Стартира проектът за реконструкция на ул.„Ст. Караджа“ и ул. „З. Зограф“

СТАРТИРА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“ И УЛ. „ЗАХАРИ ЗОГРАФ“, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАД ТРОЯН, ЗАЕДНО СЪС СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“

НА 8 НОЕМВРИ 2019 Г. (петък) се проведе официална церемония „Първа копка“, с която Община Троян стартира изпълнението на проект №BG06RDNP001-7.001-0046 „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“, финансиран по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Кметът Донка Михайлова даде символичния старт на строителните дейности, 8 ноември 2019 г.
ОБЩАТА СТОЙНОСТ на проекта е 1 074 486,47 лв., от които 761 094,58  лв. европейско съфинансиране, 134 310,81 лв. национално съфинансиране и 179 081,08 лв. ДДС. Проектът стартира на  13 май 2019 г. и приключва на 13 май 2022 г. Бенефициент е Община Троян. Главната цел на изпълнението е подобряване на транспортната достъпност, мобилността, безопасността и условията на живот и пътуване, чрез реконструкция на уличната мрежа заедно със съоръженията и принадлежностите към нея.

ДОМАКИН на събитието е Община Троян, в лицето на кмета Донка Михайлова. Присъстваха още инж. Любомир Пантилеев – представител на фирмата изпълнител на СМР дейности; членове на екипа за управление на проекта; представители на фирмите-изпълнители на дейностите по проекта; представители на медии и граждани. Кметът на община Троян г-жа Михайлова откри събитието и даде символично начало на строителните дейности заедно с  инж. Пантилеев.

 www.eufunds.bg
Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-7.001-0046
 „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“, финансиран по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

1 Коментара:

St.Bordjukov каза...

Завчера минах по паветата... как не пръснах картера още се чудя! И избягах към болницата.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |