„СБАЛББ - ТРОЯН” ЕООД обявява конкурс за четири длъжности

„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести (СБАЛББ) - Троян“ ЕООД 

обявява 

 

КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

• Началник „Фтизиатрично отделение”;
• Началник Отделение „Образна диагностика“;
• Началник „Клинична лаборатория“;
• Началник „Микробиологична лаборатория“.

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
     1.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър” по
медицина и специалност по профила на отделението/лабораторията, за което
кандидатстват;
     1.2. Не по-малко от 5 години трудов стаж като лекар;
     1.3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако са
реабилитирани.

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя
предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея в отдел „Човешки ресурси“.

2. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 

     • Защита на писмено разработен проект: „Управление и развитие на отделението/лабораторията. Медицинска и икономическа ефективност. Контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност”;
     • Събеседване с кандидата.

3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:      

     • Заявление за участие в конкурса – по образец;
     • Автобиография – Европейски формат;
     • Свидетелство за съдимост;
     • Копия от дипломи за завършено съответно образование и за специалност,
заверени „Вярно с оригинала“ от кандидата;
     • Писмен проект по посочената тема.

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ в конкурса се подават, поставени в два непрозрачни запечатани плика:    

     • Плик 1 – Заявление за участие в конкурса, автобиография, свидетелство за
съдимост, копия от дипломи за завършено съответно образование и
специалност;
     • Плик 2 – Писмен проект по посочената тема.

ПЛИКОВЕТЕ 1 И 2 следва да бъдат подадени в един общ плик, на който са изписани трите имена и адрес за кореспонденция на кандидата.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ в срок от тридесет календарни дни от датата на обявяване на конкурса (до 16.12.2022 г. включително) в отдел „Човешки ресурси” на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 19.12.2022 г. от 9:30 ч. в конферентната зала на „СБАЛББ - Троян“ ЕООД

Д-р Цветомила Дудевска д. м., управител на „СБАЛББ - Троян” ЕООД

„СБАЛББ - Троян“ ЕООД
5600 Троян, ул. „Васил Левски” 253
Управител тел./факс 0670/6-49-85
Централа тел. 0670/6-27.01(2)
Гл. счетоводител тел. 0670/6-49-73
Имейл: pulmohosptrojan@yahoo.com
Сайт: www.sbalbb-troyan.com
 

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |