Ангажименти на кандидатите за народни представители от коалиция „БСП за България“ към гражданите на Ловешка област

Парламентарни избори 2021

Ние, кандидатите  за народни представители в 45-то Народно събрание от коалиция „БСП за България“, си поставяме за цел подкрепа за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие на област Ловеч чрез подобряване на конкурентоспособността и използване на местния потенциал в условия на устойчиво и балансирано развитие на районите.
Това ще постигнем чрез:

•  Създаване законови предпоставки за подобряване на демографската характеристика на различните райони в страната, в това число и на Ловешка област, мерки за забавяне на външната и вътрешната миграция и намаляване на загубите от работна ръка и висококвалифицирани специалисти. Ще работим за промяна в регионалната политика на страната, насочена към ограничаване на регионалните диспропорции. Поемаме ангажимента да предложим в държавния бюджет целево финансиране на проекти за Северозападен район, в който се намира Ловешка област.  Ще настояваме за преференции в програмите с европейско финансиране за общините от Северозападен район за планиране.

• Адекватни грижи за здравето на хората в условията на трета вълна от COVID 19. Незабавно увеличение на COVID леглата в лечебните заведения, с цел гарантиране на възможности за лечение на всеки жител на областта. Предприемане на мерки за гарантиране на нарасналата потребност от легла за интензивна грижа. Финансово и кадрово укрепване на държавната болница в Ловеч. Включване на общинските и държавни болници в програмите за финансиране на инфраструктура и медицинска техника за лечение на  COVID.

• Подобряване на транспортната свързаност на района, особено за общините, които са в отдалеченост от изграждащата се магистрала „Хемус“. Проектиране и изграждане на защитни съоръжения, гарантиращи целогодишното използване на републикански път II-35 в участъка на Троянския проход. Осигуряване на реконструкция и ремонт на общинските пътни мрежи - за подобряване връзките между общините и до местата с потенциал за развитие на туризма в планинската част на областта.  Създаване на целеви фонд с финансиране от държавния бюджет за реконструкция на общинската пътна мрежа.

• Държавни политики и програми, позволяващи ограничаване на различията в социално- икономическото развитие между осемте общини в областта -  намаляване на безработицата, увеличение на трудовата  заетост, доходите  и жизнения стандарт на хората в най-бедните общини.

• Засилване на контрола върху безразборната сеч в горите и унищожаването на горските, пътища, чрез създаване на единен контролен орган към държавните горски стопанства.

• Няма да подкрепим приемането на Законопроекта за водоснабдяване и канализация, предложен от ГЕРБ. Ще отстояваме правото на общините да избират сами собствеността на ВиК операторите, без това да води до лишаването им от правото да получават европейско и национално финансиране за развитие на ВиК мрежите си.

• Разширено прилагане на интегриран модел на  социалните услуги на областно ниво, с приоритет  върху социалните услуги, за които има най-голяма потребност в района. Подкрепа за  включване в Картата на социалните услуги на общините в областта на услугите, които са в дефицит - за възрастни и хора и за хора с интелектуални и психиатрично проблеми.

• Подкрепа на културните дейности и спорт в Ловешка област. Ще подпомогнем осигуряването на целеви средства от държавния бюджет за изграждане на Многофункционална спортна зала в Троян и ремонт на спортната зала в Ловеч.

• Подкрепа за адекватно финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост на проектите, към които има най-голям интерес - улично енергоспестяващо осветление, изграждане на СТЕМ-среда в училищата, енергийна ефективност на публични сгради, в т. ч. училища, детски заведения, културни и спортни институции, здравни служби, читалища и др.  
 
• Финансова децентрализация в управлението, която ще позволи част от данъка върху доходите на физическите лица да остава в общински бюджети.

Ще спазваме принципите на партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на гражданското общество в процеса на реализиране на нашата цел. Ще осъществяваме координация с управленските звена на ниво общини и държава, носещи отговорността за реализиране на целта.

Начало

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |