Провеждане на консултации за състава на ОИК - Троян

Местни избори 2019
Изх. № И-ИЗ-36
14.08.2019 г.

До:

ПП „ГЕРБ“
1414, гр. София
Район Триадица
НДК, Административна сграда, ет. 17
e-mail: paunov@gerb.bg

КОАЛИЦИЯ „БСП за България“
1000, гр. София,
район Възраждане, ул. „Позитано“ № 20, П.К.382
e-mail: bsp@bsp.bg

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА и ВМРО“
ЗА НФСБ
гр. София
Ул. „Георги С. Раковски“ № 134, ет. 2 и 3
e-mail: presscenter@nfsb.bg
ЗА АТАКА
гр. София
ул. „Петко Р. Славейков“ № 4А
e-mail: centrala@ataka.bg
ЗА ВМРО
гр. София
ул. „Пиротска“ № 5, ет. 5
e-mail: vmro@vmro.bg

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1000, гр. София
бул. „Александър Стамболийски“ № 45А
e-mail: charmain@dps.bg

ПП „ВОЛЯ“
9000, гр. Варна
ж.к. „Младост“, бул. „Република“
сграда Медицински център „Младост“
e-mail: k.n.taskova@gmail.com

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“
ЗА „ДА БЪЛГАРИЯ“ и КП
гр. София
бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7
e-mail: team@demokrati.bg
ЗА ДСБ
гр. София
бул. „Витоша“ № 18


ОТНОСНО: Провеждане на консултации за състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) на територията на община Троян за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., насрочени с Указ № 163 от 10.07.2019. г. (ДВ, бр. 56 от 16.07.2019  г.) на Президента на Република България, на основание чл. 75, ал. 1 и сл. от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, на 20 август 2019 г. (вторник) в 14:00 ч. в кабинета на кмета на община Троян, ще се проведат консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия за територията на Община Троян.

Съгласно чл. 75, ал. 3 от Изборния кодекс и т.3 от Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централна избирателна комисия при консултациите участващите партии и коалиции представят:
     1. писмено предложение за състав на Общинска избирателна комисия, което съдържа, имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалиция, която ги предлага, както и телефон за връзка  с предложеното за член на ОИК лице;
     2. заверено от партията копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 юли 2019 г. /датата на насрочване на изборите/, или заверено от представителя на коалицията решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
     3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
     4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение /в случай, че все още няма издадена диплома/, удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);
     5. предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на Общинската избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни.
     6. декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на Общинска избирателна комисия и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс ( Приложение 1, към Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централна избирателна комисия).

Общият брой на членовете на Общинска избирателна комисия, съгласно т. 11.1. от Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, включително председател, заместник-председатели и секретар, се определя според броя на избирателните секции на територията на общината. За Община Троян те са до 150 избирателни секции и следователно броят на членовете на Общинска избирателна комисия е 11 членове.

Съгласно т. 12.1 от Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, съставът на ОИК с 11 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазват условията по т. 11.3, е както следва: за партия ГЕРБ – 4 членове; за коалиция „БСП за България“ – 4 членове; за коалиция „Обединени патриоти“ – 1 член; за партия „ДПС” – 1 член; за партия „Воля“ – 1 член. Извън този брой коалиция „Демократична България – обединение“ има право на 1 член. В случай че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на ОИК става 12 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на ОИК (в случая това е коалиция „Обединени патриоти“) и ОИК става 13 членове.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. г. на Централна избирателна комисия.
2. Приложение 1 към Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. г. на Централна избирателна комисия.

С уважение: и. д. кмет на община Троян Ангел Ангелов
Съгласно Заповед № 933 от 31.07.2019 г. на Кмета на Община Троян

*Личните данни се обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.      


Централна Избирателна Комисия
____________________________________

РЕШЕНИЕ
№ 600-МИ
София, 09.08.2019

ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 74, 75, 76, 77, чл. 80, чл. 81 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и писмо от председателя на Народното събрание на Република България с изх. № АД-936-00-47 от 31.07.2019 г. Централната избирателна комисия

РЕШИ:

І. Консултации при кметовете на общини за съставите на Общинските избирателни комисии (ОИК)

1. Кметовете на общини до 20 август 2019 г. включително провеждат консултации за съставите на ОИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.
1.1. Парламентарно представени партии и коалиции са:
- Партия ГЕРБ с 94 народни представители;
- Коалиция „БСП за България“ със 79 народни представители;
- Коалиция „Обединени патриоти” с 27 народни представители;
- Партия „ДПС” с 25 народни представители;
- Партия „Воля“ с 12 народни представители.
1.2. Партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени:
- Коалиция „Демократична България – обединение“.
2. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Датата, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на общината не по-късно от 3 дни преди провеждането им.

3. При провеждане на консултациите партиите и коалициите по т. 1 представят:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);
д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).

4. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

5. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за състава на ОИК между представителите на партиите и коалициите по т. 1, кметът на общината представя в ЦИК до 24.08.2019 г. включително:
а) писмено предложение за състав на ОИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
б) предложенията на партиите и коалициите за състава на ОИК, заедно с предложенията им за резервни членове;
в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
г) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, подписани от участниците в консултациите, заедно с особените мнения, възраженията и мотивите на участниците, отказали да подпишат протокола или подписали го с особено мнение, ако има такива;
е) копие от диплома за всяко лице за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);
ж) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1);
з) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

6. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на ОИК, кметът на общината изпраща на ЦИК не по-късно от 24.08.2019 г. включително предложенията за състава на ОИК, направени от представителите на партиите и коалициите, ведно с документите по т. 3 и:
а) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, подписани от участниците в консултациите, заедно с особените мнения, възраженията и мотивите на участниците, отказали да подпишат протокола или подписали го с особено мнение, ако има такива;
б) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

7. Когато кметът на общината не е направил предложение по т. 5, в срока до 24 август 2019 г. областният управител прави предложение до ЦИК въз основа на предложенията от проведените консултации при кмета на общината до 03.09.2019 г.

8. Когато при консултациите за състава на ОИК е постигнато съгласие, ЦИК назначава ОИК по предложението на кмета на общината, направено по реда на т. 5, или на областния управител, направено по реда на т. 7.

9. Когато при консултациите за състава на ОИК не е постигнато съгласие и кметът или областният управител не е направил предложение в срока по т. 5 и т. 7, ЦИК назначава ОИК по направените предложения на партиите и коалициите, които са участвали в консултациите при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 16 юли 2019 г.

10.1. Общинската избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.
10.2. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в ОИК.
10.3. Председателят, заместник-председателите и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.
10.4. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка ОИК.
10.5. Извън броя на членовете на ОИК по т. 11.1. партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по 1 член в комисиите.

11.1. Общият брой на членовете на ОИК, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, се определя според броя на избирателните секции на територията на общината, както следва:
- с до 150 избирателни секции включително – 11 членове;
- с над 150 избирателни секции – 13 членове;
- за районите в градовете с районно деление Пловдив и Варна – 27 членове;
- за Столичната община – 39 членове.
11.2. Общинските избирателни комисии се назначават в съставите, посочени в т. 11.1, в т.ч. председател, двама заместник-председатели и секретар.
11.3. При назначаването на членовете на ОИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 16.07.2019 г., като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

12.1. Съставът на ОИК с 11 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазват условията по т. 11.3, е както следва: за партия ГЕРБ – 4 членове; за коалиция „БСП за България“ – 4 членове; за коалиция „Обединени патриоти“ – 1 член; за партия „ДПС” – 1 член; за партия „Воля“ – 1 член. Извън този брой коалиция „Демократична България – обединение“ има право на 1 член. В случай че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на ОИК става 12 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на ОИК (в случая това е коалиция „Обединени патриоти“) и ОИК става 13 членове.
12.2. Съставът на ОИК с 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазват условията по т. 11.3, е както следва: за партия ГЕРБ – 5 членове; за коалиция „БСП за България“ – 4 членове; за коалиция „Обединени патриоти“ – 2 членове; за партия „ДПС” – 1 член; за партия „Воля“ – 1 член. Извън този брой коалиция „Демократична България – обединение“ има право на 1 член. В случай че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на ОИК става 14 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на ОИК (в случая това е партия „ДПС“) и ОИК става 15 членове.
12.3. Съставът на ОИК с 27 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазват условията по т. 11.3, е както следва: за партия ГЕРБ – 11 членове; за коалиция „БСП за България“ – 9 членове; за коалиция „Обединени патриоти“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 3 членове; за партия „Воля“ – 1 член. Извън този брой коалиция „Демократична България – обединение“ има право на 1 член. В случай че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на ОИК става 28 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на ОИК (в случая това е партия „Воля“) и ОИК става 29 членове.
12.4. Съставът на ОИК с 39 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазват условията по т. 11.3, е както следва: за партия ГЕРБ – 16 членове; за коалиция „БСП за България“ – 13 членове; за коалиция „Обединени патриоти“ – 4 членове; за партия „ДПС” – 4 членове; за партия „Воля“ – 2 членове. Извън този брой коалиция „Демократична България – обединение“ има право на 1 член. В случай че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на ОИК става 40 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на ОИК (в случая това е коалиция „Обединени патриоти“) и ОИК става 41 членове.

13. Изисквания към членовете на общинските избирателни комисии
13.1. За членове на ОИК се назначават лица, които:
а) са навършили 18 години;
б) не са поставени под запрещение;
в) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
г) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
д) имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към дата 26 април 2019 г. включително – 6 месеца преди датата на изборите;
е) владеят български език;
ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.
13.2. Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и „е“ се установяват с декларация – Приложение № 1, а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома).
13.3. Членовете на ОИК е препоръчително да са юристи.
13.4. На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 на ПЗР от Закона за висшето образование, на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по...“ до 25.05.2007 г. – влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).

III. Статут на членовете на общинските избирателни комисии

14. Общинската избирателна комисия се назначава за срока до назначаването на общинската избирателна комисия за следващите избори за общински съветници и за кметове.
15. Членовете на ОИК при изпълнение на своите правомощия са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс.
16. Членовете на ОИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
17.1. Докато заема длъжността си, член на ОИК не може да бъде:
а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за общински съветник или за кмет в съответната община;
б) на изборна длъжност в държавен или местен орган;
в) орган на изпълнителната власт;
г) заместник-министър; главен секретар на Президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет; главен секретар на министерство или областна администрация; секретар на община, район или кметство;
д) съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;
е) заместник-областен управител, кмет или заместник-кмет;
ж) военнослужещ във въоръжените сили; служител в Министерството на вътрешните работи, Национална разузнавателна служба, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.
17.2. Членовете на една и съща ОИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.
17.3. Член на ОИК не може да бъде кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на секционна избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно.

ІV. Назначаване на ОИК

Централната избирателна комисия назначава ОИК за всяка община до 06.09.2019 г. включително - 50 дни преди изборния ден.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Зам. председател: Силва Дюкенджиева
Секретар: Севинч Солакова

• Приложение № 1
* Публикувано на 09.08.2019 в 16:21 часа


Приложение № 1
към Решение № 600-МИ
от 09.08.2019 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
(по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК)

Подписаният/та ……………………..……………………………………….,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ….………….…….., лична карта № …..………………..…, изд. от …………… на ……………………
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен/на съм да бъда предложен/на и назначен/на за член на ОИК в община ……………………………………… област ……………………………… при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
2. Имам право да гласувам в изборите за общински съветници и за кметове:
а) навършил/а съм 18 години;
б) не съм поставен/а под запрещение;
в) не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
г) постоянният и настоящият ми адрес са на територията на Република България към дата 26 април 2019 г. включително – шест месеца преди датата на изборите.
3. Владея български език.
4. Имам завършено висше образование.
5. Не съм в несъвместимост съгласно чл. 66 ИК, а именно:
а) не съм кандидат, съпруг/а на кандидат и не се намирам във фактическо съжителство с кандидат за общински съветник или за кмет на общината/района/кметството;
б) не съм на изборна длъжност в държавен или местен орган;
в) не съм орган на изпълнителната власт;
г) не съм заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, на министерство или областна администрация, не съм секретар на община, район, кметство;
д) не съм съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;
е) не съм заместник-областен управител или заместник-кмет;
ж) не съм военнослужещ във въоръжените сили, служител на МВР, НРС, НСО, ДА „Технически операции“ или в ДА „Национална сигурност“;
з) не съм съпруг/а или във фактическо съжителство, както и роднина по права линия, брат или сестра на  друго лице, предложено за член на ОИК в община …………………………..
6Не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и освобождаван/а от наказателна отговорност за умишлено престъпление
7. Известно ми е, че като член на ОИК не мога да бъда кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия/коалиция/инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на СИК/ПСИК, анкетьор, придружител или да участвам в друго подобно качество при произвеждане на изборите.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


…………………. г.                                       ПОДПИС: ........................

*********************************************************************

Декларацията се попълва и подписва от лицата, предложени за назначаване като членове на ОИК и се прилага към предложението по чл. 75, ал. 7, т. 1 ИК.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |