Заключителна пресконференция на „Балдим-Федерн” ООД

Заключителна пресконференция на „БАЛДИМ-ФЕДЕРН” ООД по проект „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

ВЪВ ВРЪЗКА с успешното приключване на проект BG16RFOP002-2.001-0228-C01 „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент” по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020 на 16 май 2017 г. (вторник), от 13:00 ч., в гр. Априлци, ул. „Стара планина” № 57, административна сграда на „Балдим-Федерн” ООД ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще бъдат представени постигнатите дейности и резултати при реализирането на проекта.
„Балдим-Федерн” ООД проведе встъпителна пресконференция
ПОКАНЕНИ да присъстват на пресконференцията са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, Областен информационен център – Ловеч (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

„Този документ е създаден по проект „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент”по договор BG16RFOP002-2.001-0228-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Балдим-Федерн” ООД и при някакви обстоятелства не може да се приема ,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |