данъкоплатец, процедурата отнема 10 дни. Ще оставя настрана факта, че при предишния кмет попълването на служебната информация ставаше безплатно и за 15 минути. Просто ми се иска да преброите гишетата г-н/г-жо Общинар. Така че, от моя гледна точка не сте най-доброто, но за сметка на това сте най- скъпото екипче за Троян в последните 20 год.
Относно предлагането на терени: г-н/г-жо Общинар, на който аз плащам заплатата, бихте ли отговорили на въпроса кой терен предложихте на Била за построяването на магазин? И е ли бивш гробищен парк най- подходящото място за хранителен магазин?

Анонимен каза...

Уважаеми господине от предното изказване. Вие интересували ли сте се в другите общини как става издаването на данъчна оценка или други услуги от общината. Поинтересувайте се и ще разберете, че навсякъде процедурите са еднакви. А относно заплащането в Троян засега таксите на услуги са най - ниски от област ЛОвеч. И това се поинтересувайте. Много е лесно отстрани да се плюе. И Била дали е идвала да пита пък за терен. И като магазините М+ имат закупен терен, защо не са започнали строителството на същия? МОля отговорете ми на тези въпроси.

Анонимен каза...

г-жа Букарева като направи от работещо предприятие Балканфарма само складове в момента, тя с какво допринесе младите хора да останат да работят в града ни. Смятам, че с общи усилия от страна на бизнеса и общината могат да се преодолеят трудностите. И е прав г-на като казва, че повечето от предложенията на г-жа Букарева общината работи по тях. Четете вестници и се интересувайте от работата на общината.

Анонимен каза...

Прочетох предложенията, присъствах и на срещата - кмета каза, че нямат анализ, че програмата им е стара и не са работили за обновяването й, че нищо не са писали за развитието и бизнеса в града. Наскоро посетих Балканфарма и съм смаян от видяното там - такова нещо няма къде да се види на друго място. И не са складове! Явно обаче този град от злобари няма да прогресира. Чета и вестници, виждам и фактите - че какво е направено? И като си такъв "умник", що ти не предложиш нещо, което да има полза за всички нас?

Анонимен каза...

... кмета казал не казал... той е без значение! Нали ги четете неизгонените чиновници на стария кмет... И се надявате на нещо от тях?! Това е положението! Вие си клопайте зъбите тука... и си приказвайте за едно гише, форуми и ала - бала програми. Както винаги всеки сам ще си купи билета за друг град.

Анонимен каза...

ми да ги маха - начело с пияния си секретар...

Анонимен каза...

я стига! Той не смее да вземе сам едно решение за преместване на циганията от една улица на друга ...

Анонимен каза...

Много неточни коментари се изписаха, както от Букарева, така и от нейните опоненти - познавам донякъде положеннието в Балканфарма и се интересувам от обществения живот.
Че много от предложенията на Букарева са направени просто за да се направят, е факт... Но това, че Балканфарма е складова база и подобни приказки, е абсолютна глупост!
Със сигурност общинското ръководство не е перфектно, но същото важи и за г-жа Букарева - просто защото са хора. Не искам да коментирам способностти, образование и т.н.
Но ако всеки се опита да бъде ПОЛЕЗЕН в областа в която е специалист и това да е абсолютно безкористно, а не да се търсят девиденти от това, може и да успеем нещо да променим... Иначе ще си пишем разни неща тук, ще отправяме нападки и положението ще си остане същото.

Анонимен каза...

До всички анонимни коментатори - противници
Нямам комплекси за избиване и нямам потребност сама да се хваля - времето е това, което показва кой какво е направил. Срещата беше, за да се дадат предложения и аз предложих моето виждане на нещата. Ако наистина не съм права, би било добре обаче да ме атакувате с конкретни факти, а не с истерични приказки.И би било добре някой от общината с името си да застане и да ми каже кое вече е направено и каква е ползата за всички нас. Пък и не вярвам да знаете значението на думичката "популизъм". Не мога да уважавам мнението на хора, криещи се в анонимност - елате и говорете с мен. Колкото до приказките как съм превърнала завода в складове - гледайте през декември кабелната телевизия, за да видите завода отвътре. Колкото до напусналите млади хора - знам кои визирате - тези, които идваха при мен и ми се молеха да ги направя директори, както и такива, които нищо не правеха по цял ден, но имаха претенциите за царе. Вижте те къде са сега и на какви длъжности.
Готова съм да се срещна с всеки от вас, отворена съм за критика, но градивна и с факти. И винаги излизам с името си...
Валя Букарева

Анонимен каза...

Забравих - като не ви харесват мерките ми и ги считате за глупави, предложете нещо вие - не едно и две, а 15 мерки. И нека после общината да реши какво приема и какво не, кой го изпълнява, какво съдействие търси и така нататък.
Валя Букарева

Анонимен каза...

боже боже ама ти си била наистина много тьпа ма един завод от 100 човека неможа да задьржи
апапьк и дава предложения то това няма срам това е наглост ако тая стане кмет троян утива на майната си с две думи.тя на две кучета хляба неможе да раздели та кво остава...........

Анонимен каза...

Госпожо Букарева,
Вместо да посещавате редовно заседанията на общинския съвет в работно време го спазвайте,както изисквате от подчинените си. Също така,намерете време в личното си време за посещения на фризьор, и то не със служебния автомобил на завода, който ръководите. Май вече се държите,сякаш той е Ваша собственост!

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |