Продължава санирането с европейско финансиране

* Новата процедура бе отворена на 27 март 2018 г., Троян е сред 28-те града, допуснати до участие, средствата – 38 млн. лв. * Заявленията за интерес и финансова помощ (ЗИФП) могат да се подават до 30 юни
Енергийна ефективност
ПРОДЪЛЖАВА енергийното обновяване (саниране) на жилищни сгради с безвъзмездната финансова подкрепа по европейската оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“) – като продължение на вече приключилата първа процедура. Това стана ясно на провелата се миналата седмица, 18 април) целевата среща на кмета Донка Михайлова и шефката на дирекция „Планиране и проекти“ в общинската администрация Верка Добрева със заинтересовани граждани. А интересът безспорно е голям след впечатляващите резултати от първата процедура – обхванала 21 жилищни сгради в Троян с 169 самостоятелни жилища (4,5 млн. лв.) и пет важни обществени сгради (3,78 млн. лв.); отделно по Националната програма за енергийна ефективност в Троян с държавни средства бяха санирани три жилищни блока и в процес на работа са още два.

НОВАТА процедура за подбор на проектни предложения (BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2”) е отворена на 27 март т. г. и бюджетът й за цялата страна е 38 млн. лв.; по-точно – бюджетът е за 28-те града (общини), допуснати като кандидати за финансиране, сред които е и Троян. Голямата разлика обаче е, че този път всички предложения от 28-те града ще се състезават на конкурентен принцип (а не както при първата процедура, когато общините бяха отделни бенефициенти и състезанието бе между местните проекти в съответната община). Кандидатстването ще е по определени показатели, посочени в Насоките за кандидатстване и в Заявленията за интерес и финансова помощ (ЗИФП), подавани от  Сдруженията на собствениците (СС). Цялата документация, свързана с втората процедура за подаване на проектни предложения, е качена в сайта на Община Троянвиж ТУК.

ВАЖНИ МОМЕНТИ

• ДОПУСТИМИ за енергийно обновяване са многофамилни масивни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта (жилища), проектирани преди 26 април 1999 г. в строителните граници на града. Сградите трябва да са строени по индустриален способ – едропанелно жилищно строителство, пакетно-повдигани плочи, едроплощен кофраж, пълзящ кофраж и разновидностите им. При наличието на свързано строителство – няколко блок секции или свързани сгради, групата (свързани блок секции/сгради) трябва да кандидатства заедно при спазване на изискването за броя самостоятелни обекти.

ОДОБРЕНИТЕ сгради ще получат 100% безвъзмездно финансиране. Всяка от 28-те общини може да подаде неограничен брой проектни предложения, като няма ограничения и в броя и вида на сградите, включени в един проект. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки отделен проект е 200 хил. лв., а максималната не може да надхвърля 1,2 млн. лв. И едно уточнение – при наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност (включително отдаване под наем и извършване на дейност от търговци/лица със свободни професии), собствениците получават минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи, а не цялостно финансиране.

ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига най-малко клас на енергопотребление „С“. Допустимите дейности за финансиране по процедурата са: 1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в техническия паспорт на сградата; 2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за енергийна ефективност за сградата: подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове и др., ремонт и/или подмяна на мълниезащитната инсталация, основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект, ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части, инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на сградата, съпътстващи строително-монтажни работи при смяната на дограмата и изпълнение на други мерки с енергоспестяващ ефект.

ВАЖНИ УТОЧНЕНИЯ

В СЛУЧАЙ ЧЕ с изпълнението на предвидените енергоспестяващи мерки не се постигат 60% енергийни спестявания (отчитайки понижаването на годишното потребление), следва да се обърне внимание на състоянието на покрива на сградата; и при необходимост задължително да се предвидят мерки за ремонт на покрива, за да не се компрометират предвидените инвестиции по проекта. Опитът на Троян от първата процедура показва, че процентът на енергийни спестявания, водещи до постигане на клас на енергопотребление „С“, е около 50 %; тоест – собствениците трябва да мислят за ремонт на покривите на сградите си.

ТЪЙ КАТО проектните предложения на 28-те града се състезават на конкурентен принцип по посочените показатели, троянските проекти може да не получат финансиране. Това означава, че ако Общината вложи средства за обследвания и проектиране, те може да не да бъдат възстановени, поради което би се стигнало до незаконосъобразно разходване на общински публичен ресурс за частни сгради. „Завишеният интерес от страна на гражданите и наличието на отворена процедура ни ангажира да дадем възможност на всеки заинтересован и допустим собственик на обект в жилищна сграда да участва в подобен проект според възможностите си за осигуряване на проектна готовност“, подчертават от Община Троян. С оглед на това ЗИПФ, подадени от Сдруженията на собствениците, следва да бъдат придружени от техническо и енергийно обследване за съответната сграда, технически/работен проект с количествено-стойностна сметка (КСС) към него и комплексен доклад за оценка на съответствието (или техническо и енергийно обследване и идеен проект с обобщена КСС; или техническо и енергийно обследване и обща ситуация на проекта (схема, чертеж) със заверена от проектант обяснителна записка и обобщена КСС).

СДРУЖЕНИЯ на собствениците, подали заявления по Националната програма, е необходимо да проведат ново общо събрание на собствениците и да подадат ново заявление в съответствие с образците и указанията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“. Сдружения на собствениците, подали заявления по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в рамките на първата процедура (BG16RFOP001-2.001  „Енергийна ефективност в периферните райони - 1”) е необходимо да препотвърдят решението си, като проведат ново общо събрание и подадат ново заявление по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони -2“.

СЛЕД ПОСТЪПИЛО ЗИФП се проверяват подадените документи и се извършва оценка на всеки кандидат; за отстраняване на пропуски може да бъде изисквана допълнителна информация и/или документи. Получилите положителна оценка Сдружения на собствениците (СС) следва да бъдат уведомени за това писмено и да бъдат поканени от Община Троян да сключат договор по образец. СС, чиито заявления не получат положителна оценка, също следва да бъдат уведомени писмено за причините.

СРОКОВЕТЕ

ПРЕДИ преминаване към подготовка на ЗИФП заинтересованите СС следва да заявят готовността си за участие по процедурата, като най-късно до 17:00 ч. на 27 април 2018 г. трябва да подадат заявление в свободен текст в деловодството на Община Троян. В това заявление трябва да е посочена проектната готовност, която СС ще осигури според изискванията за наличие на обследвания, идеен/технически/работен проект и т. н.; и да се декларира, че в случай на доказана нужда от ремонт на покрива на сградата и в случай че с внедряване на предвидените мерки не се постигат повече от 60% енергийни спестявания, ремонтът (на покрива) ще бъде извършен от и за сметка на СС. Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) могат да бъдат подадени в деловодството на Община Троян всеки работен ден в срок до 17:30 ч. на 30 юни 2018 г.*

Т21

* За повече информация и въпроси можете да се обръщате към: Вера Добрева, директор на дирекция „Планиране и проекти“ (тел. 0670/6-80-16); инж. Полина Павлова, главен експерт „Строителство“ (тел. 0670/6-80-19); Снежина Табакова – главен експерт „Планиране и проекти“ (тел. 0670/6-80-32).

Още по темата:

11 коментара:

Анонимен каза...

"Няма безплатен обяд", ревнаха преоблечените демократи. "Няма безплатен обяд", повториха 100-кратно послушните медии и заклеймиха БКП с нейните "безплатни обяди".
Преоблечените демократи потръпнаха от удоволствие и стартираха най-бруталния "безплатен обяд" още от времето на план "Маршъл" като го нарекоха за удобство "саниране".
Захвърчаха стотици милиони и стотици статии за приканване на желаещите да похапнат безплатно, безвъзмездно и както винаги безскруполно. Разбира се, повече от половината от тези стотици милиони потъват в джобовете и партийните каси на преоблечените демократи, ама на кой му пука. Нали мнозина са се наредили на трапезата с "безплатния обяд", а на пет пъти по толкова им текат лигите покрай тези хвърчащи милиони, все едно гледат поредната сапунка с някой правилно изтъркал талончето на "националната лотария" и спечелил 6 или 7-цифрена сума. Пълна идилия за всевъзможни дебили.
В крайна сметка тези "безплатни" и "безвъзмездни" програми са нищо друго освен това - с парите на Петко и Пена да облепят със стиропор къщичката на Иван и Иванка. Е, вместо Петър и Пена може да са Питър и Памела от някоя част на Европа, но това не променя нещата, колкото крадливите управници и продажните медии да обясняват /залъгват дебилите/, че това били еврофондове, които сякаш са паднали от небето.
А за да е гаврата пълна - този безпрецедентен обир на европейски и собствени средства е набеден за, забележете, програма за "Региони в растеж".
Ето и кое "расте" в нашия регион:
- расте демографския срив с безпрецедентното обезлюдяване
- расте липсата на икономически инвестиции
- расте културния и духовен упадък
- расте нивото на лъжите и измамите
- расте пилеенето и прахосването на обществените средства и имоти
- расте обедняването, немотията и невъзможността за оцеляване
- расте управленското и политическо безсилие и наглост
- расте.....
Да, ние сме "Регион в растеж". А сега - да похарчим парите за лепене със стиропор, което наистина ще подпомогне гореизброения "растеж". Има далавера за всички, а най-много за овластените тарикати и бандити. Защото, какво би представлявал живота на онези 80%, ако нямаше далавери. Ние сме държавата на далаверите и тарикатите! И съвсем нормално е да сме окупирали всички последни места в световните и европейски класации. Там е мястото на тарикатите и далавераджиите, а онези 80% да продължават да се чудят "що така стана".
Аз поне не знам в нито една цивилизована и демократична държава да има подобни програми-обири. Да, виждал съм с очите си реализирането на подобна програма в САЩ, но тя е "безплатна" само за най-бедната част от населението, която част е нищожен процент. Всички останали сами си санират жилищата, ако искат. А ако не искат - не могат да го продадат или да теглят жилищен кредит.
Да, ама не! Тук не ви е САЩ или ЕС, тук е държавата на тарикатите и далавераджиите... и на 80-те % дебили, които така и не разбраха и няма никакъв шанс някога да разберат кой плаща "безплатния обяд" или т.нар. "безвъзмездно финансиране".
Съвсем умишлено ще пропусна процентите, които си раздават овластените бандити по веригата покрай тези проекти за "безплатно лепене на стиропор", защото, нали така, сещате се - току виж цъфнат в Троян 100-на представители на силовите структури, а носът и ушите ми "светнат като коледна елха", защото с тях съм броил някой подкуп или нещо от този род.
И така – Напред, далавераджии! Напред към поредния ви „безплатен обяд“ и който ние ще платим, защото наистина няма „безплатен обяд“.

Анонимен каза...

Илияне, не се ядосвай, днес е празник-Левски играе!
Което ме сеща, че щом герП са десни, що тогава Литекс да не е сесека(де умре)?
За дебилите то е едно и също, само че с тире!

Анонимен каза...

Такааа... Сега някой да ми обясни на мен така наречените "впечатляващи резултати" от налепения стиропор и подменената дограма (често с по-лошо качество от предишната), че не разбрах. Не разбирам и защо се харчат под слаб контрол едни пари на коректните данъкоплатци, за да се подновяват домовете на други? Някой провери ли дали изрядно са платени данъците на тези ползватели на подобренията - НЕ. Някой интересвуа ли се с какви материали се извършва ремонтът и какви пари се плащат за него - НЕ, собствениците на жилища не вадят лични пари, така че нямат интерес от това. А какво става с тези, които притежават по 2-3 апартамента в един блок? Защо трябва всички вкупом да плащаме за нечии ремонти? Който иска да си ремонтира жилището, да си изтегли кредит. Предпочитам тези пари да отидат за по-смислени подобрения в други сфери като образование или здравеопазване, от които ще можем да се възползваме всички.

Анонимен каза...

Да но после къде ще видите мазните лукави физиономии на санираните заслужили граждани,като се запътят под ръчичка за изборните секции..къде???

Анонимен каза...

Илян КМЕТ!!!!
Модека ПРЕЗИДЕНТ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Анонимен каза...

ТРЕВОГА ЗА С ОРЕШАК!!!
Върви подготовка за заселване на тумба от 50-60цигани в с Орешак. Това означава край на единственото село в общината, което за разлика от останалите съществува относително успешно. Благодарение на Троянския манастир, Националното изложение и занаятчиѝската и търговска предприемчивост на орешачани. С приема на тумбата ще се сложи край на туризма в селото, край на занаятите.
Кой и пред кого е поел ангажимент за приема? Не е ли това сделка за средствата за саниране /38млн/? Не е ли сделка за други финансови инжекции за общината и управата и?
Орешачани! На крак! Да спасим селото си от приселници!
Ако това не е истина моля общинската управа да опровергае! Останалото е предателство на интересите на селото и общината. Крачка към гибелта на най-голямото село. Да не допуснем смъртта на Орешак!

Анонимен каза...

Циганизация на Троян и Орешак. Това изглежда ще е историческият спомен за троянци от сегашното управление. Донке! Петко! Оставете ни
по-красив спомен!

Анонимен каза...

Кой завидя на нормалния живот в Орешак? Кой не може да понесе стотиците автомобили на туристи от цялата страна? Кой не може да се радва на пълните с посетители механи в селото? Кой не уважава труда на всички работещи в многобройните работилници орешашки?
КОЙ? КОЙ? КОЙ?
Та е решил да разкраси селото с нежелани и непотребни пришълци. Безработни и гладни те ще плъзнат по къщи, по ниви, по бостани, по заведения. Тежко на селото.
Дано не е истина.

Анонимен каза...

Вече 20 години живея в Орешак. Не само поради това,но и винаги съдбата на селото ме интересува.
Говорих с кмета г-н Христо Терзиев. Увери ме, че няма нищо вярно. Това е слух.

Анонимен каза...

Не е просто слух. Наистина се ремонтират бившите общежития при Родното, строени някога от Инчо кмета. Кой и защо ги ремонтира?
Кой и защо?

Анонимен каза...

Троян го населиха 96 и 97 година с цигани, сега е ред на Орешак! И винаги е тихомълком!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |