Община Троян приключва проект за изграждане на социален център в Дълбок дол

ОБЩИНА ТРОЯН ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ №BG16RFOP001-5.002-0030 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В С. ДЪЛБОК ДОЛ, ОБЩИНА ТРОЯН“

НА  11 ОКТОМВРИ 2022 Г. от 11:00 ч.  в салона в сградата на Общинска администрация в Троян, пл. „Възраждане“1, ще се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“. Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ
е Община Троян. Общата стойност на проекта е 569 957  лв., от които 484 463 лв. съфинансиране от ЕФРР (Европейския фонд за регионално развитие) и 85 493 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 24 месеца – от 21 октомври 2020 г. до 21 октомври 2022 г.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е сигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

С ИЗПЪЛНЕНИЯ проект се осигурява инфраструктура за социални услуги в община Троян за възрастни хора и хора с увреждания, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

***

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Начало

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |