Общински съвет Троян – обявление за набиране на съдебни заседатели

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРОЯН

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ТРОЯН И ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ 2024-2028 г.

НА 20.04.2023 Г. в Общински съвет Троян постъпи писмо с Изх.№ 1303/18.04.2023 г. от Магдалена Станчевска – председател на Окръжен съд – Ловеч, с което ни уведомява, че мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за Районен съд – Троян, изтича на 06.01.2024 г. Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Ловеч е определил броя на съдебните заседатели, които трябва да бъдат предложени от Общинския съвет в Троян за Районен съд – Троян, а именно - 18 съдебни заседатели.

С ПИСМО Изх.№ 1230/10.05.2023 г. Янко Янев - председател на Апелативен съд – Велико Търново, ни уведомява, че мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за окръжните съдилища от района на Апелативен съд – Велико Търново, изтича в началото на м. януари 2024 г. Общото събрание на съдиите при Апелативен съд – Велико Търново в изпълнение на задължението си по чл. 67а от Закона за съдебната власт (ЗСВ) определи 40 съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч, като от района на Общински съвет – Троян следва да бъде предложен 1 съдебен заседател.

С ОГЛЕД на гореизложеното, в изпълнение на Решение № 971/25.05.2023 г. Общински съвет Троян открива процедура за определяне на съдебни заседатели за нов четиригодишен мандат.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРОЯН кани всички заинтересовани лица на община Троян да представят необходимите документи в срок до 30.06.2023 г.  включително, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Общински съвет Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ 1, ет. 2, стая 6.

***

1. ЗА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:
    1.1. да е на възраст от 21 до 68 години;
    1.2. да има настоящ адрес в община Троян, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;
    1.3. да има завършено най-малко средно образование;
    1.4. да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
    1.5. да не страда от психически заболявания;
    1.6. да не е съдебен заседател в друг съд;
    1.7. да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;
    1.8. да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
    1.9. да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;
    1.10.    да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. КАНДИДАТИТЕ
за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Троян следните документи:
    2.1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а);
    2.2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
    2.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
    2.4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
    2.5. данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки (Приложение №5);
    2.6. мотивационно писмо;
    2.7. писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);
    2.8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2 или Приложение №2а);
    2.9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
    2.10. Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

Обстоятелството по т. 1.4. от настоящото обявление се установява служебно от комисията.

***

ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ са на разположение в Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6, както и на интернет страницата на  Община  Троян и Общински съвет – Троян:
https://www.troyan.bg
https://www.troyan.bg/bg/obshtinski-savet

***

СПИСЪКЪТ НА ДОПУСНАТИТЕ до участие кандидати, заедно с техни автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страница на Общински съвет – Троян най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ от Постоянната комисия „Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите“ към Общински съвет – Троян, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

Най-малко 10% от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

***

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ: Иванка Радойкова – гл. специалист, Общински съвет, тел. 0670/6-80-06

***

• Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Троян:
Приложение №1 trs-prilozhenie-1.doc
Приложение №2 trs-prilozhenie-2.doc
Приложение №3 trs-prilozhenie-3.doc
Приложение №4 trs-prilozhenie-4.doc
Приложение №5 trs-prilozhenie-5.doc

• Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч

Приложение №1а los-prilozhenie-1а.doc
Приложение №2а los-prilozhenie-2а.doc
Приложение №3а los-prilozhenie-3а.doc
Приложение №4а los-prilozhenie-4а.doc
Приложение №5  los-prilozhenie-5.doc

Заб. Приложенията могат да се намерят на официалната интернет страница на Община Троян, раздел Общински съвет Троян

Инж. Петко Пенков, председател на Общински съвет Троян

В публикуваната версия на този документ някои от данните са заличени на основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |