Община Троян приключи пореден европейски проект* Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 710 751 лв., обновени са две важни административни сгради

НА 12 СЕПТЕМВРИ 2018 г. от 13:00 ч. в сградата на Информационно-културния център в Троян се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-2.001-0018 „Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42“ (сградата на Данъчното и бившата сграда на БКС – бел. ред.). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е на обща стойност 710 751 лв., от които 582 083 лв. европейско съфинансиране, 102 720 лв. национално съфинансиране и 25 947 лв. собствен принос на бенефициента Община Троян.

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА присъстваха Бойко Пъдарски, зам.-областен управител на област Ловеч,  кметът на  община Троян Донка Михайлова, Петко Пенков – председател на Общинския съвет в Троян, представители на фирмите изпълнители на различните дейности, представители на медиите. В изказванията си г-жа Михайлова, г-н Пъдарски и г-н Пенков подчертаха значението на обновените сгради за подобряване условията на труд и качеството на предоставяните административни услуги и за по-добрите параметри на  въздуха в Троян. Представяне на крайните резултати и постигнатия ефект от реализирането на всички заложени дейности и мерки по проекта направи инж. Полина Павлова, ръководител на проекта.
―—―—

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0018 „Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |